Blok nastava i terenske vežbe u okviru predmeta Životna sredina i održivi razvoj i Integrisani GIS

Za studente III godine su 4. maja 2018. godine, u okviru predmeta Životna sredina i održivi razvoj i Integrisani GIS, blok nastava i terenske vežbe su održane na lokalitetu Zavojničke reke u Podavalskom području. Primer regulacije Zavojničke reke u cilju pripreme prostora za greenfield investicje i prikazana metodologija su poslužili za predstavljanje održivosti razvojnih aktivnosti u sferi građevinarstva i njihovog uticaja na životnu sredinu.

Predmet bloka nastave i terenskih vežbi je bila metoda kojom se može brzo proceniti funkcionalno stanje akvatičkog ekosistema (The Proper Function Condition for Lotic System), koja predstavlja brzu standardizovanu istraživačku metodu, relativno jednostavnu za primenu na površinskim vodama svih kategorija za kvantitativno prikupljanje informacija o strukturi riparijalnih zona u cilju procene njihovog ekološkog stanja.

Studenti su imali prilike da vide prethodno stanje na topografskim mapama i snimcima područja i da to stanje uporedi sa sadašnjim stanjem, odnosno da direktnona terenu vidi degradacione faktore akvatičnog resursa i njegove riparijalne zone.

Studenti su koristeći se priručnikom i upitnikom, radili na proceni stanja funkcionisanja pritoke Zavojničke reke u svom donjem toku, kao i same Zavojničke reke, koja u toj zoni predstavlja značajno izmenjeno vodno telo, kao i u delu gde reka ima elemente prirodnijeg režima i da porede ekološku funkcionalnost sekcija na kojima su se vršile procene.

Prirodno da je ova tematika povezana sa GISO-om, pa su studenti imali prilike da učestvuju u diskusiji, kako sistematizovati podatke u GIS-u u cilju praćenja stanja i trenda pobođljanja i/ili pogoršanja ekološkog stanja vodotoka.

Blok nastavu i vežbe su vodili predmetni profesor kursa Životna sredina i održivi razvoj prof. dr Suzana Đorđević-Milošević i saradnik na kursu Geoinformacione tehnologije Vuk Cvetković, rad na prikupljanju podataka i analizu prema PFC metodi vodila je MSc Slađana Đorđević, koja je tu metodu sa predmetnim profesorom prvi put testirala u Srbiji tokom 2016 godine u slivu reke Drine.

[st_gallery gallery=“10264,10265,10263,10266,10267″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas