Arhiva 2014

28.12.2014.

Održana promocija publikacije Vodič za primenjenu ekologiju

U okviru projekta Vodič za primenjenu ekologiju koji je sufinansiran od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, u svečanoj sali u ulici Požeška 83a održana je promocija publikacije Vodič za primenjenu ekologiju.

Ideja o izradi publikacije Vodič za primenjenu ekologiju nastala je usled analiza potreba društva i mladih, naročito obrazovanju mladih i dugogodišnjeg rada organizacija Fondacija za ekološke akcije Green Limes i Fakultet Futura u oblastima kvantifikacije i kvalifikacije prirodnih resursa, zagađivanja, remedijacije i veze životne sredine i zdravlja, modelovanje rizika, a kroz razvoj matrica, modela, projektnih aplikacija i IT alata.

Promocija publikacije bila je namenjena kako civilnom, tako i javnom sektoru, privrednicima, studentima. Promocija je otvorena upoznavanjem prisutnih sa projektom u okviru koga je izrađena publikacija (Slađana Đorđević, koordinator), kratkim ostvrtom na istorijat saradnje ove dve institucije u oblasti promenjene ekologije (prof. dr Dragan Marković, emeritus i prof. dr Jordan Aleksić) a zatim su ključne oblasti predstavili:

 • Ekoremedijacije – dobra praksa, prof. dr Gordana Dražić,Upravljanje prirodnim resursima – sa akcentom na ekonomiju resursa – doc dr Zlatko Dragosavljević,
 • Povratnu spregu između životne sredine i zdravlja, prof. dr Dubravka Jovičić i
 • Izrada modela za upravljanje riozicima u životnoj sredini, Mr Uroš Radojević.

Skupu su se odazvali predstavnici SKGO, Privredne komore Beograda, preduzetnici, studenti master i doktorskih studija, profesori, nevladine organizacije.

Nakon izlaganja i pitanja učesnika, prisutni su se družili na kotelu.


22.12.2014.

Promocija publikacije Vodič za primenjenu ekologiju

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju publikacije Vodič za primenjenu ekologiju koja će se održati u svečanoj sali u ulici Požeška 83a, Banovo Brdo od 12-14 časova.
Projekat u okviru koga je izrađena publikacija Vodič za primenjenu ekologiju realizuje Fondacija za ekološke akcije Green Limes. Projekat sufinansira Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Fakultet za primenjenu ekologiju Futura.
Nastala je kao rezultat istraživanja i dugogodišnjeg rada, inovativnih pristupa i zastupanja u oblasti primenjene ekologije organizacije Green Limes i visokoobrazovne institucije Fakultet za primenjenu ekologiju.
Očekujemo Vas!


16.12.2014.

COST akcija „Hybrid Energy Storage Devicesand Systems for Mobile and Stationary Applications“

Prof. dr Dragi Antonijević boravio je od 7. Do 10. decembra u Izraelu u okviru COST akcije Hybrid Energy Storage Devicesand Systems for Mobile and Stationary Applications“. Pored sastanaka upravnog odbora i radnih grupa projekta, 7. i 8. decembra u Tel Avivu, održan je simpozijum „TEPS Industries and Academia Consortium-а“ u sklopu kojeg je prof. Antonijević održao predavanje„Thermal and Thermochemical Energy Storages Coupled With Renewable Energy Systems“. Takođe je organizovan radni sastanak sa predstavnicima Izraelskog ministarstva energetike, posvećen primeni sistema za akumulaciju energije kod sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije, kao i studijska poseta centru za istraživanje i primenu solarne energije u Nagev pustinji („Ben-Gurion National Solar Energy Center“).


15.12.2014.

Predstavnik Future na Kvalifikacionom treningu za jačanje civilnog društva i unapređenja saradnje u Dunavskom regionu

Od 8-12 decembra 2014. godine predstavnik Future Slađana Đorđević učestvovala je na Kvalifikacionom treningu za jačanje civilnog društva i unapređenja saradnje u Dunavskom regionu koji je organizovan od strane Daneta (Danube Networkers for Europe) u Bad Urach-u (Nemačka). Treningu je prisustvovalo 50 predstavnika civilnog sektora, univerziteta, javnih službi i organizacija iz 11 zemalja (Nemačka, Ukrajina, Litvanija, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Poljska, Albanija, Ukrajina, Rumunija i Bugarska).
Svrha treninga je povezivanje OCD, obrazovnih i javnih specijalizovanih institucija u Dunavskom regionu, jačanje saradnje na mogućim zajedničkim projektima, podizanje nivoa informisanosti o dostupnim fondovima Evropske unije i mogućnostima za projektno finansiranje.


13.12.2014.

Gostujuća predavanja u okviru predmeta Održivi razvoj i prirodni resursi u Ekoremedijacije – Master studije

U okviru predmeta Održivi razvoj i prirodni resursi u bloku tematske oblasti “Ekosistemske usluge” – predavanje je održao prof. dr Radoje Laušević izvršni direktor REC-a za centralnu i jugoistočnu Evropu.  Prof. Laušević je studentima objasnio uzajamne odnose ekomomije, životne sredine i društva, rapidnu degradaciju prirodnih resursa – odnosno ekosistemskih usluga, klasifikaciju ekosistemskih usluga sa posebnim osvrtom na standardizaciju klasifikacije ekosistemskih usluga – CICES koja je predstavlja standard u Evorpi sa tendencijom da bude prihvaćena na globalnom nivou. Poseban osvrt dao je na značaj mapiranja ekosistemskih usluga, odnosno neophodan input donosiocima odluka i menadžmentu u životnoj sredini.

U okviru predmeta Ekoremedijacije i prakse javnog časa za sve zainteresovane studente, profesore i asistente i partnere, dipl. ing Titomir Obradović prikazao je primere dobre prakse:
– Projekat sanacije i remedijacije lokacija fabrike “Nitex” u Nišu
– Fitoremedijacija Brownfiled lokacija na primeru sanacije i remedijacije odlagališta prženog pirita u Prahovu
– Analiza metoda remedijacije zagađenog zemljišta


08.12.2014.

FUTURA na seminaru „Promene klime i ugroženost biodiverziteta“

Obrazovno-vaspitačka nevladina organizacija Škola za opstanak, u okviru projekta „ Promene klime i ugroženost biodiverziteta“ finansiranog od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovala je 5. i 6. decembra 2014. istoimeni seminar za sve zainteresovane predstavnike državne i lokalne samouprave, javnih ustanova i nevladinih organizacija, sredstava javnih komunikacija i društvenih mreža, za stručnjake, predavače, nastavnike, studente i ljubitelje prirode. Ispred Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, seminaru su prisustvovali Daniela Cvetković, asistent, Tijana Đurović student osnovnih akademskih studija i Nataša Bukumirić, student master akademskih studija.

Prvi dan seminara bio je posvećen tematskim predavanjima koja su održana od strane stručnjaka u oblasti klimatologije mr Verice Gburčik, stručnjaka iz oblasti zoologije dr Voislava Vasića, stručnjaka iz oblasti botanike Olge Vasić. Mr meteorologije Verica Gburčik je govorila o globalnim promenama u atmosferi i njihovim posledicama, ukazujući na najnoviji izveštaj Međuvladinog panela o klimatskim promenama (IPCC, 2013) u kome se navodi da je period od 1982-2012. god. verovatno bio najtopliji tridesetogodišnji period u zadnjih 1400 godina. O uticaju klimatskih promena koje se odražavaju na biljni svet pre svega na odvijanje fenofaza u godišnjem ciklusu biljaka: formiranje pupoljaka, listanje, cvetanje, sazrevanje semena i plodova, opadanje listova, govorila je Olga Vasić. Završno predavanje dr Voislava Vasića se odnosilo na ptice i druge životinje kao indikatore uticaja promene klime, pri čemu su predstavljeni uočeni primeri promena u životinjskom svetu – promene u brojnosti i rasprostranjenosti vrsta, promene u periodičnim događajima životnog ciklusa životinja, u rokovima i pravcima seobe, vremenima razmnožavanja i prezimljavanja, itd.

Drugi dan seminara bio je posvećen terenskoj radionici za pokaznu obuku praćenja fenoloških pojava u biološkoj raznovrsnosti. Polaznici seminara su prvo posetili Ušće Save u Dunav, međunarodno značajno područje za ptice, poznato po velikoj koncentraciji ptica vodenih staništa pri seobi i zimovanju koje se u najvećem broju okupljaju na Dunavu kod VRO, Ovčanske i Pančevačkih ada, na Savi kod Ade Ciganlije. Neke od ugroženih vrsta ptica poput riđoglave i ćubaste patke, liske, malih vranaca, kormorana, labudova, učesnici seminara su mogli videti i posmatrati putem dvogleda i teleskopa. Drugi deo terenske radionice održan je u Topčiderskom parku, gde su se na primeru javora, hrasta lužnjaka, močvarnog čempresa, divljeg kestena i dr. drvenastih vrsta mogli uočiti uticaji klimatskih promena na fenološke promene (pojava hlorofila u lisnim pupoljcima, opadanje listova, pojava vazdušnih korenova kod močvarnog čempresa).

Jedan od zaključaka sa ovog seminara je da u Srbiji ne postoji javna služba koja ima kapacitete za srednjoročni monitoring ovih promena i procesa, a ni nevladin sektor još ne raspolaže dovoljnim brojem obučenih motrilaca. Srbija je uz to suočena i s nedostatkom novih informacija o potencijalnim posledicama klimatskih promena na biodiverzitet i ekosisteme. U vezi s tim NVO „Škola za opstanak“ sa svojim timom stručnjaka može da pomogne u osposobljavanju kapaciteta za razvijanje mreže motrilaca efekata promene klime na biodiverzitet, s posebnim osvrtom na zaštićene vrste, područja i predele.


29.11.2014.

Predavanje: Izazovi održivog razvoja u drugoj deceniji XXI veka – prof. dr Slobodan Milutinović

Profesor Slobodan Milutinović (redovni profesor Univerziteta u Nišu), u okviru bloka nastave Održivi razvoj i prirodni resursi, održao je predavanje na temu Izazovi održivog razvoja u drugoj deceniji XXI veka. Ovim predavanjem označen je i početak školske godine za doktorante Future.


U svom izlaganju prof. Milutinović je dao paralelu između izumiranja civilizacija permanentnog stvaranja “viškova” dodatnih vrednosti naprednih civilizacija i pritiska na resurse odnosno životnu sredinu, obajsnio model “skoka i kolapsa” dat od strane naučnika još 1987. godine, koji prikazuje projekcije dokle će nivo industrijske proizvodnje, proizvodnje hrane, rasta populacije i zagađenja rasti i kada se procenjuje opadanje, kao i projekciju permanentnog opadanja dostupnih prirodnih resursa.
Definiciju održivog razvoja objasnio je kroz dva koncepta: koncept potreba i koncept ograničenja. Osim niza značajnih upita o održivosti, obrazloženja ključnih odnosa zaštite životne sredine, održivosti i politika zemalja u tranziciji, prof. Milutinović je pred studente postavio i niz upita koji se odnose na rast, razvoj, uslovljenost održivosti sa ekonomskim razvojem, globalne izazove koji se nalaze pred čovečanstvom i dr.

Izazovi održivog razvoja u drugoj deceniji XX veka, prof. dr Slobodan Milutinović


28.11.2014.

Savetovanje sa međunarodnim učešćem: OPASAN INDUSTRIJSKI OTPAD I TRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA

Savetovanje sa međunarodnim učešćem:
OPASAN INDUSTRIJSKI OTPAD I TRETMAN INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA
koje će se održati  od 15.-17. aprila 2015. godine, konferencijska sala hotela “Dunav”, Sremski Karlovci

VAŽNI DATUMI
15. decembar2014. godine prijava radova sa apstraktom
10. mart 2015. godine drugo obaveštenje sa Programom
25. mart 2015. godine dostavljanje gotovih radova

Prvo obaveštenje
Prijava


26.11.2014.

