Praktičan rad na terenu za studente Future na projektu Value Drina

U okviru projekta „Value Drina“ koji se kroz Program Cressida (Izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica za održivi razvoj u međunarodnim slivnim područjima reka Drine i Drim) podržanog od strane US EPA, a koji sprovodi REC, studenti Future obavljaju stručnu praksu u okviru terenskih istaživanja primene metodološkog pristupa za vizuelnu procenu stanja površinskog toka, koja se prvi put testira na vodotokovima u Srbiji.

Terenske aktivnosti obuhvatile su primenu SVAP2 (Stream Visual Assessment Protocol) razvijen od strane  od strane strane radne grupe za vodne resurse Centra za konzervaciju prirodnih resursa (Natural Resources Conservation Service) u okviru Ministarstva za poljoprivredu u Oregonu i stručnjacima sa univerziteta u Džoržiji (SAD) na 4 pilot vodotoka u slivu reke Drine. Ova metoda koristi vizuelne indikatore koji mogu da pruže preliminarnu ocenu ekološkog statusa vodotoka i upozorenje za intervenciju ukoliko je potrebno. Tokom jula, septembra i oktobra 2016. godine, primenjeni su originalni upitnici na vodotokovima II reda na odabranim pilot lokacijama. Završni teren urađen je u periodu 28-30. oktobar, u kome su učestovali Zlata Majinski, student završne godine koja će koncipirati diplomski rad na bazi poređenja rezultata dobijenih primenom ovog metodološkog pristupa sa istraživanjima zagađivanja vodotokova pesticidima od poljoprivrednih aktivnosti u priobalju i Tamara Krpić, master student koja će svoj master rad koncipirati koristeći rezultate terena za preporuke za konkretne mere revitalizacije u cilju stabilizacije obala vodotoka i Uroš Novakov koji će u daljim aktivnostima raditi na bazi podataka u GIS-u.

U projektnim aktivnostima u cilju sticanja stručne prakse učestvuju i student Future Aleksandra Torbica iz Ljubovije (opštine na kojoj se sprovode aktivnosti projekta), takođe u cilju korišćenja rezultata za diplomski rad koncipiran na temu primene DRSIR metodologije za ocenu ekološkog stanja opštine Ljubovije, Danica Zdravković, Angelina Biljubašić, Iva Kanazir i Nataša Simić.

[st_gallery gallery=“6107,6096,6097,6098,6099,6100,6101,6102,6108,6109,6110,6106″ size=“portfolio-four“ columns=“4″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas