DRUGI UPISNI ROK NA FAKULTETU ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA – 2021/2022

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura raspisao je Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih, master i doktorskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2020/2021. godinu, i to za sledeće smerove:

  • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Ključna je integracija i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (što je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine  u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna: u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme, koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

  • OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE

Studijski program osnovnih akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE ima za cilј da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE UPRAVLJANJE RIZICIMA U ŽIVOTNOJ SREDINI

Cilj studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje novog profila stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizom i upravljanjem rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, oddnosno opterećenja razvoja. Globalne promene životne sredine, prirodne katastrofe, akcidenti i kontroverzne tehnologije doprineli su da upravljanje rizikom uđe u fokus nauke, vlada država i široke javnosti. Potreba za stručnim kadrovima za procenu kompleksnosti rizika u životnoj sredini je u porastu kako u Evropskim zemljama tako i u regionu Balkana. Neophodni su savremeni pristupi proučavanja procesa u cilju preventivnog delovanja.

  • MASTER AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE

Studijski program master ima za cilј da elaborira odnose ekonomije i politike zaštite životne sredine, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine, resursa ekonomije, konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora klimatskih promena, ali i razumevanja klimatskih promena, uklјučujući i njene naučne, ekonomske i političke dimenzije. Poseban naglasak je na identifikaciji pristupa prilagođavanja: pristup socijalne ranjivosti, pristup otpornosti (upravlјanje za pobolјšanu otpornost ekosistema) i cilјni pristup prilagođavanju (usmerenost na akcije prilagođavanja konkretnim rizicima klimatskih promena).

Više informacija o načinu prijave pogledajte na https://futura.edu.rs/upis/

Pozovite nas