Saradnja Fakulteta Futura sa rumunskom kompanijom KemCristal

Predsednik Saveta Fakulteta Futura i direktor kompanije CamCristal dogovorili su saradnju ove dve institucije na planu identifikacije potreba za specifičnim preparatima za prečišćavanje pijaće i otpadnih voda.
Na sastanku, koji se održao 26.11.2014. godine na Fakultetu Futura, predstavnici CamCristal kompanije (Tiberiu Cristea – direktor, Patrick Csarnay – menadžer prodaje i Enache Popescu – komercijalni menažer) izložili su nove tehnologije (preparate) za prečišćavanje vode za piće i otpadne vode. Kompanija uspešno posluje sa Jugositočnom evropom i Afrikom na planu distribucije preparata za prečišćavanje pijaće vode. Srbija je identifikovana kao regija sa prisutnim problemima zagađenja vode za piće, ali i nedovoljno razvijenom sistemu prečišćavanja otpadnih voda.
Sastanku su, prisustvovali: Predsednik Saveta FPE Futura – prof. dr Jordan Aleksić, doc. dr Zlatko Dragosavljević, Sekretar FPE Futur g-đa Vesna Vandić, Direktor IRC FPE Futura Dejan Marković   i g-din Ljubiša Jokić – Direktor HE Đerdap I.
Kao jedna od prvih aktivnosti, dogovorena je izrada Studije izvodljivosti poteba za ovim proizvodima na tržištu Srbije.


22.11.2014.

Odbrana master rada: Metodologija utvrdjivanja nivoa kolapsa društva (države) – faktori kolapsacije

Dana 21.11.2014. godine odbranjen je master rad na temu Metodologija utvrdjivanja nivoa kolapsa društva (države) – faktori kolapsacije. Master rad – koji predstavlja istraživanja i komparacije dostupnih informacija u okviru realizacije nastave na predmetu ekološka politika i socijalna ekologija uspešno je sa ocenom 10 odbranio saradnik u nastavi Miloš Nikolić.
Koncept istraživanja i analize postavio je kroz 5 faktora kolapsacije društva i to:

 • antropogena šteta načinjena prirodnim resursima,
 • klimatske promene i odnos/kapacitet Srbije za odgovor,
 • odnos sa neprijateljski nastrojenim susedima,
 • odnosi sa prijateljskim državama,
 • sposobnost društva da odgovori i reaguje na svoje probleme, bez obzira da li su to isključivo problemi životne sredine ili ne.

Značajan osvrt u radu dat je na kapacitet institucija u odgovoru na sveukupnu krizu.


20.11.2014.

Uspešno realizovan projekat: “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH”

Na završnoj konferenciji projekta Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH predstavljeni su rezultati dvogodišnjih aktivnosti projekta.Konferencija je održana 19.11.2014. godine u Vizitor centru Specijalnog rezervata prirode Zasavica. Završna konferencija objedinila je sve učesnike ovog projekta: predstavnike lokalnih samouprava (6 opština srednjeg i donjeg toka reke Drine, ali i civilnog sektora) koji su u protekle dve godine intenzivnim učešćem u implementaciji projektnih aktivnosti doprineli uspešnosti samog projekta, kao i zainteresovane strane iz privrede, ministarstva nadležnog za životnu sredinu i predstavnike donatora. Projekat su u protekle dve godine realizovali Unija ekologa Srbije “Uneco” (osnivač Fakulteta Futura) iz Beograda i Centar za okolišno održivi razvoj (COOR) iz Sarajeva u partnerstvu sa opštinama Bijeljina, Zvornik i Bratunac iz BiH i opštinama Bogatić, Mali Zvornik i Ljubovija iz Srbije.

Predstavljeni su rezultati projekta kroz Akcioni plan – u kome je definisano oko 90 prioritetnih projektnih ideja za čiju implementaciju je u budućnosti neophodna ozbiljna podrška sa državnog nivoa i od strane fondova Evropske unije.
Potpisivanje deklaracije na završnici konferencije (Deklaracija o prekograničnoj saradnji 6 opština srednjeg i donjeg toka reke Drine na implemetaciji projekata od prekograničnog i regionalnog interesa) od strane svih 6 opština predstavlja spremnost lokalnih zajednica za implementaciju akcionog plana koji je osnova buduće prekogranične saradnje na nivou lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u ovom delu regiona.
Projekat su uspešno vodili i realizovali Unija ekologa Uneko iz Beograda – koordinator doc. dr Mirjana Bartula i Centar za održivi okolišni razvoj, koordinator Dragana Selmanagić.

Projekat “Mudro korišćenje zajedničkih prirodnih resursa – put ka održivosti prekograničnog regiona Srbija/BiH” finansiran je u okviru IPA programa prekogranične saradnje Serbije i Bosne i Hercegovine.

O projektu se možete informisati i preuzeti materijle na sajtu projekta: www.greening.rs


03.11.2014.

Svečani prijem devete generacije master studenata

U subotu 01. novembra 2014. godine u svečanoj sali Fakulteta Futura tradicionalno je održan svečani prijem master studenata u školskoj 2014/2015. godini. Studentima su predstavljene mogućnosti i resursi koji su im na raspolaganju tokom njihovog usavršavanja na Fakultetu Futura.
Dugogodišnja tradicija predstavljanja aktivnosti i resursa Fakulteta Future i partnerskih organizacija nastavljena je i ove godine. Dobrodošlicu studentima, kroz prezentovanje aktivnosti Fakulteta u domenu projekata i razvijanje centara, poželeli su prof. dr Jordan Aleksić, predsednik Saveta Fakulteta, prof. dr Gordana Dražić, dekan, profesori: Jelena Milovanović, Mirjana Bartula, Dragi Antonijević, Dubravka Jovičić, Boris Vakanjac, kao i predsednik studentskog parlamenta Ivana Petrić.
U okviru četvorosatnog programa studentima su prezentovani:

 • Aktuelni projekat “Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda” koji realizuje Šumarski institut i Fakultet Futura.  O ovom projektu i primeni plutajućih ostrva u revitalizaciji stajaćih i tekućih voda na skupu je govorio prof.dr Dušan Mišković, renomirani ekspert i savetnik za istraživanje i naučni razvoj.
 • Dostupni fondovi za finansiranje projekata, a u cilju motivisanja studenata da unapredjuju svoje veštine i u ovom pravcu – mr Siniša Mitrović, savetnik, Privredna Komora Srbije;
 • Projekti u okviru tematske obasti Upravljanje rizicima u životnoj sredini koji realizuje Institut za biologiju mora u Kotoru – prof. dr Zoran Kljajić, direktor instituta
 • Projekti Future koji su imali za cilj aktivnosti u unapređenju nastavnih predmeta i informatickih alata, dobre prakse i sticanja stručne prakse studenata – Jelena Milovanović,
 • Projekti civilnog sektora u oblasti upravljanja prirodnim resursima, koji realizuje Unija ekologa UNEKO u saradnji sa Fakultetom i drugim partnerskim organizacijama – doc. dr Mirjana Bartula,
 • Projekti u blasti unapređenja biodiverziteta u SRP Zasavica – Mihajlo Stanković, SRP Zasavica
 • Naučni projekti u oblasti ekoremedijacije – prof. dr Gordana Dražić  i prof. dr Dušan Jeftić,
 • Projekat HE Djerdapa u oblasti upravljanja otpadom – mr Milan Stepanovic, rukovodilac Centra za zaštitu radne i životne sredine, predstavnik rukovodstva za EHS (EMS + OH&S).
 • Simulacioni model scenarija potapanja gradova u priobalju Dunava (Novi Sad) i Save (Šabac i Sremska Mitrovica) izrađen nakon poplava maja meseca 2014. godina – prof. dr Boris Vakanjac.

U okviru programa, novim master studentima su se predstavila i dva doktoranta sa projektnim idejama koje realizuju u okviru svojih doktorskih disertacija.


17.11.2014.

Javni čas prof. dr Ilije Pećaša

U skladu sa dobrom praksom Fakulteta da u goste poziva najeminentnije stručnjake i eksperte da u formi JAVNOG ČASA govore studentima poslediplomskih studija, danas je gostovao prof. dr ILIJA PLEĆAŠ, dugogodišnji direktor Instituta za nuklearne nauke VINČA, na temu: OBRADA I ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH OTPADNIH MATERIJALA. Razlog za predavanje na ovu temu profesora Plećaša, između ostalog, je i ponuda ovog izbornog predmeta na doktorskim studijama od ove školske godine, koji je pobudio zanačajan nivo interesovanja doktoranata Future.


11.10.2014.

FUTURA NA COST BIOLINK KONFERENCIJI

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i MSc Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, učestvovali su na Prvoj godišnjoj konferenciji i sastanku Upravnog odbora (MC) i radnih grupa (WG) COST Akcije FP1305 pod nazivom „BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests“. Konferencija je održana od 4. do 7. novembra 2014. godine u Reading-u, Velika Britanija. Predstavnici Fakulteta Futura učestvovali su sa originalnim naučnim radom pod nazivom “Determining environmental impacts on forest soil biodiversity’s ability to sequester and store carbon”, a ova tematika biće predmet istraživanja tima iz Srbije do završetka Cost Akcije.

Akcija sagledava naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima.
Akcija traje 4 godine (2014-2018) i okuplja istraživače iz svih zemalja Evrope.


01.10.2014.

Održana Međunarodna naučna konferencija Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja

Međunarodna naučna konferencija „Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja“ održana je 29 i 30. septembra 2014. god. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura  Univerziteta Singidunum, u suorganizaciji sa Unijom ekologa UNEKO i Zelenom Komorom Srbije, a pod pokroviteljstvom Ministrstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, organizovao je ovu konferenciju sa ciljem da se omogući ekspertima, istraživačima, privrednicima i studentima svih nivoa studija koji se bave ekologijom i zaštitom životne sredine sa specifičnih aspekata razmena iskustava dobrih praksi i ideja za dalji razvoj koji će obezbediti održivost kroz sinergiju  prirodno-matematičkih, tehnoloških i društveno-humanističkih znanja i veština. Skup je organizovan u okviru IV faze aktivnosti   na projektu „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroekoloških useva“ (TR 31078) koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i JP Elektroprivreda Srbije, kao korisnik rezultata istraživanja. Konferencija je počela plenarnim izlaganjima učesnika iz Slovenije, Mađarske i Bosne i Hercegovine; rad je nastavljen kroz  četiri tematske oblasti:

 • identifikacija ekološkog statusa devastiranih lokacija;
 • zelene tehnologije remedijacije devastiranih lokacija;
 • socioekonomski činioci revitalizacije devastiranih lokacija i
 • intersktorske integracije.

Završna aktivnost je bio Okrugli sto na kome su predstavljene nove projektne aktivnosti:

 • Revitalizacija topčiderske reke biloškim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda
 • Degradacioni procesi u akumulaciji HE Đerdap
 • Studija rasprostranjenja i dinamike makrofitkse vegetacije u akumuacijama Đerdap I i II
 • Scenarija potapanja za gradove: Šabac, Sremska Mitrovica, Novi Sad.

Na konferenciji je saopšteno preko 50 naučnih i stručnih radova a ukupan broj učesnika, iz 9 država,  je bio oko 70.


03.09.2014.

