Nacionalni projekti i studije

NACIONALNI PROJEKTI I STUDIJE

R.B.PeriodNAZIV PROJEKTA I DONATORSTATUS FAKULTETA
1.2020Projekat sanacije I rekultivacije divljih deponija na području grada SuboticePartner
2.2020Ekološki prečistač otpadnih voda – modularni dualni ekosistemski processor za tretman otpadnih voda klaniceNosilac
3.2020Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa rokovima za njihovo dostizanje  – ARIFRUCT DOONosilac
4.2019-2020Izrada studije opravdanosti za projekat izgradnje transfer stanice za skupljanje otpada u distributivnoj delatnosti 3. Područja Beograd, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac I Niš

(TMF 2005 EPS)

Partner
5.2019Izrada projekata ekoremedijacije i valorizacije devastiranih akvatičnih Sistema na području grada Kikinde – ERM plan

(Grad Kikinda)

Nosilac
6.2019Istraživanje biodiverziteta na području PIO Ovčarsko-kablarska klisura

(Turistička organizacija Čačka)

Nosilac
7.2019Plan i program upravljanja prirodnim resursima i dobrima grada Kraljeva

(Grad Kraljevo)

Nosilac
8.2019Ekosistemski processor za prečišćavanje otpadnih voda u NP Zasavica

(NP zasavica)

Nosilac
9.2019Akcioni plan za dostizanje graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija u vode sa rokovima za njihovo dostizanje

(Chips way d.o.o)

Nosilac
10.2019Analiza postojećeg stanja i akcioni plan upravljanja medicinskim otpadom i ostalim generisanim u zdravstvenim ustanovama

(Ministarstvo zdravlja)

Partner
11.2018-2019Integracija adaptacije i mitigacija klimatskih poromena u sektorske lokalne politike

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
12.2018-2019Integrisani monitoring Sistema ekološke bezbednosti i rana prevencija rizika u životnoj sredini

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
13.2019Monitoring biodiverziteta u PIO Ovčarsko – kablarska klisura

(Turistička organizacija Čačak)

Nosilac
14.2019Plan i program upravljanja prirodnim resusima i dobrima Grada Kraljeva

(Gradska uprava Grada Kraljeva)

Nosilac
15.2019Realizacija kursa “Ipravljanje projektnim ciklusom”  za predstavnike lokalne samouprave

(Opština Vrnjačka Banja)

Nosilac
16.2017-2018Elementi za razvoj sistema upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla na teritoriji grada Novog Sada

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
17.2017-2018Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada

(Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac
18.2017-2018Implementacija nove delatnosti u poslovanje JKP „Vodovod“ Užice – biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci, uz praktičnu i teorijsku obuku kadra (Vodovod Užice)Nosilac
19.2015-2016Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja

(JP EPS)

Nosilac
20.2014-2016Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Partner
21.2015-2016Ekoremedijacioni plan ”brownfield” investicionih lokacija JP EPS

(JP EPS)

Nosilac
22.2015-2016Studija opravdanosti za projekat izgradnje transfer stanice za skupljanje komunalnog otpada sa linijom za separaciju reciklabilnog otpada I linijom za kompostiranje biorazgradivog otpada

(region gradova Smederevo, Požarevac i opštine Kovin)

Nosilac
23.2013-2015Studija ekološkog statusa opštine Svilajnac

(Opština Svilajnac)

Nosilac
24.2013-2015Projektovanje atmosferske kanalizacije Paraćin

(Opština Paraćin)

Nosilac
25.2012„Organizacija učešća gradova i opština na 2. Međunarodnom sajmu – konferencija ECOEXPO 2012”Partner
26.2011-201312 ekoloških zapovesti

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Nosilac
27.2011-2013Naš kraj čist kao raj

(Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS)

Partner
28.2011-2013Ekosistemski procesor

Vizitorski centar „Ludaš“

Nosilac
29.2012Program razvoja turizma Opštine Despotovac

(Opština Despotovac)

Partner
30.2010-2011Katastar prirodnih vrednosti Grada Kraljevo

(Opština Kraljevo)

Partner
31.2011Integralni program ekoremedijacije Grliškog jezeraPartner
32.2010-2011Izrada integralnog katastra zagađivača opštine Inđija

(JKP Komunalac Inđija)

Nosilac
33.2010-2011Katastar prirodnih vrednosti Opštine Ražanj (Opština Ražanj)Nosilac
34.2010-2011Program ekoremedijacija: Degradirani prostori Republike Srbije

(Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS)

Nosilac
35.2008-2009Idejni i glavni projekat sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda sa područja naselja Gudurica u opštini Vršac (Opština Vršac)Nosilac
2008-2009Katastar prirodnih vrednosti opštine Petrovac na Mlavi (Opština Petrovac na Mlavi)Nosilac
2008-2009Idejni i glavni projekat za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Mesići i idejni projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda naselja Mesić i fabrike vode ”Moja voda”

(JKP Vršac)

Nosilac
38.2008-2009Izrada projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta za sanaciju odlagališta čvrstog komunalnog otpada opštine Golubac

(Opština Golubac)

Nosilac
39.2008-2009Katastar čvrstog otpada i degradiranih prostora  Sokobanje

(Opština Sokobanja)

Nosilac
40.2008-2009Podizanje kapaciteta JP PEU «RESAVICA« na uvođenju održivih procedura u upravljanju otpadom

(JP PEU „Resavica“)

Nosilac
41.2008-2009Ekonomija prirodnog kapitala: Prirodni i stvoreni kapital “SRP Zasavica”

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Nosilac
42.2008-2009Ekološki profil Opštine Kikinda

(Opština Kikinda)

Nosilac
43.2008-2009TREK-Trening za ekološki svesnu Srbiju

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Partner
44.2008-2009Projekat kanalizacije za 3 sela Opštine Žagubica

(Opština Žagubica)

Nosilac
45.2008-2009Generalno rešenje skijališta Beljanica

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
46.2008-2009Elaborat o opravdanosti proglašenja turističkog prostora Beljanica-Resava

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
47.2008Sistem za sakupljanje I odvođenje otpadnih voda naselja ŠušaraNosilac
48.2007Fekalna kanalizacija naselja Gudurica

(Opština Vršac)

Nosilac
49.2007Sanacija, zatvaranje I rekultivacija deponije komunalnog otpada opštine Lučani

(Opština Lučani)

Nosilac
50.2007Studija o proeceni uticaja zatečenog stanja na zaštitu životne sredine za poslovno energetski objekat Blok 20Nosliac
51.2006-2007Studija opravdanost proglašenja turističkog prostora Gvozdena Vrata

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac
52.2006-2007Studija opravdanosti proglašenja turističkog prostora Maljen Suvobor

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga RS)

Nosilac
53.2006-2007Sanacija, zatvaranje i remedijacija gradskog smetlišta u opštini Lučani – deponija “Kamenac”Nosilac
54.2006-2007Sanacija i rekultivacije gradskog zemljišta u Inđiji

(Opština Inđija)

Nosilac
55.2006-2007Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Ub

(Opština Ub)

Nosilac
56.2006-2007Katastar čvrstog otpada Opštine Ub

(Opština Ub)

Nosilac