Zelena zanimanja

Zelena zanimanja budućnosti

 

Ubrzani uspon nove eko-industrije (industrije otada, industrije turizma, industrije energije, industrije zdravlja i industrije hrane) generiše čitavu lepezu novih profila zanimanja koja traže potpuno nove kompeticije, odnosno veštine i sposobnosti, pre svega na planu komunikacija, kao i same metodologije razumevanja faktora i aktera daljeg razvoja. Upravo najslabija karika održivosti razvoja postaju nedostaci u tzv. generatorima kapitala znanja odnosno koheziranju i harmonizaciji edukacionog sistema i produkcione prakse.

Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna – s jedne strane, u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i s druge strane, potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme (Environmental science), koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

Eko-industrije obuhvataju one industrije, koje pružaju inovativne proizvode i usluge, a u skladu su sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu. Uključuju čistije tehnologije, proizvode i usluge koje smanjuju rizik po životnu sredinu i minimiziraju upotrebu i zagađenje resursa. Među njima su aktivnosti vezane za kontrolu zagađenja, sakupljanje i tretman otpada i otpadnih voda, obnovljive izvore energije, održivo upravljanje vodama i ekodizajn.

Otvaranjem poglavlja 27 (Životna sredina i klimatske promene) u okviru Klastera 4, a u pregovorima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, mnogi poslovi u ovoj oblasti zahtevaće stručan kadar.

Sticanjem obrazovanja, praktičnih znanja i veština, diplomirani analitičari zaštite životne sredine, kao i master analitičari zaštite životne sredine koje obrazuje Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, biće spremni za suočavanje i rešavanje izazova.

 

RADNA MESTA

Ako završite Fakultet za primenjenu ekologiju Futura možete raditi na sledećim radnim mestima:

 • Prikupljanje i analiza podataka o životnoj sredini;
 • Analiza metoda i tehnologija remedijacionih mera;
 • Priprema programa i planova za unapređenje kvaliteta životne sredine;
 • Koordinacija i realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine;
 • Procena i analiza kvaliteta(monitoring) zemljišta, voda i sedimenata;
 • Dizajn, instaliranje, testiranje i primena Sistema za remedijaciju voda, odnosno ekosistemskih procesora;
 • Priprema dokumentacije i budžeta za projekte sanacije degradiranih prostora;
 • Analiza uticaja antropogenog zagađenja (industrijskog, energetskog, komunalnog, itd) na životnu sredinu;
 • Primena osnovnih principa i tehnologija minimizacije i eliminacije uticaja zagađenja (prečišćavanja vazduha, otpadnih voda, remedijacije zemljišta) i saradnja sa projektantima odgovarajućih inženjerskih sistema;
 • Kvalitativno i kvantitativno sagledavanje uticaja energetskih tehnologija na životnu sredinu i njihova primarna evaluacija i saradnja sa projektantima sistema obnovljivih izvora energije, u cilju minimizacije uticaja na životnu sredinu i povećanja energetske efikasnosti;
 • Procene rizika u životnoj sredini, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja rizika u životnoj sredini, upravljanja rizicima u životnoj sredini i uvođenje sistema ekološkog menadžmenta;
 • Analiza uticaja klimatskih promena na životnu sredinu, ekonomiju i društvo;
 • Izrada planova za prilagođavanje na klimatske promene;
 • Izrada Procena uticaja na životnu sredinu i Strateških procena uticaja na životnu sredinu;
 • Izrada Studija o proceni uticaja i rizika na životnu sredinu i Studija zaštite prirodnih područja;
 • Izrada dokumenata o proceni rizika i uticaja na životnu sredinu;
 • Modelovanje rizika u životnoj sredini;
 • Upravljanje rizicima u životnoj sredini (hazardi i ekološke katastrofe);
 • Usklađivanje ljudskih aktivnosti (ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata) sa održivim korišćenjem obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa i dugoročnim očuvanjem prirodnih ekosistema i prirodne ravnoteže;
 • Unapređenje stanja narušenih delova prirode i predela (renaturalizacija) i unapređenje metodologija i postupaka za upravljanje i nadzor;
 • Upravljanje i zaštita šuma, zemljišta, voda i biodiverziteta;
 • Formulisanje politika i procedura za programe upravljanja prirodnim resursima;
 • Praćenje i sprovođenje usklađenosti sa propisima i zakonima u oblasti  korišćenja prirodnihresursa;
 • Integrisana zaštita prirodnih vrednosti i resursa sprovođenjem mera za očuvanje njihove raznovrsnosti, kvaliteta, optimalnog stanja kao i prirodnih pojava i procesa, odnosno njihove međuzavisnosti kao preduslova održavanja prirodne ravnoteže;
 • Procene troškova i koristi od različitih aktivnosti, politike ili propisa koji utiču na životnu sredinu ili prirodne zalihe resursa;
 • Razvijanje programa ili preporuka za postizanje ekoloških ciljeva u skladu sa principima zelene ekonomije;
 • Razvijanje planove ili projekte održivosti zaštite životne sredine;
 • Modelovanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih sistema;
 • Istraživanje uticaja industrijskih ili razvojnih aktivnosti na životnu sredinu;
 • Razvoj ekonomskih modela, prognoza ili scenarija za predviđanje budućih ekonomskih i ekoloških rezultata;
 • Analiza i unapređenje ekonomskih koristi od primene ekoloških propisa;
 • Upravljanje otpadom;
 • Izbor i primena efikasnih tehnologija, kojima se ostvaruju specifični ciljevi upravljanja otpadom uz odgovarajuću izgradnju zakonske regulative;
 • Realizacija saradnje sa sakupljačima sekundarnih sirovina, JKP, firmama za reciklažu;
 • Rad na poslovima reciklaže;
 • Izrada šema za upravljanje otpadom;
 • Nadgledanje transporta otpada kako bi se osiguralo da se odvija efikasno bez zagađenja vazduha, zemljišta ili vode;
 • Razvoj, promocija i implementacija novih šema za odlaganje otpada;
 • Primena ekonomskih principa u multidisciplinarnom pristupu prilagođavanju i ublažavanju posledica klimatskih promena u preduzetništvu zaštite životne sredine i cirkularnoj ekonomiji;
 • Analiziranje, IT sistematizacija i komunikacija posledica klimatskih promena po ekonomske aktivnosti javnog, privatnog i civilnog sektora;
 • Razvoj ruralng turizma;
 • Multifunkcionalna poljoprivreda i šumarstvo u funkciji održivog ruralnog razvoja;
 • Analiza problema i razvojnih izazova na lokalnom i regionalnom nivou, posebno marginalnih ruralnih oblasti, oblasti sa posebnim ograničenjima za razvoj ekonomije, izloženih jakoj degradaciji životne sredine i zagađenju sa jakim trendom emigracije;
 • Strateško planiranje ruralnog i urbanog razvoja;
 • Uspostavljanje efikasnih ekonomskih mera i sistema za održivo korišćenje obnovljivih izvora energije;
 • Uspostavljanje planova i sistema upravljanja transgraničnim područjima;
 • Projektovanje, izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica, parkova i zelenih rekreativnih površina;
 • Održavanje komponenti biodeverziteta, koje predstavljaju resurse koji se eksploatišu na bilo koji način, koji obezbeđuje njihovo dugoročno korišćenje bez opasnosti narušavanja strukture i funkcija ekosistema;
 • Gajenje, održavanje i obnova šuma, rekonstrukcija i melioracija degradiranih šuma, podizanje novih šuma.

