КОНКУРС Факултета за примењену екологију Футура за стицање звања и заснивање радног односа    

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН

Факултет за примењену екологију ФУТУРА

БЕОГРАД

 

На основу чл. 75. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 73/2018) и чл. 72. и 89. Статута „Универзитет Метрополитан Факултет за примењену екологију ФУТУРА”, декан Факултета дана 25. марта 2019. расписује

 

К О Н К У Р С

 

за стицање звања и заснивање радног односа, за следећа радна места:

 

  1. Наставник у звању ванредни професор за ужу научну област: друштвено-хуманистичка област – један извршилац;
  2. Наставник у звању доцент за ужу научну област: друштвено-хуманистичка област – два извршиоца;
  3. Наставник у звању доцент за ужу научну област: науке о животној средини – пет извршиоца;
  4. Наставник у звању доцент за ужу научну област: систем заштите животне средине – четири извршиоца.

 

Начин пријаве: : Кандидати који испуњавају услове конкурисања, потребно је да попуне пријаву коју могу да преузму ОВДЕ

 

Попуњенa пријава и допунскa документацијa (оверене копије диплома;  списак објављених радова; копије значајнијих радова; очитану личну карту или копију личне карте без чипа; уверење надлежног органа МУП о непостојању правоснажне пресуде за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа или примања мита у обављању послова у високошколској установи) достављају се електронски на мејл konkurs@futura.edu.rs и поштом или лично на адресу: Факултет за примењену екологију Футура, Београд, Пожешка 83а, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.