Saradnja na projektu: Internacionalizacija – Kreiranje zelenih radnih mesta sa Univerzitetom u Mariboru

Projekat:  Internacionalizacija – Kreiranje zelenih radnih mesta realizuje Univerzitet u Mariboru u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju Futura.
Cilj projekta je identifikacija i edukacija mladih o zelenim radnim mestima u svim sferama delovanja u Sloveniji, čime će se doprineti povećanju fleksibilnosti u stvaranju zelenih radnih mesta. Projekat je finansiran od strane EU u okviru Operativnog programa za razvoj ljudskih resursa 2007-2013.
U prvoj fazi projekta predviđene su radionice sa studentima Univerziteta u Mariboru i stranih studenata, dok je u II fazi predviđena izrada Kataloga zelenih radnih mesta u Sloveniji.
Radionice su održane od 1-3 septembra, na kojima su učestvovali predavači sa Univerziteta u Mariboru i (doc. dr. Sara Tement, izr. prof. dr. Marjan Krašna, ddr. Ana Vovk Korže, prof. dr. Rajko Knez) i predavači  sa Fakulteta Futura (prof. dr Jordan Aleksić, doc. dr Mirajan Bartula i mr Slađana Đorđević)  sa tematikama:

 • zeleni poslovi/zelena radna mesta –  prilika za mlade ljude
 • iskustvo učesnika vezano za zelena radna mesta
 • definisanje zelenih poslova na primerima dobre prakse

Drugi dan radionica posvećen je terenskom radu u Centru za ponovno upotrebu i ranču Dravinja i obilasku Etnološkog sela u Križeča vas u Sloveniskim Konjicama i Obrazovnom poligonu za permakulturu  Dole, koji je realizovala prof. dr Ana Vovk Korže, dekan geografskog fakulteta Univerziteta u Mariboru. Trećeg dana studenti su radili na prepoznavanju potencijala kreiranja zelenih radnih mesta na bazi prethodnih predavanja i terenskog rada na za to specifično pripremljenim formularima.

Tokom boravka u sloveniji dogovorena je saradnja na budućim projektima Univerziteta u Mariboru i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.


08.08.2014.

Održana prva radionica u okviru projekta „Modelovanja rizika u životnoj sredini“.

Unija Ekologa Srbije „UNECO“, u saradnji sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „FUTURA“, Univerziteta Singidunum iz Beograda i Odseka za zaštitu životne sredine gradske uprave Grada Kraljeva, realizuje projekat „Modelovanje rizika u životnoj sredini“, koji se tiče zaštite, unapređenja i očuvanja životne sredine i zdravlja ljudi kroz upravljanje rizicima, prevashodno aktuelnu oblast scenarija rizika poplava.
Na zadatu temu govorili su predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Prof. dr Jordan Aleksić i Prof dr Boris Vakanjac.
Profesor Jordan Aleksić je zaključio da se mora poći od određenih mera kao što su: zoniranje područja, procena rizika i uspostavljanje ravnoteže uz pomoć ekološkog dizajna. Profesor Boris Vakanjac je govorio o globalnom zagrevanju, osnovnim principima modelovanja i poplavama. Takođe je predstavio i komjuterske simulacije poplava u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, koje je izradio u saradnji sa asistentom Fakulteta za primenjenu ekologiju Milošem Ninkovićem. Oba profesora su se složila da je termin održivi razvoj prevaziđen i da se moraju preduzeti konkretne mere prevencije.
Nakon izlaganja u okviru nastale debate postavljena su mnogobrojna pitanja od strane prisutnih predstavnika lokalnih samouprava i OCD, kao što je kako prevazići vidljiv procep između države i nauke, jer je očigledno da imamo rešenja, ali nam država ne pomaže da ih realizujemo.
Delovi prezentacija oba profesora se nalaze u prilogu.

Modelovanje rizika u životnoj sredini

Kraljevo poplave – modelovanje


29.07.2014.

Odbrane master radova kandidatkinja iz Libije

Dana 28.07.2014., sa početkom u 11,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održala se javna odbrana master rada kandidatkinje Sherifе Eshkik iz Libije, pod nazivom „UTICAJ FAKTORA EKONOMSKOG RAZVOJA I RAZMEŠTAJA STANOVNIŠTVA NA EKOLOGIJU LIBIJE“.

Dana 28.07.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA, održala se javna odbrana master rada kandidatkinje Marwе Belkasem Mohamed iz Libije, pod nazivom„Influence of the Great Man-Made River (GMMR) project on environmental transformation of space in Libya“.


28.07.2014.

Počasni konzul Srbije u Sudanu gospodin Ahmed Abdel Moneim Abdel Mouti u poseti Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura

 Prilikom posete gospodin Ahmed je razgovarao sa sekretarom fakulteta gospođom Vesnom Vandić i sa predsednikom saveta fakulteta prof. dr Jordanom Aleksićem. Zatim je po utvrđenom protokolu gospodin Ahmed sa predstavnicima Future obišao ogledno polje Future na Sadžaku, specijalni rezervat prirode Zasavica i istraživačku stanicu Petnica u Valjevu.


23.07.2014.

Palic, 21 festivala evropskog filma, debatni program : Ekološke i zdravstvene posledice Nato bombardovanja

22. jula, 2014 godine u okviru  21 festivala evropskog filma, koji se tradicionalno održava na Paliću, održan je debatni program, u vidu okruglog stola sa temom : Ekološke i zdravstvene posledice Nato bombardovanja. Festival evropskog filma – Palić ovu raspravu organizuje u saradnji sa CENTROM ZA EKOLOŠKU POLITIKU I ODRŽIVI RAZVOJ (pri Fakultetu političkih nauka Beograd) i FAKULTETOM ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU – FUTURA iz Beograda

Pozdravnu reč održao je Radoslav Zelenović, direktor Festivala Evropskog filma Palić.
Uvodna izlaganja su izneli   Prof. emeritus Vukašin Pavlović i  prof.dr Jordan Aleksić, Predsednik saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju ‚‚FUTURA“, Unevrziteta Singidunum.
U svom nadahnutom izlaganju profesor Aleksić je govorio o ekološkom ratu, zdravstvenim posledicama i zagađenju koje je taj rat doneo sa sobom. Predstavio je i  ideju o osnivanju međunarodnog ekološkog suda, koji bi bio nadležan u situacijama kao što je bila agresija NATO-a na SRJ.

Nakon uvodnih izlaganja pristupilo se  prezentovanju priloga pripremnjenih za ovu priliku a nakon toga diskusiji. Diskusiju je moderirao Msc Mesud Adžemović,  koordinator master studija na Fakultetu za primenjenu ekologiju ‚‚FUTURA“ a učešće su uzeli: dr Jasmina Durković, prof. dr Goran Belojević, dr Vojislav Vasić,dr Gordana Pantelić, prof. dr Dragan Bataveljić, prof. dr Boško Kovačević, prof. dr Zoran Kalinić, Dejan Zagorac., Mr Branislava Matić i Msc Mesud Adžemović.
Zaključak debatnog programa je da organizator skupa i izvršni producent festivala Palić-Otvoreni univerzitet u Subotici, u saradnji sa Centrom za ekološku politiku FPN i Fakultetom za primenjenu ekologiju „FUTURA“ treba da prirede ZBORNIK autorizovanih tekstova sa ovog skupa, iste stave na uvid javnosti kao svojevrsnu opomenu da rasprava o posledicama Nato bombardovanja SRJ iz 1999. godine nije gotova i da će biti sve aktuelnija  s obzirom na sve negativne posledice koje i danas osećamo i koje su relevantnim istraživanjima potvrđene.


14.07.2014.

Tesla global forum

 U nedelju 13.jula 2014. godine u okviru Tesla global foruma održan je okrugli sto pod nazivom „Antropologija potopa“. Govornici su bili Prof.dr Aleksandar Petrović, Fillološki fakultet u Beogradu, Prof. dr Dušan Sakulski, FTN Novi Sad i UN Expert disaster risk reduction i dipl. biolog Nevena Božič, koordinator Centra za karijerno vođenje studenata Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Nakon uvodnih izlaganja vođena je žučna rasprava na zadatu temu između govornika i učesnika (đaci srednjih škola i studenti). Upravo zbog aktivnog učešća učesnika, okrugli sto je bio uspešan i doprineo je da mladi ljudi iskažu svoje mišljenje, postave pitanja i razreše nedoumice.


12.07.2014.

Tesla global forum

 Okrugli sto pod nazivom „Primenjena ekologija – inovacije i izazovi“ je održan 11. jula 2014.godine u okviru Tesla global foruma na Fruškoj gori. Okrugli sto je vodio predsednik saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA Prof. dr Jordan Aleksić, a govornici su bili upravnik specijalnog rezervata prirode Zasavica gospodin Slobodan Simić, biolog Nacionalnog parka Fruška gora gospodin Dragiša Savić i gospodin Siniša Mitrović, savetnik predsednika PKS. Tema je uspešno razrađena, a aktivna interakcija između govornika i učesnika je bila inspirativna. Govornicima su postavljana pitanja, kao što su: „Kako razrešiti sukob između ekologije i urbanizma i da li on postoji?“, „Da li ekonomija može da doprinese očuvanju životne sredine?“, „Koji su rizici u ekologiji?“, „Veza između ekologije i zdravlja?“

Nakon okruglog stola studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA su održali radionicu „12 ekoloških zapovesti“.


07.07.2014.

Sasvim Prirodno – Put u središte prirode Zasavica – poseta Obrazovnog poligona Futura


30.06.2014.

Učešće predstavnika Future na projektu Lokalno umrežavanje za održivi razvoj

Projekat Lokalno umrežavanje za održivi razvoj realizovali su Beogradski fond za političku izuzetnost u saradnji sa Kosovskom fondacijom za otvoreno društvo iz Prištine tokom 2013 i 2014. godine.

Cilj projekta je unapređenje saradnje na lokalnom nivou između Srbiјe i Kosova, doprinos razvoјu demokratskog diјaloga o pitanjima od značaјa za održivi razvoј i izgradnji ljudskih kapaciteta kroz podizanje svesti i sticanje novih znanja osoba iz lokalnih samouprava, organizacija civilnog društva u lokalnim zajednicama, predstavnika akademske i poslovne zaјednice, ​​kao i da inicira i razviјa komunikaciјu i saradnju između donosilaca odluka lokalnih zajednica u Srbiјi i na Kosovu.

Predstavnik Fakulteta Futura Slađana Đorđević učestvovala je u grupi od 15 učesnika iz Srbije na 4 seminara koji su održani od juna 2013 do juna 2014. godine:

– Pretpostavke održivog razvoja, Niš, 29.06-01.07.2013.

– Uloga lokalnih samouprava u očuvanju prirodnih resursa, Peć, 4-6. oktobar 2013.

– Održivo korišćenje energije u lokalnim zajednicama, Beograd, 13 – 15. decembar 2013.

– Održivo upravljanje otpadom i regionalna saradnja lokalnih zajednica, Prizren, 27 – 29. jun 2014.


18.06.2014.

Panel diskusija: KLIMATSKE PROMENE U URBANIM SREDINAMA


13.06.2014.

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na drugom sastanku zainteresovanih strana u okviru priprema V nacionalnog izveštaja o biološkoj raznovrsnosti

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Daniela Cvetković učestvovala je na drugoj tematskoj radionici koju je organizovao Zavod za zaštitu prirode Srbije 11. juna 2014. godine, u Centru „Guarnerius“. Radionica je organizovana  u cilju informisanja svih interesnih grupa o napretku procesa izrade završetka Petog nacionalnog izveštaja za Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti. Peti nacionalni Izveštaj se priprema u okviru UNDP projekta „Planiranje zaštite biološke raznovrsnosti kao podrška primeni Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznovrsnosti (2011-2020) u Republici Srbiji“, koji se finansira iz sredstava Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Među učesnicima skupa bili su predstavnici vladinog sektora, državnih institucija, upravljača zaštićenih područja, naučnih institucija i nevladinih organizacija, koji su u okviru rada po grupama dali predloge za uključivanje pozitivnih primera u primeni Konvencije o biološkoj raznovrsnosti koje bi trebalo prikazati u Izveštaju.

