Fakultet Futura

Naknade troškova

Naknade troškova

NAZIV AKTIVNOSTI

Cena [din]

Upis predmeta koji se ponovo sluša na osnovnim akademskim studijama

100 EUR

(u   dinarskoj protivrednosti)

 

Naknada za obnovu godine na osnovnim akademskim studijama

600 EUR

(u   dinarskoj protivrednosti)

 

Prijava ispita (po predmetu u roku za prijavu) – osnovne studije

500,00

Prijava ispita (po predmetu posle isteka roka za prijavu) – osnovne studije

1.000,00

Prijava ispita (po predmetu u roku za prijavu) – master i doktorske studije

1.000,00

Prijava ispita (po predmetu posle isteka roka za prijavu) – master i doktorske  studije

2.000,00

Prijava ispita nakon isteka redovnih rokova (stari studenti)

3.000,00

Polaganje ispita pred komisijom na zahtev studenta

5.000,00

Izdavanje duplikata (indeksa, uverenja)

2.500,00

Izdavanje standardnih uverenja o statusu studenata (za regulisanje: vojske, penzije, soc. i zdr. osigur.)

Bez naknade

Izdavanje Uverenja o diplomiranju

2.000,00

Izdavanje Uverenja o položenim ispitima – osnovne studije

5.000,00

Izdavanje Uverenja o položenim ispitima – master i doktorske studije studije

3.000,00

Izdavanje drugih nestandardnih potvrda i uverenja

1.000,00

Izdavanje fotokopije dokumenta iz ličnog dosijea

500,00 (po dokumentu)

Izdavanje fotokopije lista iz Matične knjige

1.000,00

Naknadni upis i overa semestra

50 EUR

(u   dinarskoj protivrednosti)

 

Izdavanje (ličnih) dokumenata na revers

1.000,00

Priznavanje ispita sa drugih fakulteta  u Srbiji– po ispitu –

master i doktorske studije studije

1.000,00

Naknada za ispis sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura

150 EUR

(u   dinarskoj protivrednosti)

 

Pozovite nas