Избор у звање – Борис Вакањац

На основу чл. 28. Правилника о условима и поступку избора наставника и сарадника на Факултет за примењену екологију „Футура“, декан дана 5. октобра 2020. године даје следеће

ОБАВЕШТЕЊЕ

о ставЉању на увид јавности извештаја Комисије за припрему извештаја о пријавЉеним кандидатима

Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију „Футура“ дана 11. септембра 2020. године расписао је конкурс за за стицање звања и заснивање радног односа, на који су се пријавили следећи кандидати:

  1. Наставник за уже научне области: УправЉање ресурсом земЉишта, Информатика и информациони системи у заштити животне средине, Заштита геодиверзитета и Природни хазард и еколошке катастрофе – један извршилац.
  • др Бориц Вакањац.

Факултет дана 5. октобра 2020. године на својој интернет презентацији ставЉа на увид јавности Извештај о пријавЉеним кандидатима на конкурс за избор у звање наставника, у трајању од 15 дана.

Извештај можете преузети на следећем линку

Извештај и конкурсни материјал налазе се у библиотеци Факултета и доступни су свим заинтересованим у радно време библиотеке.