Fakultet Futura

Informator o radu

Informator o radu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Metropolitan u Beogradu (u daljem tekstu: Fakultet) objavljuje se u skladu sa članom 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl.glasnik RS“, broj 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), a prema Uputstvu za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa („Sl.glasnik RS“, br.68/2010).

Informator sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava zainteresovanih lica za pristup informacijama od javnog značaja.

Sadržaj informatora:

 1. Osnovni podaci o fakultetu i informatoru
 2. Organizaciona struktura
 3. Opis funkcija organa fakulteta
 4. Pravila u vezi sa javnošću rada
 5. Spisak najčešćih traženih informacija od javnog značaja
 6. Nadležnost, ovlašćenja i obaveze fakulteta
 7. Postupanje u okviru nadležnosti, ovlašćenja i obaveza
 8. Propisi koje fakultet primenjuje u svom radu
 9. Usluge koje fakultet pruža zainteresovanim licima
 10. Postupak radi pružanja usluga
 11. Pregled podataka o pruženim uslugama
 12. Podaci o prihodima i rashodma
 13. Podaci o javnim nabavkama
 14. Podaci o državnoj pomoći
 15. Podaci o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima
 16. Podaci o sredstvima rada
 17. Čuvanje nosača informacija
 18. Vrste informacija u posedu
 19. Vrste informacija kojima fakultet omogućava pristup
 20. Informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama

Pogledajte ceo informatora icon_pdf

Pozovite nas