Конкурс

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Факултет за примењену екологију „Футура“

БЕОГРАД

 

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“, декан Факултета дана 11. септембра 2020. године расписује

 

К О Н  К У Р С

 

за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места:

  1. Наставник за уже научне области: Управљање ресурсом земљишта, Информатика и информациони системи у заштити животне средине, Заштита геодиверзитета и Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац.
  2. Наставник за уже научне области: Заштита и унапређење шумских и ловних ресурса, Процена утицаја на животну средину, Екосистемски мониторинг, Процена ризика и утицаја на животну средину, Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац.
  3. Наставник за уже научне области: Одрживи развој; Инклузија и еколошка економија; Еколошка политика; Социјална екологија.

 

Начин пријаве: : Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне пријаву коју могу да преузму ОВДЕ

Попуњенa пријава и допунскa документацијa (оверене копије диплома;  списак објављених радова; очитану личну карту или копију личне карте без чипа; уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи) достављају се електронски на мејл konkurs@futura.edu.rs и поштом или лично на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Pozovite nas