Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015

XXXI Međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2015 u organizaciji Saveza energetičara pod poktoviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike; ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine;Ministarstva perivrede, PKS, JP EPS, NISa.d.; JP EMS, JP Srbijagas održano je 24.-27. 3. 2015. na Zlatiboru.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je pretstavljala dekan prof. Dr. Gordana Dražić kao član Organizaciono programskog odbora i autor rada koji je saopštila na Savetovanju pod naslovom: „Bioenergetski izazov i efikasno korišćenje resursa zemljišta“ sa koautorima prof. Dr. Zoran Rajić (državni sekretar u Ministrastvu Poljoprivrede i zaštite životne sredine), Dr. Jela Ikanović (naučni saradnik Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu) i Dr. Vera Popović (naučni saradnik Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu). Rad je urađen u okviru projekta TR 31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“ finansiranog od strane Ministarstva  prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i JP Elektroprivreda Srbije kao korisnika rezultata.

Pozovite nas