Sa završenim FPE FUTURA možete raditi na sledećim radnim mestima

 • Prikuplјanje i analiza podataka o životnoj sredini;
 • Analiza metoda i tehnologija remedijacionih mera;
 • Priprema programa i planova za unapređenje kvaliteta životne sredine;
 • Koordinacija i realizacija projekata u oblasti zaštite životne sredine;
 • Procena i analiza kvaliteta (monitoring) zemlјišta, voda i sedimenata;
 • Dizajn, instaliranje, testiranje i primena Sistema za remedijaciju voda;
 • Priprema dokumentacije i budžeta za projekte sanacije degradiranih prostora;
 • Analiza uticaja antropogenog zagađenja na životnu sredinu;
 • Primena osnovnih principa i tehnologija minimizacije i eliminacije uticaja zagađenja i saradnja sa projektantima odgovarajućih inženjerskih sistema;
 • Povećanja energetske efikasnosti;
 • Ekološki menadžment;
 • Analiza uticaja klimatskih promena na životnu sredinu, ekonomiju i društvo;
 • Izrada planova za prilagođavanje na klimatske promene;
 • Izrada Procena uticaja na životnu sredinu i Strateških procena uticaja na životnu sredinu;
 • Izrada Studija o proceni uticaja i rizika na životnu sredinu i Studija zaštite prirodnih područja;
 • Izrada dokumenata o proceni rizika i uticaja na životnu sredinu;
 • Modelovanje rizika u životnoj sredini; Upravljanje rizicima u životnoj sredini;
 • Usklađivanje ljudskih aktivnosti sa održivim korišćenjem obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa i dugoročnim očuvanjem prirodnih ekosistema i prirodne ravnoteže;
 • Unapređenje stanja narušenih delova prirode i metodologija za upravljanje i nadzor;
 • Upravljanje i zaštita šuma, zemljišta, voda i biodiverziteta;
 • Formulisanje politika i procedura za programe upravljanja prirodnim resursima;
 • Praćenje i sprovođenje usklađenosti sa propisima i zakonima u oblasti  korišćenja prirodnih resursa;
 • Integrisna zaštita prirodnih vrednosti i resursa sprovođenjem mera za očuvanje njihove raznovrsnosti, kvaliteta, optimalnog stanja kao i prirodnih pojava i procesa, odnosno njihove međuzavisnosti kao preduslova održavanja prirodne ravnoteže;
 • Procene troškova i koristi od različitih aktivnosti, politike ili propisa koji utiču na životnu sredinu ili prirodne zalihe resursa;
 • Razvijanje planove ili projekte održivosti zaštite životne sredine;
 • Modelovanje ekoloških, socijalnih i ekonomskih sistema;
 • Istraživanje uticaja industrijskih ili razvojnih aktivnosti na životnu sredinu;
 • Analiza i unapređenje ekonomskih koristi od primene ekoloških propisa;
 • Upravljanje otpadom;
 • Realizacija saradnje sa sakupljačima sekundarnih sirovina, JKP, firmama za reciklažu;
 • Rad na poslovima reciklaže;
 • Nadgledanje transporta otpada kako bi se osiguralo da se odvija efikasno bez zagađenja vazduha, zemlјišta ili vode;
 • Primena ekonomskih principa u multidisciplinarnom pristupu prilagođavanju i ublažavanju posledica klimatskih promena u preduzetništvu zaštite životne sredine i cirkularnoj ekonomiji;
 • Analiziranje, IT sistematizacija i komunikacija posledica klimatskih promena po ekonomske aktivnosti javnog, privatnog i civilnog sektora;
 • Razvoj ruralng turizma;
 • Multifunkcionalna poljoprivreda i šumarstvo u funkciji održivog ruralnog razvoja;
 • Strateško planiranje ruralnog i urbanog razvoja;
 • Uspostavljanje efikasnih ekonomskih mera i sistema za održivo korišćenje obnovljivih izvora energije;
 • Projektovanje, izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica, parkova i zelenih rekreativnih površina;
 • Održavanje komponenti biodeverziteta, koje predstavljaju resurse koji se eksploatišu na bilo koji način, koji obezbeđuje njihovo dugoročno korišćenje bez opasnosti narušavanja strukture i funkcija ekosistema;
 • Gajenje, održavanje i obnova šuma, rekonstrukcija i melioracija degradiranih šuma, podizanje novih šuma.

Sa završenim FPE FUTURA možete raditi u sledećim institucijama

 • Javne službe
 • Javna preduzeća
 • Lokalne samouprave
 • Državna uprava (Agencija za zaštitu životne sredine, ministarstva za zaštitu životne sredine, građevine, inspekcijske službe…)
 • Privredne komore
 • Razvojne agencije
 • Sektor industrije – industrija otpada, reciklažna industrija
 • Obrazovne ustanove
 • Naučno-istraživacke organizacije
 • Organizacije civilnog društva
 • Konsultantske firme(iz oblasti zaštite životne sredine, eko-industrije i investicionih programa)
 • Upravljači zaštićenih područja
 • Projektni timovi (kod izrade prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja i rizika na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd)
 • Nacionalni parkovi i zaštićene oblasti
 • Turizam