SEMINAR – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, PREVENCIJA, MONITORING I REMEDIJACIJA (SVETSKA I NAŠA ISKUSTVA)

Seminar i radionica, pod nazivom: Zaštita životne sredine, prevencija, monitoring i remedijacija – svetska i naša iskustva, održava se u periodu od 19-23. novembra
2018. godine. Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Milena Rikalović, prof. dr Gordana Dražić, asistent MSc Slobodan Stefanović i BSc Nikoleta Cesnak, prisustvovali su otvaranju seminara 19. novembra 2018. godine koje je održano na Hemijskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Organizovani seminar, uz trodnevnu radionicu, ima za cilj da se naučna i akademska javnost upozna sa svetskim trendovima vezanim za oblast zaštite životne sredine, remedijacije (biotenološki pristup), detekciju, monitoring i prevencije zagađenja, sa posebnim osvrtom na POPs jedinjenja i plastiku.

Eminentni istraživači iz Evrope, Japana i Indije su podelili svoje iskustvo dobre prakse o trenutnoj situaciji i izazovima u zaštiti životne sredine, potom o modernim tehnologijama za remedijaciju nastalog zagađenja, kao i uopšteno o zelenim tehnologijama i menadžmentu otpada, kao i da se kroz diskusije razmene potrebne informacije i ideje u prevenciji i remedijaciji trenutnih ekoloških problema u Republici Srbiji.

Republika Srbija ima potencijala za primenu dobrih praksi iz inostranstva, a koje se tiču prevencije i remedijacije životne sredine od zagađujućih procesa.

 Program je ovog dana obuhvatao sledeća predavanja:

  • Uptake mechanism of persistent organic pollutants by plants and its application to phytoremediation and crop safety – Mehanizam usvajanja perzistentnih organskih polutanata od strane biljaka i njihova primena u fitoremedijaciji i zaštiti useva;
  • Non – target analysis with high – resolution mass spectrometry for environmental samples – Besciljna analiza sa visokom rezolucionom masene spektrometrije za ekološke uzorke;
  • Plastic and microplastic pollution: detection, identification, quantification – Plastično i mikroplastično zagađenje: detekcija, identifikacija, kvantifikacija;
  • Persistent organic pollutants (POPs) in the environment: case studies – Perzistentni organski polutanti u životnoj sredini: studije slučajeva;
  • Ecohydrology and ecohydrological biotechnologies as environmentally friendly remediation approaches for contaminated ecosystems – Ekohidrologija i ekohidrološke biotehnologije kao pristup ekološki prihvatljivoj remedijaciji kontaminiranih ekosistema;

[st_gallery gallery=“11567,11568,11569,11570″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas