Međunarodno savetovanje “Regulativa u oblasti hemikalija, detergenata i biocida”

Datum: 13.2.2016.godine

Mesto: Sava centar Beograd

Tema: Regulativa u oblasti hemikalija, detergenata i biocida

 

Međunarodno savetovanje “Regulativa u oblasti hemikalija, detergenata i biocida”, održano je u Beogradu, u subotu 13.02.2016, od 10 do 16 časova.

Na savetovanju čiji su predavači bili: Sonja Roglić, Olivera Pavićević, Bojana Đorđević, Suzana Andrejević Stefanović, Biljana Milenković iz Ministrastva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, učestvovala je i Jovana Nikolovski, student IV godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.

Skup je organizovao Balkanski savet zajedno sa Agencijom PERMANENT EDUCOM.

Program je obuhvatio: Regulativu u oblasti hemikalija, detergenata i biocida, u okviru koga je govoreno o:

– Uredbi 1907/2006 EU o registraciji, evaluaciji i autorizaciji hemikalija (REACH) – poseban aspekt na procese registracije i autorizacije koji direktno utiču na poslovanje privrednih subjekata;
– Uredbi 1272/2008 o klasifikaciji, obeležavanju i pakovanju supstanci i smeša;
– Uredbi 649/2008/EC o uvozu i izvozu opasnih hemikalija;
– Uredbi 528/2012 o biocidnim proizvodima.
– Iskustvima zemalja u region.

[st_gallery gallery=“4388,4389″ size=“portfolio-two“ columns=“2″ lightbox=“yes“]