Fakultet Futura

Ekonomija životne sredine

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih osnovnih studija i osvojenih 240 ESP bodova dobija se stručni naziv – Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine (smer EKOLOŠKA EKONOMIJA).

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE ima za cilj da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE je proistekao iz decenijskog napora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura da uobliči posebna/specifična znanja na već reakreditovanom studijskom programu master akademskih studija INTEGRALNO UPRAVLjANjE PRIRODNIM RESURSIMA, iz sfera ZELENE EKONOMIJE, EKONOMIJE RESURSA, EKONOMIJE PRIRODE, EKOLOŠKE EKONOMIJE, CIRKULARNE EKONOMIJE, koje su danas nezaobilazne varijable i konstante holističkog i interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije tako složene oblasti kao što je ŽIVOTNA SREDINA.

Pokretanje studijskog programa osnovnih akademskih studija je logična posledica već ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, sa ciljem da se upotpuni vertikala postojećeg studijskog prorama mastera sa temeljnim znanjima iz nauka o zaštiti životne sredine, ali i interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarni znanjima, u koje nesumnjivo spadaju i specifična znanja iz ekološke ekonomije.

Jedan od zadataka koji nužno mora da se realizuje u okvirima  ovog studijskog programa jeste zahtev za osposobljavanje u izradi PROCENA SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH STANDARDA ODRŽIVOSTI INVESTICIJA, koje su danas uslov (Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj) za investiranje u životnu sredinu, a poseban akcenat je na STRUČNOJ PRAKSI – EDIT (edukacija, demonstracija, inovacija, trening) kroz koju će se studenti osposobljavati i sticati znanja i veštine na izradi biznis planova, fizibiliti studija, ekoloških investicionih programa,  elaborata, studija slučaja.

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje UNIVERZITET METROPOLITAN, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju. 

Da bi kandidat konkurisao za upis na I godinu Osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine (Primenjena ekologija) treba:
a) da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje;
b) da polaže prijemni ispit (test opšte provere znanja i intervju).

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerzitet Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis, 

Način izvođenja studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta a prema akreditovanom studijskom programu.

Predmeti su jednosemestralni i čine ih obavezni i izborni predmeti. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje akademskih studija je 4 godine (8 semestara), za koje vreme student treba da sakupi 240 ESPB.

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Ekonomija životne sredine

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE ima za cilj da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE je proistekao iz decenijskog napora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura da uobliči posebna/specifična znanja na već reakreditovanom studijskom programu master akademskih studija INTEGRALNO UPRAVLjANjE PRIRODNIM RESURSIMA, iz sfera ZELENE EKONOMIJE, EKONOMIJE RESURSA, EKONOMIJE PRIRODE, EKOLOŠKE EKONOMIJE, CIRKULARNE EKONOMIJE, koje su danas nezaobilazne varijable i konstante holističkog i interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije tako složene oblasti kao što je ŽIVOTNA SREDINA.

Pokretanje studijskog programa osnovnih akademskih studija je logična posledica već ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, sa ciljem da se upotpuni vertikala postojećeg studijskog prorama mastera sa temeljnim znanjima iz nauka o zaštiti životne sredine, ali i interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarni znanjima, u koje nesumnjivo spadaju i specifična znanja iz ekološke ekonomije.

Jedan od zadataka koji nužno mora da se realizuje u okvirima  ovog studijskog programa jeste zahtev za osposobljavanje u izradi PROCENA SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH STANDARDA ODRŽIVOSTI INVESTICIJA, koje su danas uslov (Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj) za investiranje u životnu sredinu, a poseban akcenat je na STRUČNOJ PRAKSI – EDIT (edukacija, demonstracija, inovacija, trening) kroz koju će se studenti osposobljavati i sticati znanja i veštine na izradi biznis planova, fizibiliti studija, ekoloških investicionih programa,  elaborata, studija slučaja.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine treba da ima značajnu ulogu u razumevanju i kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata zaštite životne sredine, dizajniranju novih intervencija, održivog ekonomskog razvoja, ali i upravljanje prirodnim resursima.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine stiče sposobnosti za samostalno razumevanje osnovnih uzroka savremenih ekoloških problema, ali i za dizajniranje politike i njihovo rešavanje. Osposobljenost za razumevanje instrumentarijuma (ekološkog i ekonomskog) za zaštitu životne sredine je smeštena u ravan fenomenologije ekoloških nadoknada, koje nisu ni novi nameti, niti porezi, već su supstitucija za ekstra profit, iz kojih se saniraju posledice eksternih troškova i vrši nadoknada za ekološku štetu.

