OBELEŽEN MEĐUNARODNI DAN ŠUMA I MEĐUNARODNI DAN VODA

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana šuma i Međunarodnog dana voda, u subotu, 23.03.2024, održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija našeg Fakulteta. Nastava je realizovana u okviru prirodnog dobra ’Bara Reva’, na području gradske opštine Palilula – Beograd; i u ’Gradskoj šumi’, koja predstavlja ekološku celinu opštine Pančevo. Na poziv organizatora, u radu na terenu učestvovali su i studenti i nastavnici Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu – Odseka za geoprostorne osnove životne sredine, pod vodstvom prof. dr Miška Milanovića. Takođe, nastavi je prisustvovao gostujući predavač MSc Ivan Despotović, dipl. inž . šumarstva. Nastavu su organizovali i realizovali doc. dr Marina Vukin, MSc Goran Knežević, asistent i MSc Bojan Grbović, asistent.

Sadržaj nastave obuhvatio je nastavne predmete: Upravljanje resursom zemljišta, Biološki visokovredni proizvodni sistemi, Vrednovanje prirodnih resursa i Održivi turizam u službi ruralnog razvoja. U okviru izlaganja na terenu predstavljene su karakteristike staništa posećenih lokaliteta, sa osvrtom na specifičnosti vegetacije,  hidrografskih i edafskih faktora. Kao domaćin na terenu ’Gradske šume’ u Pančevu, učesnike je dočekao Simo Travica, dipl. inž. šumarstva, šef Šumske uprave Pančevo, u okviru Šumskog gazdinstva ’Banat’ Pančevo JP ’Vojvodinašume’ Petrovaradin. Kolega Travica je, u duhu iskusnog operativca i šumarskog pregaoca, studente upoznao sa ključnim faktorima na datom staništu, koji su, tokom prethodnog perioda, uticali na melioraciju zemljišta i unapređenje stanja šumskog ekosistema. To su izgradnja zaštitnih nasipa i hidrotehničkih objekata, očuvanje delova kompleksa pod autohtonom vegetacijom, proizvodnja biomase kroz podizanje šumskih kultura mekih lišćara, izgradnja šumskih puteva, očuvanje šumske faune i dr. Posebno je istaknut način poslovanja šumskog gazdinstva kao privrednog subjekta kojim se, na dohodovnom principu, obezbeđuju finansijska sredstva za prostu i proširenu biološku reprodukciju. Ujedno, ovakvim vidom poslovanja ostvaruju se i osnovna sredstva za održavanje zaštićenog prirodnog područja Specijalnog rezervata prirode ’Deliblatska peščara’, koje čini sastavni deo ŠG ’Banat’ Pančevo. Na ovaj način, prepoznat je suštinski ekološki karakter i postulat trajno održivog gazdovanja šumskim resursima, koje šumarska struka sprovodi u okviru javnih sistema poslovanja. Studentima se, u nekoliko navrata, prigodno obratio i MSc Ivan Despotović, koji je već nekoliko puta učestvovao u realizaciji terenske nastave našeg Fakulteta, u svojstvu spoljnjeg saradnika i predavača. Kao još jedan šumarski stručnjak, kolega Despotović je govorio o značaju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, proizvodnim i opštekorisnim funkcijama zastupljenih šumskih ekosistema, sa posebnim osvrtom na socijalno-zdravstvene funkcije urbanih i suburbanih šuma grada Beograda i Pančeva.

Nastava je okončana nadomak desne obale Tamiša, sa pogledom na staro gradsko jezgro Pančeva, u znaku uspostavljene saradnje i poznanstava studenata dva fakulteta i univerziteta, kao i dobrog raspoloženja i druženja svih učesnika.

Pozovite nas