Upravljanje rizicima u životnoj sredini

Master akademske studije upravlјanje rizicima u životnoj sredini imaju za cilј da obrazuju i osposobe novi profil stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizu i upravlјanje rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, odnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravlјanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika životne sredine je u porastu kako u evropskim zemlјama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa u cilјu preventivnog delovanja.

Na master akademskim studijama upravlјanje rizicima u životnoj sredini, koje pripadaju oblasti nauke o zaštiti životne sredine studenti stiču svestran i produblјen nivo razumevanja i osposoblјenosti za klјučne alate i tehnike istraživanja i široku primenu u praksi upravlјanja rizicima u životnoj sredini na lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i nivou prekogranične saradnje. Ovaj pristup omogućava dinamično i strukturalno definisanje uslova, uticaja i faktora na planu: sagledavanja široke lepeze zagađenja i puteva degradacije medijuma životne sredine – detekcije, identifikacije i dinamike hemijskih agenasa unetih u životnu sredinu i osnovnim fizičko-hemijskim faktorima koji utiču na takvo ponašanje; modela analize ekološkog rizika u životnoj sredini kroz osnovne faze formulacije, analize i kategorizacije rizika; identifikovanje cilјeva procene rizika, ukupan opseg procene i njen fokus, istraživanje opsega ekološkog zagađenja i odnos između zagađujućih materija i resursa na koje one utiču, identifikovanje verovatnoće štete povezane sa datim zagađujućim materijama; najbolјe dostupne tehnike upravlјanja rizikom kroz formulisanje i sprovođenje politike smanjenja društvenog rizika određene ekološke opasnosti; i korišćenje naprednih informacionih tehnologija za simulaciju ekoloških procesa i procesa koji se odigravaju u životnoj sredini i/ili je neposredno ugrožavaju.

Nakon završenih jednogodišnjih studija i osvojenih 60 ESPB bodova stiče se stručni naziv – master analitičar zaštite životne sredine.

Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa koji raspisuje Univerzitet Metropolitan, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju – Futura. Da bi kandidat konkurisao za upis na jednogodišnje master akademske studije upravlјanje rizicima u životnoj sredini treba da ima završene osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine i ostvarenih minimum 240 ESPB. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerziteta Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavlјenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis (do rednog broja 16.)

Studije se izvode kroz nastavu predmeta koji su navedeni u tabeli 5.1 i raspoređeni u dva semestra.

Ukupno trajanje master akademskih studija je 1 godina (2 semestra). U tom periodu student treba da sakupi minimum 60 ESPB bodova, uz prethodno ostvareni obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama.

Završni rad na master akademskim studijama boduje se sa 15 ESPB (predmet završnog rada boduje se sa 1 ESPB).

Studijski program daje mogućnost izbora predmeta upisanog studijskog programa. Student može izabrati određeni predmet iz ponuđene grupe predmeta upisanog studijskog programa. Prijavlјivanje izbornih predmeta se vrši po pravilu prilikom upisa godine. Nastava iz datog predmeta organizovaće se ako ukupan broj studenata na izabranom predmetu bude veći od limita predviđenog studijskim programom iz kog je izabrani predmet.

Postoji mogućnost prelaska sa jednog na drugi studijski program koristeći sistem prenosa bodova za predmete istih ili srodnih oblasti studija.

Potreba za novim profilom stručnjaka – master analitičarem zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je nesporna. U svim sistemima koji se bave životnom sredinom prisutna je alarmantna potreba za proširivanjem i daleko dublјim i umreženim saznanjima o aktuelnom stanju i perspektivi očuvanja životne sredine u uslovima globalnih ekoloških promenaStudijski program master akademskih studija upravlјanje rizicima u životnoj sredini je izraz potrebe vremena čija je svrha da osposoblјava master analitičare za aktivnosti koje iziskuju specifična znanja iz kompleksa nauka o životnoj sredini i dostignutih informacionih tehnologija u funkciji zaštite životne sredine.

Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravlјanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika životne sredine je u porastu, kako u evropskim zemlјama, tako i u regionu Balkana. Zbog tih činjenica su neophodni savremeni pristupi proučavanja procesa u cilјu preventivnog delovanja.

U tom smislu ovaj program je dizajniran s cilјem da se obuče stručnjaci za efikasno i efektivno upravlјanje u domenu ne samo zaštite i sprečavanja, već sve više u pravcu takozvane duboke prevencije, sistemskih rešenja i mera očuvanja životne sredine i prirodnih  resursa. Svrha programa je da se edukuju analitičari sposobni da rešavaju mnogobrojna pitanja u visoko-kompleksnoj i promenlјivoj oblasti procene rizika životne sredine, kontrole, nadzora i preventivnog delovanja. Studenti će se osposobiti za delovanje u timovima, za pronalaženje rešenja korišćenjem savremenih metoda, integrisanih koncepata i efektivnih instrumenata, efikasnog predviđanja i procedura delovanja.

Sposobnost definisanja i planiranja rešenja steći će se kroz uspostavlјanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavlјanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

  • procene rizika i uticaja antropogenog delovanjau životnoj sredini, modelovanja rizika u životnoj sredini, integrisanog ekološkog monitoringa i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;
  • prevencije negativnih lјudskih aktivnosti (pogotovo proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;
  • efikasne primenekorektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena;
  • efektivnog procesa donošenja odlukakoje regulišu uticaj lјudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv lјudski razvoj ne budu narušeni putem pravovremenog i efikasnog identifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblasti zaštite životne sredine.