Jedinstvenost ovog studijskog programa je u tome što na optimalan način korespondiraju znanja iz fundamentalnih/prirodno-matematičkih nauka koja se kombinuju sa solidnim osnovama i znanjima iz ključnih oblasti ekonomije.

Studenti, zajedno sa temeljnim znanjima iz makroekonomije i mikroekonomije, dobijaju i posebna znanja o zagađenjima životne sredine, obnovljivim i neobnivljivim resursima, kao i neophodnim interakcijama između globalizacije i degradacije životne sredine. Pored ovih kvalitativnih ishoda, studijski program naglašava značaj kvantitativnih veština neophodnih za razumevanje i obavljanje empirijskih radova iz ekonomije, sa posebnim naglaskom na procenu i monetarno vrednovanje resursa, ali i procenu i monetarna  vrednovanja ekološke štete.

Potreba za diplomiranim analitičarima ekonomije životne sredine postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima kod izrade planske  dokumentacije i studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja, u konsultantskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, ekoindustrije i investicionih programa, u nevladinom sektoru.

Struktura studijskog programa

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1. Ekonomija životne sredine i resursa I 7 Ekološka politika I 6
2. Osnove ekonomije I 7 Kvantitativne metode I 5
3. Informatika I 6 Engleski jezik A I 5
4. Upravljanje resursom otpada I 5 Izborni A
5. Izborni A I
6. Analiza javnih politika II 7 Teorija sistema i informacija II 5
7. Mikroekonomski principi II 7 Biostatistika i eksperimentalni dizajn II 5
8. Socijalna ekologija II 6 Engleski jezik B II 5
9. Upravljanje resursom zemljišta II 5 Izborni B
10. Izborni B II
II GODINA
11. Javni, privatni i civilni sektor u održivom razvoju III 6 Upravljanje vodnim resursima III 6
12. Makroekonomski principi III 5 Filozofija prirodnih nauka III 5
13. Zaštita geodiverziteta III 7 Ruralna ekologija III 6
14. Zaštita biodiverziteta III 7 Izborni C
15. Izborni C III
16. Ekonomija javnog sektora IV 7 Engleski jezik C IV 5
17. Regionalna geografija i prirodni resursi IV 7 Biološki visoko vredni proizvodni sistemi IV 5
18. Menadžment ruralnog razvoja IV 6 Osiguranje i životna sredina IV 6
19. Reciklažna indrustrija IV 6 Izborni D
20. Izborni D IV
III GODINA
21. Lokalni i regionalni održivi razvoj V 7 Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema V 6
22. Menadžment životne sredine V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 5
23. Ekološko pravo i prirodni resursi V 6 Ekološko–ekonomska procena rizika V 6
24. EDIT A – Zelena ekonomija V 5 Izborni E
25. Izborni E V
26. Ekološko prostorno planiranje VI 7 Održivi turizam u službi ruralnog razvoja VI 6
27. Inkluzija i ekološka ekonomija VI 6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobara VI 5
28. Ambijentalna ekologija (Ekološko ekonomska analiza kapitala prostora) VI 7 Ekološka etika VI 5
29. EDIT B – Braon ekonomija VI 5 Izborni F
30. Izborni F VI
IV GODINA
31. Metodologija vrednovanja ekološke štete VII 7 Međunarodna regulativa u zaštiti životne sredine VII 5
32. Klimatske promene i globalna ekonomija VII 6 Ekologija i energetika VII 5
33. Upravljanje projektima zaštite životne sredine VII 7 Ekološko-ekonomski aspekti usmerenog korišćenja genetičkih resursa VII 6
34. EDIT C – Plava ekonomija VII 3 Izborni G
35. Izborni G VII
36. Osnove metodologije VIII 7 Vrednovanje prirodnih resursa VIII 5
37. Cirkularna ekonomija VIII 7 Globalna ekologija VIII 5
38. EDIT D – Crvena ekonomija VIII 3 Teorija odlučivanja VIII 6
39. Izborni H VIII Izborni H
40. DIPLOMSKI RAD VIII 10
Pozovite nas