Nacionalni projekti i studije

NACIONALNI PROJEKTI I STUDIJE

R.B.PeriodNAZIV PROJEKTA I DONATORSTATUS FAKULTETA
1.2019Izrada projekata ekoremedijacije i valorizacije devastiranih akvatičnih Sistema na području grada Kikinde – ERM plan

(Grad Kikinda)

Nosilac
2.2019Ekosistemski processor za prečišćavanje otpadnih voda u NP Zasavica

(NP zasavica)

Nosilac
3.2019Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa rokovima za njihovo dostizanje

(Chips way d.o.o)

Nosilac
4.2019Analiza postojećeg stanja i akcioni plan upravljanja medicinskim otpadom i ostalim generisanim u zdravstvenim ustanovama

(Ministarstvo zdravlja)

Partner
5.2018-2019Integracija adaptacije i mitigacija klimatskih poromena u sektorske lokalne politike

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
6.2018-2019Integrisani monitoring Sistema ekološke bezbednosti i rana prevencija rizika u životnoj sredini

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
7.2017-2018Elementi za razvoj sistema upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla na teritoriji grada Novog Sada

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
8.2017-2018Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
9.2017-2018Implementacija nove delatnosti u poslovanje JKP „Vodovod“ Užice – biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci, uz praktičnu i teorijsku obuku kadra

(Vodovod Užice)

Nosilac
10.2015-2016Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja

(JP EPS)

Nosilac
11.2014-2016Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Partner
12.2015-2016Ekoremedijacioni plan ”brownfield” investicionih lokacija JP EPS

(JP EPS)

Nosilac
13.2015-2016Studija opravdanosti za projekat izgradnje transfer stanice za skupljanje komunalnog otpada sa linijom za separaciju reciklabilnog otpada I linijom za kompostiranje biorazgradivog otpada

(region gradova Smederevo, Požarevac i opštine Kovin)

Nosilac
14.2013-2015Studija ekološkog statusa opštine Svilajnac

(Opština Svilajnac)

Nosilac
15.2013-2015Projektovanje atmosferske kanalizacije Paraćin

(Opština Paraćin)

Nosilac
16.2012„Organizacija učešća gradova i opština na 2. Međunarodnom sajmu – konferencija ECOEXPO 2012”Partner
17.2011-201312 ekoloških zapovesti

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Nosilac
18.2011-2013Naš kraj čist kao raj

(Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS)

Partner
19.2011-2013Ekosistemski procesor

Vizitorski centar „Ludaš“

Nosilac
20.2012Program razvoja turizma Opštine Despotovac

(Opština Despotovac)

Partner
21.2010-2011Katastar prirodnih vrednosti Grada Kraljevo

(Opština Kraljevo)

Partner
22.2011Integralni program ekoremedijacije Grliškog jezeraPartner
23.2010-2011Izrada integralnog katastra zagađivača opštine Inđija

(JKP Komunalac Inđija)

Nosilac
24.2010-2011Katastar prirodnih vrednosti Opštine Ražanj (Opština Ražanj)Nosilac
25.2010-2011Program ekoremedijacija: Degradirani prostori Republike Srbije

(Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS)

Nosilac
26.2008-2009Idejni i glavni projekat sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda sa područja naselja Gudurica u opštini Vršac (Opština Vršac)Nosilac
27.2008-2009Katastar prirodnih vrednosti opštine Petrovac na Mlavi (Opština Petrovac na Mlavi)Nosilac
28.2008-2009Idejni i glavni projekat za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Mesići i idejni projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda naselja Mesić i fabrike vode ”Moja voda”

(JKP Vršac)

Nosilac
29.2008-2009Izrada projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta za sanaciju odlagališta čvrstog komunalnog otpada opštine Golubac

(Opština Golubac)

Nosilac
30.2008-2009Katastar čvrstog otpada i degradiranih prostora  Sokobanje

(Opština Sokobanja)

Nosilac
31.2008-2009Podizanje kapaciteta JP PEU «RESAVICA« na uvođenju održivih procedura u upravljanju otpadom

(JP PEU „Resavica“)

Nosilac
32.2008-2009Ekonomija prirodnog kapitala: Prirodni i stvoreni kapital “SRP Zasavica”

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Nosilac
33.2008-2009Ekološki profil Opštine Kikinda

(Opština Kikinda)

Nosilac
34.2008-2009TREK-Trening za ekološki svesnu Srbiju

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Partner
35.2008-2009Projekat kanalizacije za 3 sela Opštine Žagubica

(Opština Žagubica)

Nosilac
36.2008-2009Generalno rešenje skijališta Beljanica

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
37.2008-2009Elaborat o opravdanosti proglašenja turističkog prostora Beljanica-Resava

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
38.2008Sistem za sakupljanje I odvođenje otpadnih voda naselja ŠušaraNosilac
39.2007Fekalna kanalizacija naselja Gudurica

(Opština Vršac)

Nosilac
40.2007Sanacija, zatvaranje I rekultivacija deponije komunalnog otpada opštine Lučani

(Opština Lučani)

Nosilac
41.2007Studija o proeceni uticaja zatečenog stanja na zaštitu životne sredine za poslovno energetski objekat Blok 20Nosliac
42.2006-2007Studija opravdanost proglašenja turističkog prostora Gvozdena Vrata

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
43.2006-2007Studija opravdanosti proglašenja turističkog prostora Maljen Suvobor

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga RS)

Nosilac
44.2006-2007Sanacija, zatvaranje i remedijacija gradskog smetlišta u opštini Lučani – deponija “Kamenac”Nosilac
45.2006-2007Sanacija i rekultivacije gradskog zemljišta u Inđiji

(Opština Inđija)

Nosilac
46.2006-2007Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Ub

(Opština Ub)

Nosilac
47.2006-2007Katastar čvrstog otpada Opštine Ub

(Opština Ub)

 

Nosilac