Studenti Future u poseti Agenciji za zaštitu životne sredine

Studenti četvrte godine i diplomci Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura posetili su Agenciju za zaštitu životne sredine, gde su na licu mesta imali prilike da se upoznaju sa radom ove važne institucije za stanje životne sredine u Srbiji. Osim osnovnih poslova kojima se Agencija bavi, studentima je prikazan celokupni plan rada i oblasti praćenja indikatora stanja životne sredine.

Svaki od studenata je tokom posete obavio i kratak usmereni intervju sa zaposlenima u Agenciji sa ciljem procene potencijala za obavljanje stručne prakse, kao i mogućnosti budućeg zaposlenja i rada u ovoj instituciji.

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na: Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine, registar zagađujućih materija i dr.); Sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina; Upravljanje Nacionalnom laboratorijom; Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine; Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu; Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine; Saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (EEA) i evropskom mrežom za informacije i posmatranje (EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.

Pozovite nas