Konkurs

K O N  K U R S

 

za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:

Nastavnik za uže naučne oblasti: biologija životne sredine i  primenjena ekologija, –  jedan izvršilac.

 

Način prijave: Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu na sajtu Fakulteta na adresi www.futura.edu.rs

Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma; spisak objavlјenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavlјaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs  i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 radnih dana od dana objavlјivanja konkursa.

Pozovite nas