POČETAK NASTAVE NA MASTER AKADEMSKIM STUDIJAMA ŠKOLSKE 2017/2018. GODINE

Prvo susretanje  na master akademskim studijama Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA, održano je u subotu 4. novembara 2017. godine, koje je predstavljalo i praktičan početak nastave i aktivnosti u zimskom semestru školske 2017/2018. godine, na četiri studijska programa:

      Zaštita životne sredine (primenjeni ekodizajn);

      Integralno upravljanje prirodnim resursima (menadžment resursa);

      Upravljanje rizicima u životnoj sredini (menadžment rizika);

      Ekonomija životne sredine i klimatske promene.

Okupljanje je omogućilo dogovor o modalitetima realizacije nastave, radionica, studijskih poseta, učešća na projektima i dr., sa ciljem da se unaprede svi nivoi nastave, njihova otvorenost za nove ideje i dostignuća, uspostave novi standardi kvaliteta i komunikacije.

Svoja dugogodišnja iskustva i stvaralačke energije studentima su ovog dana preneli:

–  prof. dr Jordan Aleksić, dekan, nastavnik i osnivač Fakulteta Futura, višedecenijski rukovodilac i projekt menadžer značajnog broja projekata, inovacionih modela u obrazovanju;

–  dr Aleksandar Gordić, docent Fakulteta Futura, prodekan za nauku i dugogodišnji nastavnik Metodologije naučnoistraživačkog rada;

–  dr Mesud Adžemović, docent, koordinator Departmana poslediplomskih studija Fakulteta Futura i predavač na osnovim i master studijama.

 

Zimski semestar u celini biće posvećen Metodologiji naučnoistraživačkog rada, sa ciljem upoznavanje s osobenostima pojedinih istraživačkih tehnika, njihovim potencijalima i ograničenjima, kao i s naprednim tehnikama naučnog istraživanja i ovladavanja apstraktnim metodološkim pojmovima i tehnikom naučnog rada. Namera je da se studenti mastera osposobe za samostalan naučnoistraživački rad u prirodnim i društvenim, u fundamentalnim i primenjenim naukama, kao i za sastavlјanje ozbilјnijih naučnih i stručnih radova. Savladavanje umeća kritičkog tumačenja rezultata i gledišta iz naučne literature radi korišćenja u obrazovne i istraživačke svrhe, ali i osposoblјavanje da se uoče i otklone metodološki propusti u teorijskom i empirijskom istraživanju, te da se objektivno ocenjuju tuđi i vlastiti naučni rezultati.

Tokom zimskog semstra realizovaće se i zajednički izborni predmet-Sistem ekološke bezbednosti.

Cilj  predmeta je upoznavanje sa savremenim sistemom ekološke bezbednosti (integrisanim sistemom opasnosti) u kontekstu održivosti kvaliteta života, integriteta životne sredine, sprečavanja i reagovanja na ekološki generisane procese uz prevenciju i sprečavanje negativnih posledica po životnu sredinu, ali i sposoblјenost za praćenje, sagledavanje i rešavanje širokog spektra bezbednosnih izazova i pretnji, pre svega opasnosti po životnu sredinu sa političkim, ekonomskim i drugim implikacijama vezanim za korišćenje prirodnih resursa, lepezu zagađivanja i dr. Nastavu i konsultacije na ovom predmetu realizovaće autori istoimene publikacije (dostupna u elektronskoj versiji) prof. dr Jordan Aleksić i doc. dr Mesud Adžemović.

[st_gallery gallery=“9442,9441,9440″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

 

Pozovite nas