Terenska nastava u Subotici

U nedelju 26.03.2023. realizovana je studijska poseta Hajdukovu (Ludoško jezero). Domaćin je bio Oto Sekereš – koordinator programa zaštite modrovrana ispred NVO Riparija, dok su Futuru predstavljali dr Radomir Mandić, MSc Goran Knežević sa studentima. Predstavnici Future su upoznati sa programom reintrodukcije koji uključuje plansko postavljanje kućica za ptice, održavanje istih, monitoring, prstenovanje mladih jedinki i vođenje baze podataka. Sa koordinatorom je dogovorena saradnja koja podrazumeva postavljanje i monitoring 150 kućica za modrovrane na području opštine Barajevo i planine Kosmaj čime bi se Futura priključila realizaciji višegodišnjeg projekta vraćanja modrovrana u prirodno stanište. Do sada je reintrodukovano 700 parova na području Vojvodine i Negotinske krajine. Projekat će u naredne četiri godine realizovati studenti prve godine osnovnih studija uz koordinaciju profesora Radomira Mandića i asistenta Gorana Kneževića.

Pored lokaliteta Hajdukovo – Vizitorski centar, ekipa Future je posetila i lokalitete Kapetanski rit i Kanjiški jarak gde su savladili obuku postavljanje kućica za ptice na betonskim banderama i drveću. Takođe, upoznati su sa programom ranaturalizacije jezera Ludoš (regulisanje tršćaka oko jezera metodom uzgoja bivola i podolskog govečeta koji ima dvostruku namenu – regulisanje vegetacije i očuvanje genetičkih resursa).

Na kraju posete studenti su prikupili uzorke vode sa Ludoškog jezera koje će obraditi u laboratoriji fakulteta u sklopu obuke za biološki operativni monitoring i odrediti kvalitativan sastav fitoplanktona na vežbama iz predmeta Ekologija.    

Pozovite nas