Završetak projekta CIRCLE 

Krajem decembra 2022 se završio projekat CIRCLE - Inovacije i testiranje održivih rešenja cirkularne ekonomije u jadranskom području (Circular innovation and resilient city labs in the Adrion region). Partneri na projektu CIRCLE iz Srbije su Futura i RCR Banat. Projekat je imao za cilj povećanje i širenje znanja o praktičnim mogućnostima primene principa cirkularne ekonomije kroz pristup saradnje i uključivanje inovativnih proizvođača, poslovnih subjekata, administrativnih institucija, kao i civilnih organizacija u urbanom području, gde je najveća količina otpada koji se stvara, ali i mesto gde se mogu primeniti inovativni modeli.

Kako bi se pružila podrška praktičnoj primeni održivih modela i ojačala svest o upravljanju otpadom, partneri su uspostavili cirkularne laboratorije (CIRCLabs), kroz koje su definisani i testirani cirkularni modeli utemeljeni na saradnji i multidisciplinarnom pristupu koji uključuje ciljne grupe. RCR Banat i Futura su uspostavili CIRCLab u oblasti upravljanja električnim i elektronskim otpadom kao jednim od najznačajnijih i najizazovnijih tokova otpada koji treba integrisati u cirkularni pristup obrade i stvaranja dodatne vrednosti.

RCR Banat je u sklopu projekta nabavio kontejnere i kombi za transport električnog i elektronskog otpada za Grad Zrenjanin. Cilj ove akcije je da se unapredi model upravljanja EEO.

Futura je provela istraživanje o tokovima elektronskog i električnog otpada kako bi se identifikovale mogućnosti industrijske simbioze, odnosno potencijali za eksploataciju ovog otpada u drugim sektorima.  U sklopu projekta su održani sastanci sa predstavnicima komunalnih preduzeća, lokalnih zajednica i civilnih organizacija koje se bave promocijom održivog upravljanja otpadom.

Futura je u okviru projekta radila na promociji koncepta cirkularne ekonomije i pravilnog upravljanja otpadom sa ciljem da se što više resursa ponovo koristi. Projekat je podržan od strane Interreg ADRION Programa finansiranog u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA II sredstava.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozovite nas