Učešće predstavnika FPE Futura na radionici „Mapping and assessment of ecosystem services in enlargement countries“

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Dr Mirjana Bartula i Uroš Radojević učestovali su na radionici „Mapping and assessment of ecosystem services in enlargement countries“ (Mapiranje i procena ekosistemskih usluga u zemljama koje su kandidati za proširenje u EU), koja je održana u Zajedničkom istraživačkom centru u Ispri.

Cilj ove radionice je da se proceni napredak u zemljama u procesu proširenja u odnosu na mapiranje i procenu ekosistema i njihovih usluga, da se analiziraju nedostatci u znanju i da se pokrenu aktivnosti obuke za mapiranje i modelovanje ekosistemskih usluga korišćenjem pristupa koji podrazumeva mapiranje na više nivoa.

Radionica služi i da poveća kapacitet zemalja za proširenje da ispune svoje međunarodne obaveze prema Konvenciji o biološkoj raznovrsnosti kao i da povećaju doprinos u regionalnim procenama za IPBES.

Pozovite nas