Prvi sastanak CIRCLab-a Zrenjanin sa lokalnim stejkholderima

Prvi sastanak CIRCLab-a Zrenjanin sa lokalnim stejkholderima je održan 17.05.2021. u Zrenjaninu i organizovan od strane RCR Banata.

Na realizaciji projekta CIRCLE (Inovacije i testiranje održivih rešenja cirkularne ekonomije u jadranskom području), u Srbiji učestvuju RCR Banat i Fakultet za Primenjenu Ekologiju-Futura. Cilj sastanka je bio da se sa predstavnicima lokalnih preduzeća definišu moguća unapređenja u sistemu upravljanja električnim i elektronskim otpadom u skladu sa principima cirkularne ekonomije. U toku sastanka projektni tim je predstavio CIRCLE projekat, aktivnosti koje provode projektni partneri RCR Banat i Futura, CIRCLab Zrenjanin, kao i primere najboljih praksi u EU.
Učesnici sastanka su diskutovali o trenutnim praksama upravljanja električnim i elektronskim otpadom na ciljnom području, kao i o mogućnostima za unapređenje. Kroz CIRCLab Zrenjanin se nastoji poboljšati poslovni model upravljanja električnim i elektronski otpadom na području Zrenjanina zasnovan na principima cirkularne ekonomije.

RCR BANAT će u okviru narednih aktivnosti nabaviti opremu uz pomoć koje će se vršiti organizacija, sakupljanje, odvajanje i pred-tretman električnog i elektronskog otpada.
U okviru narednih projektnih aktivnosti Futura će provesti istraživanje tržišta o tokovima otpada u industriji elektronske i električne opreme kako bi se identifikovale mogućnosti upotrebe ovog otpada, te napraviti bazu podataka preduzeća sa informacijama o ponudi i potražnji sekundarnih sirovina iz električnog i elektronskog otpada.
Projekat je podržan od strane Interreg ADRION Programa finansiranog u okviru Evropskog regionalnog razvojnog fonda i IPA II sredstava.

Pozovite nas