Radnu verziju Petog nacionalnog izveštaja predstavila je Aleksandra Mladenović, nacionalni koordinator izrade Izveštaja, dok su primere dobre prakse kao studije slučaja i uvod za rad po grupama prezentovali Jelena Dučić iz Ministarstva poljorivrede i životne sredine, Ivana Vasić iz JP „Vojvodinašume“, Marijana Josipović iz JP „Nacionalni park Tara“ i dr Gabor Mesaroš iz Udruženja za zaštitu okruženja i graditeljskog nasleđa „Protego“. Radna verzija Petog izveštaja nastala je na osnovu svih dostupnih i prikupljenih informacija i sugestija koje su zainteresovane strane iznele na prvom sastanku održanom 15. aprila ove godine. Nakon prvog sastanka učesnicima i svim relevantnim institucijama dostavljen je Upitnik koji se odnosi na procenu stanja realizacije svih pojedinačnih aktivnosti koje su definisane Akcionim planom Strategije biološke raznovrsnosti, sprovedene mere od usvajanja Strategije, tj. od 2011. godine, rezultate i najvažnija dostignuća pojedinačnih institucija, izdvojena finansijska sredstva za sprovedene mere i njihove izvore. Neke projektne aktivnosti Fakulteta Futura koje imaju za cilj zaštitu i očuvanje biološke raznovrsnosti su sadržane u ovom Upitniku i dostavljene Zavodu za zaštitu prirode Srbije i biće inkorporirane u Peti nacionalni izveštaj.


12.06.2014.

Okrugli sto, životna sredina i zdravlje

U utorak, 10.06.2014, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju ‚‚FUTURA“, održan je okrugli sto na temu : Životna sredina i zdravlje. Pozivu da učestvuju na okruglom stolu na ovu aktuelnu temu odzvali su se brojni učesnici iz različitih delova Srbije. Kako je akcenat bio na koheziji zaštite životne sredine i zaštite ljudskog zdravlja, fokus grupa sastanka bili su zaposleni u Institutima i zavodima za javno zdravlje.

 Uvodno izlaganje u ime domaćina održali su prof. emeritus Dragan Marković i predsednik saveta fakulteta Futura, prof. dr Jordan Aleksić. Profesor Marković je govorio o neophodnom podizanju nivoa ekološke svesti u svim nivoima društva kao ključnom i nezamenjivom koraku u daljem razvoju zaštite životne sredine. Profesor Aleksić je podvukao povezanost izmedju životne sredine i zdravlja i naglasio važnost te povezanosti na osnovu različitih primera. Nakon uvodnih izlaganja usledila je diskusija u kojoj je većina prisutnih uzela aktivno učešće. Svoj doprinos debati dali su : Dr Ljiljana Sokolova Djokić, spec higijene, Zavod za javno zdravlje Sombor, Sladjana Ristić direktor zavoda za javno zdravlje Timok – Zaječar, Marina Vojinović sociolog, centar za promociju zdravlja, zavod za javno zdravlje Timok – Zaječar, Dr Gordana Pantelić, dipl.fiz., naučni savetnik, Institut Vinča, Dr Nebojša Stojanović Zavod za javno zdravlje Vranje, Dr Novaković, Zavod za javno zdravlje Vranje ,Dr Branislava Matić Institut za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanovic Batut, šef odseka za humanu ekologiju i Prof dr Dubravka Jovičić redovni profesor na Fakultetu za primenjenu ekologiju „FUTURA“: Ovom prilikom želimo da se zahvalimo svim učesnicima na njihovom stručnom doprinosu.

Glavni zaključci okruglog stola su da je neophodno raditi na kontinuiranoj edukaciji, razbijati prisutne strahove pozitivnim primerima, stalno opominjati nadležne organe na posledice nečinjenja u ovoj oblasti i konstatno vršiti promociju zdravlja. Prevencija oboljevanja je nešto što je cilj svih nas i samo sinergična i homogena akcija ljudi koji se bave ovom tematikom uz multisektorski pristup problemima doneće željene rezultate.


09.06.2014.

Gostujuće predavanje gospodina Titomira Obradovića

Studentima master akademskih studija, u subotu 07. juna, na smeru Integralno upravljanje prirodnim resursima, predavanje iz predmeta SISTEM EKOLOŠKE BEZBEDNOSTI, na temu PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU i STRATEŠKA PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU, održao je jedan od vodećih stručnjaka iz ove oblasti, direktor referentne kuće EXPERT INŽENJERING, gospodin TITOMIR OBRADOVIĆ, specijalista upravljanja zaštitom životne sredine. U otvorenom i dinamičnom razgovoru studenti su bili u prilici da „iz prve ruke“ dobiju relevantne informacije i značajna iskustvena saznanja o ovoj tako važnoj poluzi i instrumentu zaštite životne sredine.


09.06.2014.

Javno slušanje: „Metodologija procene stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovanoj poplavama u Republici Srbiji“

 U četvrtak 5. juna 2014. u Narodnoj skupštini Republike Srbije održano je javno slušanje pod nazivom: „Metodologija procene stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovanoj poplavama u Republici Srbiji“. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura imao je dva predstavnika na ovom događaju: profesora dr Jordana Aleksića koji je bio jedan od govornika i gospođu Vesnu Vandić, sekretara fakulteta. U ime Unije ekologa Uneko javnom slušanju je prisustvovala Nevena Božić projekt menadžer, dok je u ime Zelene komore Srbije prisustvovao gospodin Mesud Adžemović, član Nadzornog odbora ZKS.


04.06.2014.

Predavanje: Metodologije za procenu stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovane poplavama.

U Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura prof. dr Jordan Aleksić održao je studentima svih godina osnovnih studija, jednočasovno predavanje u skladu sa aktuelnom situacijom u Srbiji usled katastrofe izazvane poplavama, na temu uspostavljanja metodologije za procenu stanja životne sredine i otklanjanja privremene i trajne štete u životnoj sredini prouzrokovane poplavama.

U svom izlaganju, prof. Aleksić je dao okvir za sagledavanje štete, odnosno procenu štete u životnoj sredini kroz integrisanje novih strategija u ekonomsku procenu štete: promene u životnoj sredini, promene i uticaje na fizičku infrastrukturu, i gubitke prirodnog kapitala i vrednosti.

Takođe u svom izlaganju profesor je ukazao na institucionalni okvir upravljanje rizicima u životnoj sredini koji bi trebalo postaviti kroz formiranje Nacionalnog saveta za životnu sredinu do uspostavljanja Nacionalnog Fonda za prevenciju i osiguranje životne sredine.

Fakultet Futura je jedan od inicijatora uspostavljanja metodologije za procenu ekološke štete nastale usled poplava maja meseca. Formiran je inicijalni tim koji će dalje u saradnji sa drugim timovima razvijati matrice ekonomske procene ekološke štete.

Održano predavanje je završnica letnjeg semestra školske 2013-2014. godine.


04.06.2014.

Javni čas iz oblasti NAPREDNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

DR GORANKA KNEŽEVIĆ, profesor na doktorskim studijama  Univerziteta Singidunum, održala javni čas studentima doktorskih i master akademskih studija, iz oblasti NAPREDNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA, sa posebnim akcentom na finansijsko izveštavanje zaštite životne sredine i društvene odgovornosti, naglašavajući značaj trostrukog izveštavanja o performansama (izveštavanje o ekonomskim, društvenim performansama i performansama u vezi zaštite životne sredine). Video zapis je dostupan na YouTube-kanalu Fakulteta FUTURA.


31.05.2014.

FUTURA NA COST HARMBIO RADIONICI

 Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Prof. dr Jelena Milovanović, Doc. dr Mirjana Bartula i MSc Uroš Radojević, učestvovali su na radionici „“Bridging the gap between IT design and biodiversity conservation modeling“, koja je održana u okviru COST akcije pod nazivom „Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)“. Radionica je održana od 28. do 31. maja 2014. godine na Tehničkom Univerzitetu u Hanji, Krit.

Ciljevi radionice su bili razrada osnova za ekološki informacioni sistem i sistem pružanja podrške procesu donošenja odluka radi diseminacije rezultata HarmBio akcije i izrada smernica za HarmBio konceptualni model. Kako bi se što integralnije pristupilo rešavanju ovog problema, radionica je okupila značajan broj eksperata iz različitih zemalja, kao što su Velika Britanija, Irska, Grčka, Holandija, Italija, Češka, Nemačka, Albanija, Francuska, Italija, Bugarska, Rumunija i Srbija.

 Akcija ima za cilj harmonizaciju postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema, sa svrhom unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potreba kreiranja politike očuvanja. Akcija traje četiri godine (2012-2016) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz 18 zemalja Evrope, Severne Amerike i Australije.


29.05.2014.

Sastanak ekspertskog tima za izradu programa i metodologije procene ekološke štete nastale nakon katastrofalnih poplava u Srbiji tokom meseca maja 2014

Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura održan je sastanak ekspertskog tima za izradu programa i metodologije procene ekološke štete nastale nakon katastrofalnih poplava u Srbiji tokom meseca maja 2014. godine.

Ekspertski tim čine profesori i saradnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunuma i Geografskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, i to:

 • Prof. dr Jordan Aleksić, predsednik Saveta fakulteta za primenjenu ekologiju Futura
 • Prof. dr Dejan Filipović, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • Prof. dr Dragan A. Marković, emeritus, Univerzitet Singidunum
 • Prof. dr Milutin Lješević, emeritus
 • Vesna Vandić, projekt koordinator
 • Dr Slobodan Puzović, Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine
 • Dr Biljana Panjković, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode

Ekspertski tim biće dopunjavan u skladu sa projektovanim zadacima i potrebama za angažovanje i eksperata iz onih oblasti koje budu neophodne.

Na današnjem sastanku ekspertskog tima pokrenuta je inicijativa o potrebi izrade Nacionalnog programa i metodologije za procenu ekološke štete nastale nakon katastrofalnih poplava u Srbiji tokom meseca maja 2014. godine, a koju bi razmatrao  nadležni Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Pored toga, pokrenuta je inicijativa formiranja Nacionalnog Saveta za životnu sredinu, koju bi takođe Odbor za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije razmatrao.

U Beogradu, 29. maja 2014.

PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Jordan Aleksić


29.05.2014.

Da li nam se priroda sveti?! – intervju Prof. dr Jordana Aleksća

Predsednik Saveta Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Singidunum Jordan Aleksić, rekao je da je u ovim momentima jako bitno ne svoditi sve ovo na elementarnu nepogodu, već konačno to statusirati kao ekološku katastrofu. „Elementarna nepogoda dovešće nas do uobičajenog epiloga „Niko nije kriv, kiša je predugo padala“, istakao je Aleksić i dodao da je neosporno da se radi o ekstremnom prirodnom fenomenu, poplavi širokih razmera. Opširnije


28.05.2014.

Javno odbranjen prvi doktorat po novom akreditovanom studijskom programu doktorskih studija „Održivi razvoj i životna sredina“

U ponedeljak,  26.05.2014., sa početkom u 12,00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Borivoje Savić, master analitičar zaštite životne sredine odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom „Značaj genetičke karakterizacije i filogenetske analize cirkovirusa tipa 2 (PCV2) u ekosistemu Srbije za organsku proizvodnju svinjskog mesa“.

