Prijave za izborne predmete

Poštovane kolege
Prijave za izborne predmete šaljite na e-mail osnovne.studije@futura.edu.rs. Rok za izbor je 15.2.2015. Studentima koji ne izaberu predmete do tog roka, biće dodeljeni po automatizmu i posle toga neće biti moguće menjati predmete koji su dodeljeni. U prilogu se nalaze spiskovi izbornih predmeta za studente sve četiri godine sa silabusima predmeta:

I godina

 • Zagađivanje i zaštita zemljišta
 • Statistika
 • Industrijski i opasan otpad

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.
II godina

 • Zagađivanje i zaštita vazduha
 • Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine
 • Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine
 • Humana ekologija
 • Zaštita ugroženih vrsta

Studenti biraju dva od ponuđena pet predmeta.
III godina

 • Baze podataka
 • Zaštita i unapredjene prirodnih dobara
 • Urbana ekologija
 • Globalna ekologija
 • Životna sredina i održivi razvoj
 • Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine

Studenti biraju dva od ponuđena pet predmeta.
IV godina

 • Jonizujuće zračenje
 • Ekoklimatologija
 • Održivi razvoj na lokalnom i regionalnom nivou

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.
TRANSFER PAKET

 • Zaštita i unapredjene prirodnih dobara
 • Urbana ekologija
 • Ekoklimatologija

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.