 

ZAPOSLENJE

 • Javne službe,
 • Javna preduzeća,
 • Lokalne samouprave,
 • Državna uprava (kao što je na pr. Agencija za zaštitu životne sredine, ili različita ministarstva koja se na direktan ili indirektan način bave žaštitom životne sredine, inspekcijske službe)
 • Privredne komore,
 • Razvojne agencije,
 • Sektor industrije – industrija otpada, reciklažna industrija,
 • Obrazovne ustanove,
 • Naučno-istraživacke organizacije,
 • Organizacije civilnog društva,
 • Konsultantske firme(iz oblasti zaštite životne sredine, eko-industrije i investicionih programa),
 • Upravljači zaštićenih područja,
 • Projektni timovi (kod izrade prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja i rizika na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), konsultantske firme.

 

Za rad u „zelenim zanimanjima“ potrebna su različita znanja i kompetencije, u zavisnosti od konkretne pozicije. Neke od važnijih kompetencija koje se stiču na Faultetu za primenjenu ekologiju Futura su:

 • Tehnička znanja: stručnost u oblastima kao što su energija, tehnologija, arhitektura, poljoprivreda i slično;
 • Ekološka znanja: razumevanje štetnih uticaja čoveka na životnu sredinu i znanje o načinima zaštite;
 • Održivost: razumevanje i zalaganje za održivi razvoj i zaštitu životne sredine;
 • Kreativnost: sposobnost razmišljanja izvan postojećih konvencionalnih okvira i pronalaženja novih i inovativnih rešenja;
 • Komunikacione sposobnosti: sposobnost razumevanja i prenošenja adekvatnih informacija široj javnosti;
 • Liderske sposobnosti: sposobnost vođenja i motivacije tima;
 • Organizacione sposobnosti: sposobnost planiranja, organizovanja i realizacije projekata.

 

Nacionalna i globalna pitanja životne sredine su glavni izazovi 21. veka, a odgovor na te izazove zahteva razumevanje životne sredine i multidisciplinarni pristup postavljenim izazovima.

Pozovite nas