Fakultet Futura

Studentski parlament

Studentski parlament

Studentski parlament je organ Fakulteta. U cilju ostvarivanja prava i zaštite interesa studenata studentski parlament bira i razrešava predstavnike studenata u organima Fakulteta, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta, Statutom i drugim aktima Fakulteta. Cilj rada Studentskog parlamenta Fakulteta je ostvarivanje prava studenata i zaštita njihovih interesa na Fakultetu.

Studentski parlament Fakulteta:
 • bira i razrešava predsednika i zamenika predsednika Studentskog parlamenta
 • donosi opšta akta o svom radu
 • bira i razrešava predstavnike studenata u organima i telima Fakulteta
 • donosi godišnji plan i program aktivnosti Studentskog parlamenta
 • učestvuje u postupku samovrednovanja Fakulteta, u skladu sa Statutom i opštim akatima Fakulteta
 • razmatra pitanja u vezi sa obezbeđenjem i ocenom kvaliteta nastave, reformom studijskih programa, analizom efikasnosti studiranja, utvrđivanjem broja ESP bodova
 • usvaja godišnji izveštaj o radu koji podnosi predsednik Studentskog parlamenta
 • utiče na aktivnost i druženje studenata u saradnji sa Centrom za karijerno vođenje studenata
 • donosi odluke u vezi sa radom i funkcionisanjem Studentskog kluba (Klub Futura)
 • imenuje svoje predstavnike u Savetu Fakulteta, Nastavno-naučnom veću, Komisiji za – obezbeđenje i unapređenje kvaliteta
 • obavlja i druge poslove, u skladu sa Zakonom i opštim aktima Fakulteta
Pozovite nas