Rezultati istraživanja statističke povezanosti primene dobre ekološke prakse i smanjenja oboljevanja prasadi od cirkovirusnih infekcija doprinosi boljem razumevanju  samog ekosistema farmi sa organskom proizvodnjom. Dalje unapređenje i implementacija koncepta dobre ekološke prakse je važno, sa jedne strane od ambijenta stvorenog od strane države (makroekonomski faktori), a sa druge od samih poljoprivrednih subjekata – nosilaca proizvodnje, odnosno proizvođača (mikroekonomski faktori).

Ovaj doktorat ima i dodatnu vrednost jer predstavlja prvi odbranjen doktorat po novom akreditovanom studijskom programu doktorskih studija „Održivi razvoj i životna sredina“.

Doktorska disertacija je urađena pod mentorstvom prof. dr Dubravke Jovičić, a komisiju za ocenu i odbranu doktorske disertacije su činili i prof. dr Lidija Amidžić, predsednik komisije i dr Ivan Pavlović, naučni savetnik na Naučnom institutu za veterinarstvo Srbije, član komisije.


23.05.2014.

FAKULTET OSNOVAO EKSPERTSKI TIM ZA IZRADU PROGRAMA I METODOLOGIJE PROCENE EKOLOŠKE ŠTETE NASTALE NAKON KATASTROFALNIH POPLAVA U SRBIJI TOKOM MESECA MAJA 2014.

INICIJATIVA ZA IZRADU PROGRAMA I METODOLOGIJE PROCENE EKOLOŠKE ŠTETE PODRŽANA JE OD STRANE ODBORA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE.

PRILOG:

INICIJATIVA FAKULTETA ODBORU ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKA SAVETA FAKULTETA I UO UNIJE EKOLOGA UNECO O OSNIVANJU EKSPERTSKOG TIMA


22.05.2014.

Obeležen rodjendan Fakulteta

U četvrtak, 22. maja 2014. obeležen je rodjendan Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Zbog vanrednog stanja prouzrokovanog poplavama i trodnevne žalosti, ove godine je rodjendan Fakulteta obelež radno – održavanjem sednice nastavno-naučnog veća na kojoj je bilo diskusije o tri veoma bitne stvari: Usvajanje nastavnog plana i silabusa predmeta za akreditaciju novog master studijskog programa „Upravljanje rizicima u životnoj sredini“, razmatranje nastavnog plana i silabusa predmeta za akreditaciju novog master studijskog programa „Ambijentalna ekologija i obaveštenje o uspostavljanju zajedničkog master studijskog programa pod radnim nazivom „Zaštita životne sredine i energetska efikasnost“ sa Univerzitetom Singidunum i u saradnji sa Nemačkom organizacijom za tehničku saradnju (GIZ). Posle rasprave i zaključaka članovi naučno-nastavnog veća prikupili su donaciju za pomoć zaposlenima na Fakultetu koji žive u oblastima koje su pogodjene poplavama.


18.05.2014.

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA, na vanrednoj sednici Kolegijuma i Studentskog parlamenta, koja je održana 19. maja 2014. godine, dajući podršku Vladi Republike Srbije i građanima Srbije na merama i aktivnostima u vanrednoj situaciji za ublažavanje posledica katastrofalnih poplava, sopštava

1. Da će sadašnji alarmantni trenutak, u kome se prevashodno vodi bitka za ljudske živote, nužno smeniti situacija kada će celo društvo i država biti suočeni sa kompleksnim pitanjima procene ukupne štete izazvane hiljadugodišnjim vodama i katastrofalnim posledicama;

2. Da je celokupni naučni pogon Fakulteta za primenjenu ekologiju FUTURA spreman da sve svoje znanje, naučnu i stručnu kompetentnost i sposobnost stavi na raspolaganje nadležnim državnim organima u predstojećim obimnim poslovima procene i sanacije posledica ekološke katastrofe;

3. Da će inicirati javni poziv svim naučnim i stručnim organizacijama i institucijama u zemlji da, svoje studijske projekte, elaborate, ekspertize, preporuke i programe…, iz oblasti očuvanja, zaštite i unapređenja stanja u životnoj sredini, a koje su u vezi sa ekološkim katastrofama, stave na raspolaganje EKSPERTSKOM TELU Vlade Srbije i nadležnom ministarstvu u funkciji utvrđivanja adekvatnih Programa i politike Vlade u ovoj oblasti;

4. Da će se studenti i nastavnici Fakulteta, u skladu sa svojim mogućnostima, materijalno i finansijski, uključiti u sve vidove aktivnosti nadležnih državnih organa sa ciljem da se iz ove teške situacije što pre izađe i utvrde jasni ciljevi oporavka i revitalizacije života na svim ugroženim područjima;

5. 5. Da će Fakultet za primenjenu ekologiju Futura koordinirati svoje aktivnosti sa danas formiranim Kriznim štabom Univerziteta Singidunum.

U Beogradu, 19. maja 2014.

PREDSEDNIK SAVETA

Prof. dr Jordan Aleksić

DEKAN

Prof. dr Gordana Dražić


15.05.2014.

TREĆA VIŠEGRAD RADIONICA ZA STUDENTE FUTURE I POSETA PREDSTAVNIKA PARTNERSKE INSTITUCIJE IZ SLOVAČKE

Treći interaktivni modul za studente Fakulteta Futura tokom treće godine realizacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održava se 14. i 15. maja 2014. godine. Rad tokom modula koordinira Prof. dr Edward Pierzgalski sa Poljoprivrednog univerziteta u Varšavi, Poljska, kao treći gost predavač iz jedne od Višegrad zemalja.

Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imaju priliku da se upoznaju sa politikom ruralnog razvoja Evropske unije i Višegrad zemalja, sa posebnim osvrtom na lokalne benefite pri održivom upravljanju prirodnim resursima i na neophodnost multidisciplinarnog i interdisciplinarnog pristupa u lokalnom planiranju.Prof. Pierzgalski je studentima približio značaj upravljanja zemljišnim i vodnim resursima za poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima. Studenti su imali prilike da pogledaju kratke edukativne filmove o najboljim praksama u poljoprivredi i šumarstvu, kao najznačajnijim oblastima ruralnog razvoja.

U prijateljskoj poseti Fakultetu Futura, 14. maja 2014. godine, boravila je i Prof. dr Anna Bandlerova, dekanica Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka. Fakultet Futura ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju sa Fakultetom u Nitri u oblasti implementacije zajedničkih istraživačkih i edukacionih projekata, a na osnovu Memoranduma o saradnji dva fakulteta, koji definiše sve moguće vidove zajedničkih aktivnosti. Tokom posete, upriličen je trilateralni sastanak predstavnika partnerskih institucija iz Poljske, Slovačke i Srbije u cilju definisanja novih projektnih ideja i budućih zajedničkih aktivnosti.


13.05.2014.

Učešće Future na I Međunarodnom savetovanju: Uređenje i korišćenje zemljišta i deponija u funkciji održivog razvoja i IV Međunarodnoj konferenciji „Remedijacija 2014“

Predstavnici Fakulteta Futura, Prof. dr Gordana Dražić i Slađana Đorđević i master student Mario Opričić, učestvovali su u radu I Međunarodnog savetovanja Uređenje i korišćenje zemljišta i deponija u funkciji održivog razvoja i IV Međunarodne konferencije „Remedijacija 2014“ 12-13. maja 2014. godine u Zrenjaninu. U plenarnom predavanju MSc Slađana Đorđević je izložila rad „Komercijalna rekultivacija prostora u funkciji turizma kao generatora socio-ekonomskog razvoja“, a u prvoj sesiji izlaganja prof. dr Gordana Dražić je izložila rad „Potencijali degradiranog zemljišta za produkciju agroenergetskih useva“. Izloženi radovi su realizovani u okviru projekta TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih površina agro-energetksim usevima, radom Potencijali degradiranog zemljišta za produkciju agroenergetskih useva“, podržanog od strane Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj i Elektroprivrede Srbije.


06.05.2014.

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je dana 29.04.2014. godine obavljena poseta Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“, Univerziteta Singidunum, od strane članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i to: prof dr Sofija Pekić- Quori i prof dr Slavica Spasić i sudent Petar Ristić, u cilju spoljašnje provere kvaliteta.


12.05.2014.

Promocija Evropske konvencije o predelu

Na Fakultetu FUTURA 26.04.2014.godine održana je promocija Evropske konvencije o predelu. Predavanje su studentima master i doktorskih studija izložili: gospođa Biljana Filipović, nacionalni koordinator Evropske konvencije o predelu, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja; Prof. dr. Jasminka Cvejić, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu; MSc Biljana Jovanović Ilić, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja i gospođa Nataša Panić, Zavod za zaštitu prirode.


06.05.2014.

Obaveštenje

Obaveštavamo Vas da je dana 29.04.2014. godine obavljena poseta Fakultetu za primenjenu ekologiju „Futura“, Univerziteta Singidunum, od strane članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta i to: Prof.dr.Vera Vujičić, Prof.dr. Sofija Pekić Quarrie i sudent Petar Ristić,u cilju spoljašnje provere kvaliteta.


14.04.2014.

Futura na COST sastanku u Lajpcigu

Predstavnici Fakulteta Futura, Prof. dr Jelena Milovanović i Uroš Radojević, zajedno sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prisustvovali su četvrtom sastanku Upravnog odbora (Management Committee) i sastanku svih radnih grupa (WG) COST akcije pod nazivom „Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)“. Sastanak je održan 8-10. aprila 2014. godine u Lajpcigu, Nemačka, a osnovni cilj sastanka bilo je dogovaranje aktivnosti za treću godinu implementacije projekta, kao i nastavak procesa prikupljanja podataka neophodnih za izradu globalnih modela sa ciljem očuvanja biodiverziteta.

Akcija ima za cilj harmonizaciju postojećih modela i baza podataka o diverzitetu terestričnih, slatkovodnih i morskih ekosistema, sa svrhom unapređenja pouzdanosti projekcija o budućim promenama stanja biodiverziteta, a za potreba kreiranja politike očuvanja. Akcija traje četiri godine (2012-2016) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz 18 zemalja Evrope, Severne Amerike i Australije. Naredni sastanak Upravnog odbora i simpozijum na temu modelovanja biodiverziteta planiran je za februar 2015. godine u Briselu.


12.04.2014.

Gostujuće predavanje dipl. psih. Eunise Salas iz Ministarstva životne sredine Bolivarske Republike Venecuele, na temu: „Projekat venecuelanske domovine: od političkog do ekosocijalnog“

U četvrtak, 10. aprila 2014. god. u organizaciji ambasade Bolivarske Republike Venecuele i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održano je gostujuće predavanje na temu „Projekat venecuelanske domovine: od političkog do ekosocijalnog“.
Predavanju su prisustvovali članovi društva Srpsko Venecuelanskog prijateljstva « Simon Bolivar », predstavnici saveza komunista Srbije, predstavnici ambasade Palestine, predstavnici Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, profesori i studenti Fakulteta za primenjenu ekoelogiju Futura.
Skupu se na samom početku obratila Dr Dija Nader de El Andari, otpravnica poslova Ambasade Bolivarijanske Republike Venecuele, koja je ukazala na to kako se odvijao proces prelaska političke revolucije u Venecueli, koja se naziva revolucijom za socijalizam 21. veka,  do jedne ekosocijalne revolucije
Zatim je dipl. psih. Eunise Salas iz Ministarstva životne sredine Bolivarske Republike Venecuele, predstavila « Plan za domovinu – Put tranzicije ka bolivarskom socijalizmu za XXI vek « , koji je osmislio tadašnji predsednik Venecuele Hugo Čavez, a nakon njegove smrti preuzeo na sebe njegov naslednik Nikolas Maduro. Taj plan se sastoji iz 5 istorijskih ciljeva :

1. Odbrana, proširenje i konsolidacija nacionalne nezavisnosti;
2. Bolivarski socijalizam kao alternativa zarad obezbeđivanja što veće socijalne sigurnosti, političke stabilnosti i što veće radosti za naš narod;
3. Pretvaranje Venecuele u moćnu zemlju u društvenom, ekonomskom i političkom smislu, u okviru Latinske Amerike i Kariba kao rastuće sile koja će omogućiti stvaranje zone mira u našoj Americi;
4. Doprinošenje razvoju nove međunarodne geopolitike, multicentričnog i  pluripolarnog sveta koji bi omogućio da se postigne ravnoteža univerzuma i  garantuje mir u svetu;
5. Očuvanje života na planeti i spasenje ljudskog roda. Ovaj peti veliki istorijski cilj traži mali napor kako bi se ostvario jedan pokret svetskih razmera za ublažavanje, preventivu i sanaciju uzroka i posledica i za stopiranje krize životne sredine.

