ZVANIČNA PRAVILA EKO -KAMPA “SAČUVAJMO DUNAV 2016”

Program zajednički organizuju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Coca-Cola Sistem, GIZ Nemačka organizacija za tehničku saradnju, u saradnji sa Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd”, Fakultetom organizacionih nauka, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura”, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i WWF – Svetskim fondom za prirodu.
NAPOMENA: Molimo Vas da veoma pažljivo pročitate Zvanična pravila kako biste se upoznali sa svim zahtevima eko-kampa.
 
Sadržaj:
 1. Predmet i obim studentskog eko-kampa
 2. Pravila i zahtevi konkurisanja
 3. Pravila prijavljivanja
 4. Trajanje studentskog eko-kampa
 5. Odbor za izbor
 6. Postupak izbora kandidata
 7. Zaštita podataka
 8. Raskid
 

1. Predmet i obim studentskog eko-kampa „Sačuvajmo Dunav”

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode i Coca-Cola Sistem, GIZ Nemačka organizacija za tehničku saradnju, u saradnji sa Gradom Beogradom, JKP „Zelenilo Beograd”, Fakultetom organizacionih nauka, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura”, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ i WWF – Svetskim fondom za prirodu organizuju deveti studentski eko-kamp „Sačuvajmo Dunav” na Velikom ratnom ostrvu.
Pravo učešća u eko-kampu imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta univerziteta u Srbiji.
Studentski eko kamp predstavlja mesto gde se studenti kroz predavanja, praktičan rad i zabavu upoznaju sa različitim aspektima životne sredine i uticaja zagađenja vode. Ovogodišnja predavanja će biti bazirana na studiji slučaja na temu Velikog ratnog ostrva. Aktivnosti će uključiti radionice sa profesorima, predstavnicima nevladinih organizacija, studentskih organizacija, rad na terenu i zabavne aktivnosti. Biće organizovano i takmičenje za studente – Studija slučaja na zadatu temu, a najbolji rad će dobiti nagradu.
Organizacioni odbor eko-kampa „Sačuvajmo Dunav” će kroz pažljivo pripremljen postupak izabrati 25 studenata koji će imati priliku da učestvuju u eko-kampu. Rok za prijavljivanje studenata je od 22.juna do 30. juna 2016. godine. Kriterijumi za izbor su navedeni u nastavku.

2. Pravila i zahtevi konkurisanja

Pravo konkursa imaju svi kandidati koji ispunjavaju sledeće kriterijume:
 • Kandidati moraju da budu studenti državnih ili privatnih fakulteta
 • Kandidati moraju da dostave svoju biografiju na srpskom jeziku
 • Kandidati moraju da dostave motivaciono pismo na srpskom jeziku
Svi studenti koji učestvuju u postupku izbora će imati jednaka prava, bez obzira na pol, rasu, godište, seksualnu orijentaciju, političko opredeljenje, bračni status, fizičke predispozicije, versku i etničku pripadnost.

3. Pravila prijavljivanja

Svi zainteresovani studenti mogu da se prijave za učešće u eko-kampu putem stranice na Facebook-u „Sačuvajmo Dunav” (https://bit.ly/SacuvajmoDunav) ili putem zvanične strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode (https://www.rdvode.gov.rs/aktuelno.p…).
Studenti koji ispunjavaju zahteve i žele da se prijave za učešće u eko-kampu mogu to da učine od 22.juna do 30. juna 2016. godine do ponoći. Zakasnele prijave i prijave prispele na neki drugi način osim gore navedenog, neće biti uzete u razmatranje.

4. Trajanje studentskog eko-kampa

Studentski eko-kamp „Sačuvajmo Dunav” održava se u periodu 10. do 18. јulа 2016. godine i u smeni biće 25 studenata.

5. Odbor za izbor

Selekciju studenata vršiće Organizacioni odbor eko-kampa „Sačuvajmo Dunav” koga čine predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode, Coca-Cola Sistema (Kompanija Coca-Cola i Coca-Cola Hellenic Srbija), JKP „Zelenilo-Beograd“, Fakulteta za primenjenu ekologiju Univerziteta Singidunum – Futura, Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Fakulteta organizacionih nauka i WWF-a.

6. Postupak izbora kandidata

Postupak će se sastojati iz sledeće tri glavne faze: prijavljivanje studenata, postupak izbora i objavljivanje imena izabranih studenata.
I Postupak prijavljivanja
Studenti koji ispunjavaju gore navedene uslove biće pozvani da se prijave za učešće u eko-kampu putem Facebook grupe „Sačuvajmo Dunav” (https://www.facebook.com/SacuvajmoD… ) ili putem zvanične strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republičke direkcije za vode (https://www.rdvode.gov.rs/aktuelno.p…). Faza prijavljivanja će trajati od 22. juna do 30. juna 2016. godine do ponoći.
Da bi se prijavili na konkurs studenti treba da dostave:
 • Motivaciono pismo na srpskom jeziku
 • Biografiju koja uključuje sve relevantne nastavne i vannastavne aktivnosti na srpskom jeziku
Prijave koje ne sadrže potrebne informacije neće biti razmatrane.
II Postupak izbora
Proces izbora vršiće Organizacioni odbor eko-kampa “Sačuvajmo Dunav” na osnovu prispelih motivacionih pisama i rukovodiće se time da zastupljenost fakulteta bude podjednako raspoređena.
III Objavljivanje imena izabranih studenata
Imena kandidata koji budu izabrani biće objavljena 1. jula 2016. godine na Facebook grupi „ Sačuvajmo Dunav” (https://www.facebook.com/SacuvajmoD…) i na https://www.rdvode.gov.rs/aktuelno.p….
Način izbora kandidata predstavlja diskreciono pravo Organizacionog odbora eko-kampa, u skladu sa ovim Pravilima. Izbor kandidata neće biti dodatno objašnjavan, kandidati koji nisu izabrani neće biti obavešteni i ne mogu da utiču na odluku o izboru, niti imaju pravo na pravnu zaštitu. Odluka o izboru kandidata je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe.

7. Zaštita podataka

Prijavljivanjem za učešće u eko-kampu „Sačuvajmo Dunav”, izabrani studenti su saglasni da Organizacioni odbor eko-kampa ili osobe koje on angažuje koriste njihove lične podatke, fotografije, video i audio zapise u svrhu promocije eko-kampa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

8. Raskid

Organizacioni odbor eko-kampa „Sačuvajmo Dunav” ima pravo da poništi izbor studenata iz sledećih razloga:
 • ako student priloži lažne informacije koje su definisane ovim Pravilima
 • ako student ne obezbedi potrebne informacije u skladu sa ovim Pravilima
 • ako student u bilo kom trenutku pokaže nezainteresovanost da aktivno učestvuje u eko-kampu
Eko-kamp „Sačuvajmo Dunav” može da se prekine samo u slučaju više sile. Viša sila su vanredni događaji i okolnosti koje nastanu nakon početka eko-kampa, a koje Organizacioni odbor nije mogao da predvidi ili spreči.