Kandidat – Veljko Smolović

U utorak, 28. novembra 2017.godine, sa početkom u 14:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata Veljka Smolovića pod naslovom „Analiza kvaliteta vode jezera Bubanj u Kragujevcu – Predlog revitalizacije, zaštite i unapređenja akvatičnog ekosistema“.
Mentor: prof.dr Gordana Dražić
Član komisije: prof.dr Jordan Aleksić