Fakultet Futura

Metode nastave

Metode nastave

Savremene nastavne planove i programe koje izvode eminentni stručnjaci, karakteriše dosledna primena Bolonjske deklaracije. Fond časova je do 70 po predmetu semestralno. Nedeljni fond časova je do 60, u zavisnosti od studijskog programa. Opterećenost studenta, (nastava, vežbe, pred ispitne provere znanja, seminarski radovi, vreme potrebno za usvajanje znanja i ostale studijske i van nastavne aktivnosti kao i istraživački rad), ne prelaze 40 časova nedeljno odnosno 900 časova po semestru.

Metode nastave usmerene su na postizanje ishoda učenja. Kognitivni ishodi učenja (znanje, razumevanje, primena) ostvaruju se kroz nastavne metode: predavanja, seminari, diskusije, dok se prakrični ishodi učenja ostvaruju kroz laboratorijski rad i rad na terenu.

Studijski programi omogućavaju da studenti kroz praktičan rad funkcionalno integrišu stečena zanja i veštine na nastavnim predmetima, što im omogučava veliki broj časova praktične nastave.

Struktura ocene

Sistem ocenjivanja zasnovan je na merenju ishoda učenja, koji su usaglašeni sa postupcima za proveru znanja i ocenjivanja. Osmišljavanje kurseva i njihova organizacija, nastavne metode i strategije, kao i postupci provere znanja i ocenjivanja vršeni su pristupom zasnovanim na ishodima, čime se student stavlja u centar nastavnog procesa. Ishode učenja pojedinih predmeta definišu nastavnici i saradnici angažovani na predmetu.

U samoj strukturi ocene, broj poena za određene obaveze studenata u okviru jednog nastavnog predmeta su zastupljene u sledećim odnosima:

  • Prisustvo predavanjima, vežbama i aktivnosti na nastavi i konsultacijama 10-30%,
  • Predispitne provere znanja, seminarski radovi, istraživački prilozi, kolokvijumi, testovi 20-70%,
  • Završni ispit maksimalno 50%, za prelaznu ocenu potrebno je 55%.

 

Struktura semestra

Osnovne akademske studije traju 8 semestara, master akademske studije 2 semestra, a doktorske akademske studije 6 semestara. U okviru svakog semestra sprovodi se:

  • 14 nedelja nastave (teorijske i praktične) i
  • 1 nedelja predispitnih provera znanja,

što predstavlja 15 nastavnih nedelja, nakon kojih sledi 1-3 nedelje ispitnog roka.

Pozovite nas