Konkurs

K O N  K U R S

 

za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:

  1. Nastavnik za užu naučnu oblast: Prirodni i antropogeni rizici i hazardi – jedan izvršilac.

 

Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Fakulteta na adresi www.futura.edu.rs

Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma; spisak objavljenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavljaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs  i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja konkursa.

Pozovite nas