Fakultet Futura

Naša misija

Naša misija

Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura je visokoobrazovna akademska i naučna institucija koja obrazuje i osposobljava studenate znanjem i potrebnim veštinama iz šire oblasti nauka o životnoj sredini, a koja tu misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima.

Misija Fakulteta je da širi, unapređuje i promoviše znanje i učenje, da predstavlja intelektualni izazov, motiviše kreativnost, poštuje slobodu mišljenja, implementira savremene ideje i naučna dostignuća, uz podršku želje za usavršavanjem, a kroz sticanje teorijskih i prakričnih znanja u oblati zaštite, očuvanja i unapređenja stanja životne sredine i svih pojedinaca.

U cilju ostvarenja svoje misije Fakultet:

  • Kontinuirano sprovodi kontrolu kvaliteta nastave i prema potrebama struke i nauke vrši izmene u nastavnom planu u skladu sa procesima akreditacije koji se sprovode.
  • Neguje i konstantno unapređuje istraživački rad u osnovnim prirodnim i društvenim naukama, sa posebnim akcentom na domaćim, međunarodnim i regionalnim projektima.
  • Podstiče interdisciplinarne, primenjene, naučne, razvojne i stručne projekte u saradnji sa različitim državnim institucijama, industrijom, privatnim i civilnim sektorom u zemlji i regionu, u cilju davanja doprinosa ukupnom održivom društveno-ekonomskom razvoju Republike i regiona.
  • Održava visok nivo i fleksibilnost osnovnih, diplomskih i doktorskih studija po međunarodnim standardima, koje će pratiti evropske trendove i inicijative i promovisati inter i multidisciplinarnost, uzimajući u obzir potrebe društva za kadrovima ovih profila.

Studenti se obrazuju za identifikaciju i evaluaciju savremenih ekoloških problema i iznalaženje rešenja i oceni primenljivosti ponuđenih rešenja.  Plan i program nastave omogućuje osposobljenost za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere.

Naši ciljevi

Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za timski rad, razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu u različitim timovima, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem u toku čitave karijere. Fakultet Futura je specifičan po metodologijama i savremenim informacionim alatima koje primenjuje jer, pored sposobnosti za timski rad, razvija kreativnost i samostalnost u radu. Nastojimo da kod studenata razvijemo sposobnost za inovativno mišljenje, nov pristup problemima, sposobnosti za integraciju i implementaciju najnovijih tehnologija u primenjenoj ekologiji i zaštiti životne sredine i istraživački duh.

Ostvarena partnerstva sa drugim visokoobrazovnim institucijama kao što su Univerzitet u Nitri, Univerzitet u Maribioru, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Univerzitet u Ženevi i dr. omogućuje realizaciju dela praktične nastave u okviru projekata i studijskih poseta.
Saradnja sa više od pedeset institucija javnog, privatnog i civilnog sektora omogućuje studentima da apliciraju za stručnu praksu i steknu veštine i početna iskustva u radu.

Pozovite nas