Konkurs

K O N K U R S

za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:

  1. Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena ekologija, upravlјanje otpadom – jedan izvršilac.
  2. Nastavnik za uže naučne oblasti: upravlјanje prirodnim resursima, politički aspekti životne sredine – jedan izvršilac.
  3. Nastavnik za uže naučne oblasti: biologija životne sredine – jedan izvršilac.

Način prijave: : Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu ovde.

Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma;  spisak objavlјenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavlјaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 radnih dana od dana objavlјivanja konkursa.

Pozovite nas