    Dipl. psih. Eunise Salas je prisutne upoznala sa principima upravljanja  životnom  sredinom  u Bolivarskoj  Republici  Venecueli, ističući da glavnu ulogu ima socijalno upravljanje životnom sredinom koje ima etičku obavezu prema društvu da razmatra „socijalno“ kao centar i cilj razvoja.


11.04.2014.

TREĆA GODINA VIŠEGRAD PROJEKTA: DRUGI INTERAKTIVNI MODUL U 2014. GODINI

Drugi interaktivni modul za studente Fakulteta Futura u okviru druge godine implementacije projekta „Višegrad za Srbiju: Najbolje prakse u ruralnoj ekologiji“ održan je 09. i 10. aprila 2014. godine. Rad tokom modula koordinirao je Dr Martin Hauptvogl sa Fakulteta za evropske studije i regionalni razvoj Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Slovačka.
Tokom dvodnevne radionice studenti na predmetu Ruralna ekologija, kao i drugi zainteresovani studenti, imali su prilike da se oprobaju u primeni odabranih metoda i tehnika procene snaga i slabosti za razvoj ruralnih oblasti u Srbiji, u razumevanju i tumačenju postavki međunarodnih konvencija i direktiva u oblasti ruralnog razvoja, kao i u analizi zainteresovanih strana za uključivanje u lokalne i regionalne procese planiranja ruralnog razvoja.
Dr Hauptvogl je studentima približio pojmove iz zakonodavstva Evropske Unije u oblasti ruralnog razvoja i zaštite životne sredine.


11.04.2014.

Svečano otvaranje „Dana Jurija Gagarina“ u Domu omladine Beograda

Poštovani,

Pozivamo Vas i Vaše studente na svečano otvaranje „Dana Jurija Gagarina“ u Domu omladine Beograda.

U subotu, 12. aprila od 16 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda biće obeležen Dan poletanja prvog čoveka u Svemir – Jurija Gagarina i Svetski dan kosmonautike. Dom omladine Beograda, Phoenix Creative Studio, Ruski dom i Muzej vazduhoplovstva Beograd tim povodom zajednički organizuju više aktivnosti.

U 16 časova biće održano svečano otvaranje događaja i jednodnevne izložbe fotografija o Juriju Gagarinu iz zbirke Ruskog doma, kao i dela privatne kolekcije Milivoja Jugina. Tom prilikom prisutnima će se obratiti Marko Stojanović, v.d. direktora Doma omladine Beograda, Mirjana Novaković, kustos Muzeja vazduhoplovstva Beograd i Miomir Jugin.

Sve dodatne informacije kao i tačnu satnicu programa možete pronaći u tekstu u prilogu.

Prilog


05.04.2014.

Gostujuće predavanje prof.dr Dušana Miškovića na temu: „NEKI ASPEKTI BIOREMEDIJACIJE MOCVARE EVERGLADES“

Prof.dr Dušan Mišković, održao je danas predavanje studentima poslediplomskih studija pod naslovom: „NEKI ASPEKTI BIOREMEDIJACIJE MOCVARE EVERGLADES“.
Pored ovog predavanja i prezentacije, pruzio je i osnovne informacije o novim tehnologijama – „cutting edge technologies“, kojima se bavio u periodu od 20 godina, radeci na nekoliko univerziteta i korporacija u USA.


05.04.2014.

Gostujuće predavanje dipl. psih. Eunise Salas iz Ministarstva životne sredine Bolivarske Republike Venecuele na temu: “Projekat venecuelanske domovine: od političkog do ekosocijalnog”

Gostujuće predavanje  dipl. psih. Eunise Salas iz Ministarstva životne sredine Bolivarske Republike Venecuele na temu: “Projekat venecuelanske domovine: od političkog do ekosocijalnog”, će biti održano dana 10. aprila 2014, sa početkom u 13h, u velikoj sali Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Požeška 83a, Beograd (Banovo brdo).


29.03.2014.

Gostujuće predavanje bivšeg ministra obrazovanja Japana

Predstavljena TMT metoda Bivši japanski ministar obrazovanja, Takaši Kosugi, održao je u petak, 28. marta 2014. godine kratko predavanje studentima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Gospodin Kosugi je govorio o odnosima Japana i Srbije, sličnostima i razlikama u kulturama i načinima rešavanja problema, ali i o sličnostima koje povezuju dva naroda.

Posle predavanja odgovarao je na pitanja studenata i pozvao sve prisutne da prisustvuju dobrotovornom koncertu dece iz Fukušime koji će biti održan u petak, u Domu sindikata, s početkom u 20 časova.


28.03.2014.

Učešće fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na XXX Međunarpdnom savetovanju ENERGETIKA 2014

XXX Međunarpdno savetovanje ENERGETIKA 2014, u organizaciji Saveza energetičara  održano je na Zlatiboru 25.-28. marta 2014. god.  Savetovanje je održano pod pokroviteljstvom Ministrstva energetike, razvoja I zaštite životne sredine, Ministrstva prirodnih resursa, rudarstva I prostornog planiranja, Ministrstva prosvete, nauke I tehnološkog razvoja; ministrstva privrede; Ministrstva poljoprivrede, šumarstva I vodoprivrede kao I PKS, JP EPS; NIS. JP EMS I JP Srbijagas. Ovako široko postavljeni aspekti izazova I perspektiva energetike su privukli više od 800 učesnika iz Srbije I okruženja a specijalni gost Zinaida Tihonova Golenkova, član Platonove Akademije I zamenik direktora IS Ruske akademije nauka je održala predavanja „Protivrečnosti savremenog profesionalnog obrazovanja u uslovima globalizacije.
Naš Fakultet je pretstavila prof dr Gordana Dražić, dekan, kroz prezentaciju naučnog rada „Energetski bilans produkcije agroenergetskog useva Miscanthus giganteus na plodnom I degradiranom zemljištu“ sa koautorima Anom Vitas I Jelom Ikanović a u okviru projekta TR 31078, I predsedavanje Drugom prepodnevnom sednicom.


26.03.2014.

Futura u novoj COST Akciji 2014-2018

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura imaće svoje predstavnike u novoodobrenoj COST Akciji FP1305 pod nazivom „BioLink: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests“. COST Akcija FP1305 će obezbediti forum za sistematizovanje i razmenu postojećih znanja o biodiverzitetu šumskih zemljišta u Evropu, sa ciljem izgradnje odgovarajuće platforme za modelare, donosioce odluka i krajnje korisnike (korisnike i vlasnike šuma i šumskog zemljišta).

Akcija će sagledavati naučne i sociološke potrebe sa ciljem objedinjavanja i globalizacije baza podataka o biodiverzitetu šumskih zemljišta i uspostavljanja univerzalne metodologije za procenu modela i projekcija od strane donosioca odluka u oblasti integralnog upravljanja prirodnim resursima.

Akcija će trajati 4 godine (2014-2018) i njeni ciljevi će biti ostvareni kroz saradnju istraživača i donosioca odluka iz različitih oblasti. Predstavnici Future biće Prof. dr Jelena Milovanović, kao član Upravljačkog odbora COST Akcije (Management Committee) i Uroš Radojević, kao član Radne grupe 4 koja će se baviti modelovanjem ekoloških procesa i funkcionalnog diverziteta u šumskim ekosistemima. Nacionalni projektni tim za učešće u ovoj Cost akciji oformljen je u saradnji sa kolegama sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.


25.03.2014.

Gostujuće predavanje

Dana 26.03.2014 sa početkom u 10:00 na Fakultetu za primenjenju ekologiju „Futura“ Marija Mihajlović šef slube ekologije, kontrole i zaštite u JKP Beogradski vodovod i kanalizacija održaće predavanje o načinima prečišćavanja otpadnih voda i mulja u Japanu. Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju.


22.03.2014.

Predstavljena TMT metoda od strane kompanije Provoding

U okviru saradnje Fakulteta Futura, Opštine Inđija i organizacije Provoding, predstavljena je TMT metoda  kao doprinos izgradnji, sanaciji i rekultivaciji deponija komunalnog otpada u cilju zaštite životne sredine.

Na poziv kompanija Provoding i „Trisoplast Mineral Liners“, – predstavnicima Fakulteta Futura –  Vesni Vandić i opštine Inđija -Vladici Dragosavljević, su predstavljena najsavremenija tehnološka rešenja u oblasti izrade hidroizolacionih materijala, izgradnje, remedijacije i sanacije postojećih deponija kao i izgradnje postrojenja za eksplotaciju deponijskog gasa za potrebe proizvodnje električne energije u Holandiji tokom prve polovine marta 2013. godine.

Cilj posete je da bio i da se uspostavi saradnja između svih subjekata u primeni ovih rešenja na regionalnoj deponiji u Inđiji.

Predstavnici kompanije Provoding (prof. dr Dragoljub Urošević, stručni saradnik, Branimir Anđelić, glavni inženjer i direktor kompanije g-din Dragan Đurović) su 22. marta 2014. godine u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održali  prezentaciju TMT metode za studente master i doktorskih studija i saradnike Fakulteta Futura.

Nakon prezentacije potpisan je Protokol o saradnji i stipendiranju studenta IV godine Fakulteta Futura Ivane Petrić.

Predstavljena TMT metoda Predstavljena TMT metoda Predstavljena TMT metoda

Prezentaciju možete preuzeti ovde


19.03.2014.

Prezentacija novog brenda TRISOPLAST-inovativne mineralne barijere namenjene očuvanju životne sredine i zaštiti od voda – 22. mart 2014 u Sali 1 Fakulteta futura od 12.00

U subotu 22. marta 2014. godine u Sali 1 Fakulteta Futura sa početkom od 12.00 časova Kompanija PROVODING će prezentovati novi brenda TRISOPLAST-inovativne mineralne barijere namenjene očuvanju životne sredine i zaštiti od voda.
Prezentaciju će voditi prof. dr Dragoljub Urošević, stručni saradnik Provodinga, Branimir Anđelić, glavni inženjer, i direktor Provodinga Dragan Đurović.

Na kraju prezentacije, na kratkoj svečanosti, biće potpisan Protokol o saradnji i Ugovor o obezbeđivanju sredstava za stipendiranje 1 studenta na master akademskim studijama.

Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.


19.03.2014.

ECO EXPO – MEĐUNARODNI SAJAM EKOLOGIJE, BEOGRAD 2014

Obaveštavamo Vas da se ovogodišnji sajam ECO EXPO otvara u četvrtak 20. Marta 2014. I da će Profesor dr Jordan Aleksić učestvovati u jednom od panela. Pozivamo sve studente da dođu na sajam!

Program:


14.03.2014.

ECO EXPO – MEĐUNARODNI SAJAM EKOLOGIJE, BEOGRAD 2014

Obaveštavamo Vas da će se SAJAM EKOLOGIJE, koji organizuju Zelene Eko planeta i Privredna komora Zelene Srbije 20. i 21. marta 2014 u Beogradu. Na sajmu će učestvovati Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA zajedno sa svojim studentima, koji će biti volonteri.

