ОБАВЕШТЕЊЕ о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника  на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 6. новембра 2020. године даје следеће

 ОБАВЕШТЕЊЕ

о стављању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

  1. Наставник за уже научне области: Одрживи развој, Инклузија и еколошка економија, Еколошка политика и Социјална екологија – један извршилац.
    • др Виктор Радун.

Факултет дана 6. новембра 2020. године на својој интернет презентацији ставља на увид јавности Извештај о пријављеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазe сe у библиотeци Факултeта и доступни су свим заинтeрeсованим у радно врeмe библиотeкe.

Pozovite nas