EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

Osnovne akademske studije – EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE ima za cilј da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE je proistekao iz decenijskog napora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura da uobliči posebna/specifična znanja na već reakreditovanom studijskom programu master akademskih studija INTEGRALNO UPRAVLjANјE PRIRODNIM RESURSIMA, iz sfera ZELENE EKONOMIJE, EKONOMIJE RESURSA, EKONOMIJE PRIRODE, EKOLOŠKE EKONOMIJE, CIRKULARNE EKONOMIJE, koje su danas nezaobilazne varijable i konstante holističkog i interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije tako složene oblasti kao što je ŽIVOTNA SREDINA.

Pokretanje studijskog programa osnovnih akademskih studija je logična posledica već ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, sa cilјem da se upotpuni vertikala postojećeg studijskog prorama mastera sa temelјnim znanjima iz nauka o zaštiti životne sredine, ali i interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarni znanjima, u koje nesumnjivo spadaju i specifična znanja iz ekološke ekonomije.

Jedan od zadataka koji nužno mora da se realizuje u okvirima  ovog studijskog programa jeste zahtev za osposoblјavanje u izradi PROCENA SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH STANDARDA ODRŽIVOSTI INVESTICIJA, koje su danas uslov (Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj) za investiranje u životnu sredinu, a poseban akcenat je na STRUČNOJ PRAKSI – EDIT (edukacija, demonstracija, inovacija, trening) kroz koju će se studenti osposoblјavati i sticati znanja i veštine na izradi biznis planova, fizibiliti studija, ekoloških investicionih programa,  elaborata, studija slučaja.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine treba da ima značajnu ulogu u razumevanju i kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata zaštite životne sredine, dizajniranju novih intervencija, održivog ekonomskog razvoja, ali i upravlјanje prirodnim resursima.

Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine stiče sposobnosti za samostalno razumevanje osnovnih uzroka savremenih ekoloških problema, ali i za dizajniranje politike i njihovo rešavanje. Osposoblјenost za razumevanje instrumentarijuma (ekološkog i ekonomskog) za zaštitu životne sredine je smeštena u ravan fenomenologije ekoloških nadoknada, koje nisu ni novi nameti, niti porezi, već su supstitucija za ekstra profit, iz kojih se saniraju posledice eksternih troškova i vrši nadoknada za ekološku štetu.

Jedinstvenost ovog studijskog programa je u tome što na optimalan način korespondiraju znanja iz fundamentalnih/prirodno-matematičkih nauka koja se kombinuju sa solidnim osnovama i znanjima iz klјučnih oblasti ekonomije.

Studenti, zajedno sa temelјnim znanjima iz makroekonomije i mikroekonomije, dobijaju i posebna znanja o zagađenjima životne sredine, obnovlјivim i neobnivlјivim resursima, kao i neophodnim interakcijama između globalizacije i degradacije životne sredine. Pored ovih kvalitativnih ishoda, studijski program naglašava značaj kvantitativnih veština neophodnih za razumevanje i obavlјanje empirijskih radova iz ekonomije, sa posebnim naglaskom na procenu i monetarno vrednovanje resursa, ali i procenu i monetarna  vrednovanja ekološke štete.

Potreba za diplomiranim analitičarima ekonomije životne sredine postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima kod izrade planske  dokumentacije i studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja, u konsultantskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, ekoindustrije i investicionih programa, u nevladinom sektoru.

Struktura studijskog programa

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE
EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE
R.brNaziv predmetaSemestarESPBNaziv predmetaSemestarESPB
Obavezni predmetiIzborni predmeti
I GODINA
1.Ekonomija životne sredine i resursaI7Ekološka politikaI6
2.Osnove ekonomijeI7Kvantitativne metodeI5
3.InformatikaI6Engleski jezik AI5
4.Upravlјanje resursom otpadaI5Izborni A
5.Izborni AI
6.Analiza javnih politikaII7Teorija sistema i informacijaII5
7.Mikroekonomski principiII7Biostatistika i eksperimentalni dizajnII5
8.Socijalna ekologijaII6Engleski jezik BII5
9.Upravlјanje resursom zemlјištaII5Izborni B
10.Izborni BII
II GODINA
11.Javni, privatni i civilni sektor u održivom razvojuIII6Upravlјanje vodnim resursimaIII6
12.Makroekonomski principiIII5Filozofija prirodnih naukaIII5
13.Zaštita geodiverzitetaIII7Ruralna ekologijaIII6
14.Zaštita biodiverzitetaIII7Izborni C
15.Izborni CIII
16.Ekonomija javnog sektoraIV7Engleski jezik CIV5
17.Regionalna geografija i prirodni resursiIV7Biološki visoko vredni proizvodni sistemiIV5
18.Menadžment ruralnog razvojaIV6Osiguranje i životna sredinaIV6
19.Reciklažna indrustrijaIV6Izborni D
20.Izborni DIV
III GODINA
21.Lokalni i regionalni održivi razvojV7Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistemaV6
22.Menadžment životne sredineV7Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursaV5
23.Ekološko pravo i prirodni resursiV6Ekološko–ekonomska procena rizikaV6
24.EDIT A – Zelena ekonomijaV5Izborni E
25.Izborni EV
26.Ekološko prostorno planiranjeVI7Održivi turizam u službi ruralnog razvojaVI6
27.Inkluzija i ekološka ekonomijaVI6Menadžment zaštićenih prirodnih dobaraVI5
28.Ambijentalna ekologija (Ekološko ekonomska analiza kapitala prostora)VI7Ekološka etikaVI5
29.EDIT B – Braon ekonomijaVI5Izborni F
30.Izborni FVI
IV GODINA
31.Metodologija vrednovanja ekološke šteteVII7Međunarodna regulativa u zaštiti životne sredineVII5
32.Klimatske promene i globalna ekonomijaVII6Ekologija i energetikaVII5
33.Upravlјanje projektima zaštite životne sredineVII7Ekološko-ekonomski aspekti usmerenog korišćenja genetičkih resursaVII6
34.EDIT C – Plava ekonomijaVII3Izborni G
35.Izborni GVII
36.Osnove metodologijeVIII7Vrednovanje prirodnih resursaVIII5
37.Cirkularna ekonomijaVIII7Globalna ekologijaVIII5
38.EDIT D – Crvena ekonomijaVIII3Teorija odlučivanjaVIII6
39.Izborni HVIIIIzborni H
40.DIPLOMSKI RADVIII10