Program sajma za 20. mart:

ECO EXPO – MEĐUNARODNI SAJAM EKOLOGIJE, BEOGRAD 2014
Stadion Event Place, 20.i 21. mart 2014.

1. DAN

SVEČANO OTVARANJE

10:30-11:00 Okupljanje zvanica
11:00-11:02 CENTRALNA SCENA-SVEČANO OTVARANJE – Voditelj najava
11:02-11:07 Gudački orkestar AKUD „Lola“
11:07 Voditelji
11:07-11:10 Reč domaćina
                     g.Ilija Đorđević,Predsednik Zelene Eko Planete
                    g.Saša Mihajlović, Predsednik Privredne komoreZelene Srbije
11:10 Voditelji
11:10 -11:13 g. Goran Trivan, Gradski sekretar za zaštitu životne sredine Grada Beograda
11:13 Voditelji
11:13 -11:16 g. MajklDevenport (tbc.) Šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji
11:16 Voditelji
11:16 -11:19 g. Željko Sertić, Predsednik Privredne komore Srbije
11:19 Voditelj
11:19 -11:22 prof. dr Željko Kovačević (tbc.) Ministar industrije, energetike i rudarstva
11:22 Voditelji- proglašenje laureata – gospođa Ministarka uručuje nagrade
11:22 -11:30 Prof. dr Zorana Mihajlović, Ministarka energetike, razvoja i životne sredine Republike Srbije
11:30 Voditelji
11:30-12:45 g. Ivica Dačić (tbc), Predsednik Vlade Republike Srbije


07.03.2014.

Završna konferencija COST Akcije FP0905

Završna mađunarodna naučna konferencija COST Akcije FP0905, pod nazivom „Biosafety of forest transgenic trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives“, održana je 4. i 5. marta 2014. godine u Rimu. Osnovni cilj ove akcije jeste procena postojećih i sticanje novih znanja o bezbednosti razvoja i primene genetički modifikovanog drveća (GMT), upoznavanje sa postojećim protokolima o korišćenju ovih organizama i unapređenje istih, kroz uporedna iskustva evropskih zemalja, kao temelja za uspostavljanje EU politike za procenu uticaja na životnu sredinu i razvoj smernica za korišćenje.

Fakultet Futura je od 2010. godine jedna od partnerskih institucija u projektu, kroz učešće Prof. dr Jelene Milovanović i MSc Uroša Radojevića u aktivnostima treće radne grupe, koja se bavi socio-ekonomskim aspektima korišćenja GMTs i stavovima javnog mnjenja o opravdanosti proizvodnje ovih organizama i njihove pojave u životnoj sredini.

Na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Rimu su prezentovani rezultati anketnog istraživanja studentske populacije o saznanjima o genetički modifikovanom drveću i njihovim stavovima o opravdanosti korišćenja ovakvih organizama, kroz originalni naučni rad: Nonić, M., Radojević, U., Milovanović, J., Perović, M., Šijačić-Nikolić, M. (2014):Comparative analysis of students’ attitudes toward implementation of genetically modified trees in Serbia”, grupe autora sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Uroš Radojević je predstavio rezultate istraživanja kroz usmeno izlaganje na konferenciji. Rezultati istraživanja biće objavljeni u međunarodnom naučnom časopisu sa SCI liste iForest: Biogeosciences and Forestry (M22), kao i u vidu poglavlja u završnoj međunarodnoj publikaciji ove COST akcije.


20.02.2014.

Nacionalna monografija uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Rezultati višegodišnjeg istraživačkog rada grupe autora sa Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu sumirani su u monografiji nacionalnog značaja (M42) pod nazivom „Ekoremedijacija degradiranih prostora plantažiranjem miskantusa“, čije izdavanje je podržano od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kroz Javni poziv za učešće u sredstvima Ministarstva za sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji u 2013. godini.

Autori monografije su istraživači Fakulteta Futura: Prof. dr Gordana Dražić, Doc. dr Nada Petrović, MSc Mirjana Aranđelović, MSc Ana Vitas, MSc Uroš Radojević i Mr Slobodan Spasić, a urednik monografije je Prof. dr Jelena Milovanović.

Monografija se fokusira na atraktivan sterilni hibrid pogodan za osnivanje plantaža kratke ophodnje, a to je višegodišnja trava Miscanthus x giganteus Greef et Deu. Kroz 11 poglavlja, autori postupno, od isticanja značaja uzgoja energetskih useva u svetu i u Srbiji, preko značaja ekoremedijacije kao aktuelne discipline u zaštiti životne sredine sa ciljem unapređenja stanja degradiranih zemljišta i prostora, bioloških karakteristika roda Miscanthus, njegovih ekoloških zahteva prema klimatskim uslovima, karakteristikama zemljišta i hidrološkog režima, prelaze na konkretna rešenja podizanja samih plantaža i sprovođenja agro-tehničkih mera i mera zaštite.

Dodatu vrednost monografije predstavljaju originalni naučno-istraživački rezultati samih autora iz istraživačkog tima Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, ostvareni tokom realizacije projekata tehnološkog razvoja TR20208 „Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu“ i TR31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva“. Zahvaljujući tome, monografija se, najvećim delom, zasniva na sopstvenim referencama autora. Nacionalna monografija će biti dostupna svim zainteresovanim licima u biblioteci Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura.


18.02.2014.

Predstavnik FPE Futura na treningu „Nove tehnike genetskog inženjeringa za unapređenje drveća“

Predstavnik Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Uroš Radojević učestvovao je na treningu „New Genetic Engineering Techniques for Tree Improvement” (Nove tehnike genetskog inženjeringa za unapređenje drveća), koji je održan od 12. do 14. februara 2014. godine na Institutu za eksperimentalnu biologiju i tehnologiju u Lisabonu.
Ovaj trening održava se u okviru EU COST akcije o bezbednosti transgenih drvenastih vrsta – FP0905 “Biosafety of Forest Transgenic Trees: improving the scientific basis for safe tree development and implementation of EU policy directives”.
U teme kojima se ovaj trening bavio spadaju nove metode in vitro transformacija drvenastih vrsta, nove molekularne tehnike, moguća praktična primena i procena uticaja na životnu sredinu i pravna regulativa.


06.02.2014.

Kapitalizacija znanja – Profit kroz istraživanja Naučno stručni skup AkademikLink – 11.04.2014

O skupu – ciljevi, mesto i vreme održavanja

Zadovoljstvo nam je da najavimo održavanje naučno-stručnog skupa “Kapitalizacija znanja – profit kroz istraživanja” u organizaciji AcademLinka. Skup će se održati 11.4.2014. godine u Beogradu.
Ideja skupa jeste pružanje rešenja za tri osnovna problema sa kojima se nauka u regionu susreće:
• kako obezbediti finansijska sredstva za istraživanja
• kako objaviti rad u međunarodnim eminentnim časopisima
• kako rezultate istraživanja primeniti u praksi.
S obzirom na to da se izdvajanja za nauku i visoko obrazovanje stalno smanjuju i da konkursi za dobijanje sredstava postaju sve kompetitivniji, neophodno je shvatiti procese funkcionisanja dodele sredstava od strane međunarodnih fondova. Pored toga, uslovi za unapređenje u viša nastavnička zvanja stalno se zaoštravaju, prateći trendove iz EU i SAD-a, a zanemarujući specifičnost okolnosti u kojima naše fakultetsko osoblje posluje. Međunarodni časopisi rade po utvrđenim obrascima, te je upoznavanje sa njihovim mehanizmima rada od ključnog značaja. Na kraju, ne manje važno, jeste i kako rezultate istraživanja iskoristiti u praksi, tako da postignu svoju krajnju svrhu – unapređenje aspekata života na koje se odnose. Upravo imajući sve ovo u vidu, AcademLink će kroz stručno-naučni skup “Kapitalizacija znanja – profit kroz istraživanja” dati odgovore na ova krucijalna pitanja. Predavači će biti eminentni naučnici, vodeći u oblastima za koje će držati predavanja.

 

Više informacija o skupu na
https://academlink.org/

Kontakt
konferencija@academlink.com


30.01.2014.

DELEGACIJA FAKULTETA FUTURA U RADNOJ POSETI OPŠTINI ALEKSANDROVAC
28. januara 2014. godine

Delegacija Fakulteta FUTURA, koju je predvodio predsednik Saveta  fakulteta prof. dr Jordan Aleksić, u čijem sastavu su bili direktor fakulteta Dejan Marković, kordinator za master akademske studije Mesud Adžemović i saradnik Nevena Božić, boravila je u radnoj poseti opštini Aleksandrovac. Delegacija je posetila srednju školu “Sveti Trifun”, obavila na obostrano zadovoljstvo koristan razgovor sa rukovodstvom škole i sprovela anketu u 6 završnih razreda u okviru projekta Obrazovni profile za nova zanimanja u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine.

U razgovoru, prilikom prijema kod predsednika opštine Aleksandrovac dr Jugoslava Stajkovca, istaknuta je posvećenost i zainteresovanost fakulteta Futura za saradnju sa opštinom Aleksandrovac u pogledu stručne i ekspertske pomoći iz širokog spektra pitanja iz oblasti zaštite životne sredine.

U razgovoru su razmenjene neke važne preliminarne informacije i zajednički je konstatovano da su one uvod u početak naučne i stručno-tehničke saradnje ali i početak plodnog partnerstva dveju institucija čije su misije i uloge o zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi veoma komplementarne i da korespondiraju sa aktuelnim civilizacijskim vrednostima.

Prilikom prijema kod predsednika opštine Aleksandrovac dr Jugoslava Stajkovca uručena je diploma o završenim master akademskim studijama koleginici Oliveri Drenovac, koja je zaposlena u upravi opštine Aleksandrovac na inspekcijskim poslovima.


16.01.2014.

Skup sa međunarodnim učešćem “Zemljište 2014“

16.01.2014.
Organizatori pozivaju stručnjake i eksperte iz nauke i prakse, da uzmu učešća u radu:

 •  na integrisanom skupu “ZEMLJIŠTE 2014”- I savetovanje sa međunarodnim učešćem “UREĐENJE I KORIŠĆENJE ZEMLJIŠTA I DEPONIJA U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA”
  i
 • IV konferencija sa međunarodnim učešćem “REMEDIJACIJA 2014”

Skup se održava u konferencijskskoj sali hotela „Vojvodina“, Zrenjaninu, od 12.-14. maja 2014god.

VAŽNI DATUMI
10.februar 2014.prijava apstrakta
1.mart 2014. drugo obaveštenje
10.april 2014. dostavljanje gotovih radova za štampanje Zbornika

 

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA PISANJE RADA:Radovi se dostavljaju na srpskom jeziku, apstrakt na engleskom i srpskom.Maksimalno na 8 strana, A-4 format, sa podešenim marginama gornja i donja margina na 3,5 cm, a leva i desna na 2,5 cm. Font: Times New Roman, Times Roman,YU Times.
NAPOMENA: Svi radovi podležu recenziji. Apstrakt na engleskom i srpskom do 300 reči. Autori  su  dužni da isključivo prijave radove koji nisu objavljivani. Naučno stručni odbor  izvršiće izbor radova-drugo obaveštenje.  

Radove dostaviti elektronskom poštom na e- mail:
zoricacokic@yahoo.com
ljiljana.tanasijevic@pks.rs

Kontakt:
Zorica Cokić, mob: ++381 11 69 822 35 50
Ljiljana Tanasijević,++ 381 11 33 00 926 , mob: 061/ 229 44 10

Integrisani skup “Zemljište 2014”
Prijava učešća 


28.12.2013.

