Обавештење

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника                                                                                    на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 7. септембра 2020. године даје следеће

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 18. јула 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

  1. Наставник у звању редовни професор за уже научне области: Одрживи развој, Социјална екологија, Еколошка политика, Еколошка економија и економија животне средине, Економија природних ресурса и Одрживи развој у локалним заједницама и заштићеним подручјима.
  • др Срђан Жикић.

Факултет дана 7. септембра 2020. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни матeриjал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.