U sadašnjem trenutku nedovolјan je broj stručnjaka sa kompeticijama za procenu i upravlјanje rizicima u životnoj sredini.  Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u mnogim državnim institucijama, organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, projektnim timovima (prilikom izrade prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja i rizika na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), konsultantskim firmama (ne samo iz oblasti zaštite životne sredine), već sve više u sferi tzv. ekoindustrije i investicionog programa, nevladinom sektoru koji preferira javnost i efikasnu zaštitu i unapređenje životne sredine i ekološku edukaciju stanovništva.

Osnovni cilј studijskog programa master akademskih studija upravlјanje rizicima u životnoj sredini je proširivanje i produblјivanje znanja u odnosu na osnovne studije u pravcu sticanja integrisanog znanja i razumevanja naučnih osnova, upravlјačkih modela i veština fokusiranih na analizu i upravlјanje rizicima u životnoj sredini.

Savremeni ekološki problemi i pojave nastaju interakcijom više različitih faktora kroz njihovu umreženost. Zadatak svakog analitičara je da prepozna sve te aspekte. Zbog toga je jedan od cilјeva ovog programa da studenti ovladaju prepoznavanjem i ekonomskih i socijalnih elemenata koji izuzetno utiču na životnu sredinu. Klјučna je njihova osposoblјenost za:

  • sagledavanja široke lepeze zagađenja i puteva degradacije medijuma životne sredine, detekcije, identifikacije i dinamike hemijskih agenasa unetih u životnu sredinu i osnovnim fizičko-hemijskim faktorima koji utiču na takvo ponašanje; 
  • izradu modela analize ekološkog rizika u životnoj sredini kroz osnovne faze formulacije, analize i karakterizacije rizika, identifikovanje cilјeva procene rizika, istraživanje i identifikacija opsega ekološkog zagađenja i verovatnoće štete i odnos između zagađujućih materija i resursa na koje one utiču;
  • korišćenje najbolјih dostupnih tehnika upravlјanja rizikomkroz formulisanje i sprovođenje politike smanjenja društvenog rizika određene ekološke opasnosti;
  • korišćenja naprednih informacionih tehnologija, programa i alataza simulaciju ekoloških procesa koji ugrožavaju životnu sredinu;
  • identifikaciju i karakterizaciju resursa i rizika (zaštita i eksploatacija resursa, specifičnosti upravlјanja obnovlјivim i neobnovlјivim resursima, štednja resursa) uz doprinos zaštiti i unapređivanju prirode (biološke, geološke i predeone raznovrsnosti), očuvanju opštekorisnih funkcija prirode i prirodne ravnoteže;
  • održivo korišćenje prirodnih resursa na načine kojima se ne ugrožava raznovrsnost i funkcionisanje prirodnih sistema i procesa uz primenu mera i uslova zaštite prirode, prevashodno u korišćenju prirodnih resursa i zaštićenih prirodnih dobara, planiranju i uređenju ambijentalnih celina i prostora;
  • sistemski pristup upravlјanju kvalitetom životne sredine (standardizovani sistemi: BS7750, EMAS, ISO 14000, veze između pojedinih sistema, planiranje, uvođenje i provera sistema, sertifikacija sistema) uz procene i primenu složenih upravlјačkih koncepata i modela da bi se rešili sadašnji i budući ekološki izazovi (primene različitih modela i standarda kvaliteta  rizika i ekološke štete, opasnosti i hazardnih situacija i uticaja);
  • sticanje profilisanih znanja iz prirodnih, tehničkih i društveno-humanističkih nauka, uklјučujući i primene metodologija potrebnih za analize sistema, globalnih informacionih sistema, modelovanja, i sl. čime se postiže ovladavanje konceptualnim osnovama strategijskog i operativnog očuvanja i unapređivanja životne sredine.

 

Tabela 5.1b.  Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za  za studije drugog stepena studija: MAS, MSS i SAS

Redni brojŠifraNazivSem.Aktivna nastavaOst.ESPBObavezni/
IzborniO/I
Tip predmeta
PV DONSIR/PIR
PRVA GODINA
6U1PRUProcena rizika i uticaja na životnu sredinu1.4417OStručno-aplikativni
6U1MRZModelovanje rizika u životnoj sredini1.4217OStručno-aplikativni
6U1IB1Izborni blok UR 1 (1 od 3)1.6
6U1AEKAmbijentalne ekologija1.226INaučno-stručni
6Z1EMTEkološki monitoring1.226IStručno-aplikativni
6Z1SEBSistem ekološke bezbednosti1.226INaučno-stručni
60PRAKStručna praksa1.65ONaučno-stručni
6Z1MNRMetodologija naučno-istraživačkog rada2.447OTeorijsko-metodološki
6U1HEKHazard i ekološke katastrofe2.3217OTeorijsko-metodološki
6U1IB2Izborni blok UR 2 (1 od 3)2.6
6U1SEMSistem ekološkog menadžmenta2.226IAkademsko-opšteobrazovni
KP1PUKPrilagođavanje i ublažavanje posledica klimatskih promena2.326ITeorijsko-metodološki
6U1VESVrednovanje ekosistemskih usluga2.226ITeorijsko-metodološki
6M1PMRPredmet master rada2.21ONaučno-stručni
6M1MASZavršni master rad2.615ONaučno-stručni
Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, ostali časovi) i ESPB na godini19-201651261
Ukupno časova aktivne nastave na godini40-41
Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija40-411261