Svečana dodela diploma

Na Unoverzitetu Singidunum, 27.12.2013. godine Rektor Univerziteta prof. dr Milovan Stanišić i dekan Fakulteta Futura prof. dr Gordana Dražić svečano su uručili diplome studentima svršenih osnovnih i master studija i doktorima nauka.

Diplome osnovnih studija primili su:
1. Daniela kuzmanović
2. Milica Vujićić
3. Nina Pavlović
4. Tijana Radosavljević

Diplome master studija uručene su sledećim studentima:
1. Danieli Cvetković
2. Milošu Kostić
3. Milošu Stanković
4. Jeleni Stojanović
5. Ani Tasić

Promovisani u zvanja doktora nauka:
1. Gordana Žugić
2. Slobodan Tošović


24.12.2013.

Prezentacija Teslinog grada

U subotu, 21.12.2013. godine u sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Ranko Orlić predstavio je studentima Fakulteta Futura TESLIN GRAD.

Teslin Grad bi trebalo da bude lociran na Novom Beogradu sa sadržajima (muzej, hostel, toranj) koji oslikavaju život i delo najznačajnijeg naučnika 19 i 20. veka.


28.11.2013.

TEMPUS WBREN KONFERENCIJA 2013

Treća i završna konferencija Tempus projekta WBREN: Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform održana je 25-27.11.2013. godine u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum. Na konferenciji su govorili predstavnici svih institucija, koje su učestvovale u realizaciji projekta, iz više zemalja, kao što su Velika Britanija, Finska, Češka Republika, Holandija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija. Svaka zemlja imala je predstavnike u vidu visokoškolskih institucija i organizacija civilnog sektora. Krajnji cilj projekta jeste akreditovani master program pod nazivom „Agroturizam i ruralni razvoj“, koji se realizuje na Univerzitetu u Novom sadu, a u čijoj realizaciji učestvuju profesori Fakulteta Futura: Prof. dr Suzana Đorđević-Milošević, Prof. dr Jelena Milovanović i Prof. dr Gordana Dražić. Pored ovog vida formalnog obrazovanja u oblasti ruralnog razvoja, projekat je omogućio i seriju treninga ili neformalne edukacije za predstavnike civilnog sektora, koji su realizovani od strane nastavnika Fakulteta Futura od maja do oktobra 2013. godine. Svečana dodela diploma učesnicima obavljena je trećeg dana konferencije, koji je organizovan od strane Fakulteta Futura na prostoru Specijalnog rezervata prirode „Zasavica“. Konferenciji su prisustvovali i studenti završne godine Osnovnih akademskih studija Zaštite životne sredine Ivana Petrić i Lazar Vukadinović.


04.11.2013.

SVEČANA AKADEMIJA povodom prijema nove generacije studenata i početka školske godine na doktorskim i master akademskim studijama

SVEČANA AKADEMIJA povodom prijema nove generacije studenata i početka školske godine na doktorskim i master akademskim studijama na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održana je 02. novembra 2013. godine, uz učešće značajnog broja predstavnika institucija i organizacija sa kojima Fakultet ima naučnu i poslovno-tehničku saradnju. Učesnici skupa imali su čast da, nakon intoniranja studentske himne GAUDEAMUS IGITUR, pozdrave i profesore emerituse Stevana Stankovića, Jovana Đukovića i Šimona Đarmatija, kao i predsednika Skupštine Zelene komore Srbije Titomira Obradovića.

O programima i planovima rada u novoj školskoj godini govorili su dekan Fakulteta prof. dr Gordana Dražić, predsednik Saveta fakulteta prof. dr Jordan Aleksić koji rukovodi master akademskim studijama, kao i idejni tvorac programa doktorskih studija profesor emeritus dr Dragan A. Marković koji rukovodi doktorskim studijama.

Inspirativno predavanje –javni čas, na temu:“KORISTI I ŠTETE OD MOLEKULA IZ PRIRODE“, održao je uvaženi prof. dr Ratko Jankov, a učesnici akademije imali su retku priliku da prisustvuju jednom izuzetnom predavanju koje će obeležiti istoriju ovog Fakulteta.

Studentima prve i druge generacije doktorskih akademskih studija i studentima master akademskih studija predstavljeni su nastavnici koji će biti angažovani na realizaciji nastave u školskoj 2013/14 godini, a svoje utiske i ocene, nakon prve godine doktorskih studija, iznela je koleginica Tea Spasojević Šantić.

Zahvalnice za poseban doprinos u radu i razvoju Fakulteta uručene su jednom broju stranih studenata (iz Iraka i Libije) koji su pohađali ili sada pohađaju master odnosno doktorske akademske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA: Abdulbaset Mohamed A. Elesawi, Basam Alzafarani , i Layth I. Nesseef.


26.10.2013.

Proslava 10 godina uspešnih generacija FEFA

Predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, prof. dr Jordan Aleksić, Daniela Cvetković i Dejan Marković, prisustvovali su proslavi 10 godina poslovanja i 10 uspešnih generacija Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA. Proslava je organizovana 22. oktobra 2013. godine u amfiteatru NBS u prisustvu brojnih partnera FEFA – srednjih škola, vodećih poslodavaca, međunarodnih organizacija i udruženja.

U okviru proslave održan je panel na temu „Štednja i/ili ekonomski rast/razvoj; konkurentna Srbija u EU za 10“ na kome su govorili Frederik Kuen, predsednik Saveta stranih investitora i direktor Societe Generale banke u Srbiji, Miodrag Kostić, predsednik kluba Privrednik i MK group, Esther Freitag iz Leitner austrijske konsultantske kuće i profesori FEFA – prof. dr Goran Pitić i prof. dr Nebojša Savić. Skupu se posle obratila i predsednica studentskog parlamenta Aleksandra Božić, a preko videolinka je FEFA jubilej čestitao i dekan Poslovnog fakulteta Univerziteta Fordam u Njujorku sa kojim FEFA ima zajednički akreditovan program. Profesori Savić i Pitić i dekanka prof. dr Ana Trbović dodelili su zahvalnice partnerima. Skupu su prisustvovali najeminentniji predstavnici poslovne i akademske zajednice, ministar privrede Srbije Saša Radulović, direktor Svetske banke u Srbiji Toni Verheijen, ambasador Evropske unije u Srbiji Majkl Davenport i ambasador Austrije Johanes Ajgner.


11.10.2013.

Predstavnik Fakulteta na Međunarodnom simpozijumu „Agrosym 2013“

Na Jahorini je od 3-5. oktobra održan međunarodni simpozijum „Agrosym 2013“. Predstavnica fakulteta Mirjana Aranđelović predstavila je rezultate terenskih istraživanja na projektu TR 31078 „Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agroenergetskih useva“, kroz rad: „CURRENT PROPAGATION OPTIONS FOR MISCANTHUS GIGANTEUS IN THE REPUBLIC OF SERBIA”. Simpozijumu su prisustvovali i predstavnici još 36 zemalja koji su govorili o novim saznanjima iz različitih oblasti od zaštite životne sredine i upravljanja prirodnim resursima, biljne proizvodnje, zaštite bilja, organske poljoprivrede i stočarstva do ruralnog razvoja i agroekonomije.

Odganizatori skupa: Poljoprivredni fakulteti Univerziteta Istočno Sarajevo i Univerziteta u Beogradu i Mediteranski Agronomski institut u Bariju su drugog dana simpozijuma učesnicima predstavili: Blagaj Tekiju koji leži na jednoj od najčistijih reka Evrope, reci Buni, stari kameni grad Počitelj, deo UNESCO baštine, Manastir Žitomislić i najveći grad regije Hercegovine- Mostar.


05.10.2013.

Učešće na radionici “Security implications of future water use in Western Balkans:challenge of hydropower development“

Na poziv CENIA(Czech Environmental Information Agency) I ETC Vode(European Topic Centre on inland, costal and marine waters), Jelena Zlatar učestvovala je 30.09. i 01.10. 2013. na drugoj radionici „Security implications of future water use in Western Balkans:challenge of hydropower development“, održanoj u Ljubljani. Radionica je okupila učesnike iz država Zapadnog Balkana kao i eksperte iz Evropske agencije za zaštitu životne sredine u okviru čijeg prijekta je i održana ova radionica. Učesnici su diskutovali rezultate prethodnih radionica ovog projekta, rezultate i podatke dobijene modelovanjem, kao i nacrt izveštaja koji će po završetku projekta izdati EEA.


17.09.2013.

Održan Tesla Global Forum

U okviru Tesla Global Foruma, u hotelu „Norcev“ na Fruškoj Gori, u petak 13. septembra 2013. godine, Fakultet za primenjenu ekologiju Futura organizovao je okrugli sto o temama Teslinih vizija budućnosti i modernog sveta, kao i ulozi ekologije u takvom poretku.

Moderatori su podstakli tri diskusije u koje je uvod činilo čitanje odlomaka iz Teslinih intervjua iz 1899. i 1937. godine. Neke od tema o kojima su učesnici govorili jesu: ideje održive budućnosti, uloga svetlosti u Teslinoj viziji, urbano-naturalni spoj koji je proricao još pre sedamdeset godina…


05.09.2013.

Održana radionica u okviru projekta Zaštićena šumska i planinska područja

U okviru projekta Šumska i planinska zaštićena područja (Forest and Mountain Protected Areas Project) finansiranog od strane GEF-a preko Svetske Banke, a koji se realizuje na teritoriji BiH, fakultet Futura je uključen u realizaciju dve aktivnosti: Kampanja za podizanje nivoa informisanosti javnosti o zaštićenim područjima u okviru koje je izrađena i brošura o šumskim i planinskim zaštićenim područjima Republike Srpske i aktivnosti treninga za upravljače zaštićenih područja i drugih institucija koji se bave zaštitom životne sredine. Prvi trening: Koncept iupravnjanja zaštićenim područjima i održivi razvoj turizma održan je u Nacionalnom parku Sutjeska užod 2’4 septembra 2013. godine.

Ciljna grupa treninga su upravljači zaštićenih područja Lom, Janj, NP sutjerska i NP Kozara, turističke organizacije lokalnih zajednica na čijim područjima se prostiru zaštićena područja, predstavnici Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srpske, predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, predstavnici Ministarstva za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo, a treningu su prisustvovali i gosti sa upravljači nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja sa prostora bivše Jugoslavije: g-din Martin Šolar, Narodni park Triglav, g-din Dobrivoje Antonić, NP Fruška Gora, G-din Amarildo Mulć, NP Una, g-din Tomo Pajović, NP Durmitor, g-din Slobodan Simić, SRP Zasavica i g-din Ranko Milanović, NP Tara.

Ispred Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju treningu su prisustvovali i g-đa Srebrenka Golić, ministrica, g-đa Svjetlana Radusin, pomoćnik ministra i Dragana Ratković, predstavnik ispred projektnog tima.
Trening je kroz tematska predavanja i radionice je bio usmeren na upravljanje zaštićenim područjima, ekoturizam, očuvanje biodiverziteta i kapital zaštišenih područja, a na radionicama su učensici skupa razmenili iskustva vezano za primere dobre prakse, RAPPAM metodologiju, razvoj turističkog proizvoda i uključivanje zainteresovanih strana u proces razvoja turizma.
Trening su održali eksperti konzorcijuma: Fakultet Futura, TEZ i ERM Centar Univerza V Maribor:  prof. dr Lidija Amidžić, prof. dr Jordan Aleksić, prof. dr Ana Vovk Korže, mr Slađana Đorđević, mr Danijela Knežević i mr Daniela Cvetković.

Trening je završen obilaskom Nacionalnog parka Sutjeska u odličnoj atmosferi svih učesnika skupa.

Pozovite nas