Naknade troškova

Osnovne studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)500,00 dinara
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)1.000,00 dinara
Upis semestra3.000,00 dinara
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana9.000,00 dinara

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju2.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima5.000,00 dinara
Duplikat indeksa2.000,00 dinara

Master i Doktorske studije

Troškovi prijave ispita i uspisa semestra

 
Pijava ispita (po predmetu u roku za prijavu)1.000,00 dinara 
Pijava ispita (po predmetu izvan roka za prijavu)2.000,00 dinara 
Pijava ispita nakon isteka redovnih rokova(stari studenti)3.000,00 dinara 
Naknadni upis semestra, po odobrenju Dekana4.000,00 dinara 

Naknade za izdavanje posebnih obrazaca koje izdaje Fakultet

Ispisivanje sa Fakulteta150e u dinarskoj protivvrednosti
Izdavanje dokumenta na revers1.000,00 dinara
Provera verodostojnosti diplome5.000,00 dinara
Uverenje o diplomiranju1.000,00 dinara
Uverenje o položenim ispitima1.000,00 dinara
Izdavanje overenih nastavnih programa2.000,00 dinara
Duplikat indeksa2.000,00 dinara

 

Prelazak sa drugih fakulteta i priznavanje ispita

Podnošenje prijave za pelazak sa drugog fakulteta5.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta u Srbiji, po ispitu2.000,00 dinara
Priznavanje ispita sa drugih Univerziteta van Srbiji, po ispitu4.000,00 dinara