Studijski program osnovnih akademskih studija EKOLOŠKA EKONOMIJA ima za cilј da pitanja zaštite životne sredine, kao što su zagađenja, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, elaborira sa ekonomskog stanovišta, da  razvije sposobnosti razumevanja životne sredine i resursa ekonomije, da definiše konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora stanja, očuvanja i unapređenja životne sredine.

Studijski program osnovnih akademskih studija EKOLOŠKA EKONOMIJA je proistekao iz decenijskog napora Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura da uobliči posebna/specifična znanja na već reakreditovanom studijskom programu master akademskih studija INTEGRALNO UPRAVLjANјE PRIRODNIM RESURSIMA, iz sfera ZELENE EKONOMIJE, EKONOMIJE RESURSA, EKONOMIJE PRIRODE, EKOLOŠKE EKONOMIJE, CIRKULARNE EKONOMIJE, koje su danas nezaobilazne varijable i konstante holističkog i interdisciplinarnog razumevanja fenomenologije tako složene oblasti kao što je ŽIVOTNA SREDINA.

Pokretanje studijskog programa osnovnih akademskih studija je logična posledica već ostvarenih rezultata u ovoj oblasti, sa cilјem da se upotpuni vertikala postojećeg studijskog prorama mastera sa temelјnim  znanjima iz nauka o zaštiti životne sredine, ali i interdisciplinarnim, multidisciplinarnim i transdisciplinarni znanjima, u koje nesumnjivo spadaju i specifična znanja iz ekološke ekonomije.

Jedan od zadataka koji nužno mora da se realizuje u okvirima  ovog studijskog programa jeste zahtev za osposoblјavanje u izradi PROCENA SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH STANDARDA ODRŽIVOSTI INVESTICIJA, koje su danas uslov (Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj) za investiranje u životnu sredinu, a poseban akcenat je na STRUČNOJ PRAKSI – EDIT (edukacija, demonstracija, inovacija, trening) kroz koju će se studenti osposoblјavati i sticati znanja i veštine na izradi biznis planova, fizibiliti studija, ekoloških investicionih programa,  elaborata, studija slučaja.

Diplomirani analitičar zaštite životne sredine treba da ima značajnu ulogu u razumevanju i kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata  zaštite životne sredine, dizajniranju novih intervencija, održivog ekonomskog razvoja, ali i upravlјanje prirodnim resursima.

Diplomirani analitičar zaštite sredine, sa profilacijom analitičara ekonomiste životne sredine, stiče sposobnosti za samostalno razumevanje osnovnih uzroka savremenih ekoloških problema, ali i za dizajniranje politike i njihovo rešavanje.  Osposoblјenost za razumevanje instrumentarijuma (ekološkog i ekonomskog) za zaštitu životne sredine je smeštena u ravan fenomenologije ekoloških nadoknada, koje nisu ni novi nameti, niti porezi, već su supstitucija za ekstra profit, iz kojih se saniraju posledice eksternih troškova i vrši nadoknada za ekološku štetu.

Jedinstvenost ovog studijskog programa je u tome što na optimalan način korespondiraju znanja iz fundamentalnih/prirodno-matematičkih nauka koja se kombinuju sa solidnim osnovama i znanjima iz klјučnih oblasti ekonomije.

Studenti, pored  temelјnih znanja iz makroekonomije i mikroekonomije, dobijaju i posebna znanja o zagađenjima životne sredine, obnovlјivim i neobnivlјivim resursima, kao i neophodnim interakcijama između globalizacije i degradacije životne sredine. Pored ovih kvalitativnih ishoda, studijski program naglašava značaj  kvantitativnih veština neophodnih za razumevanje i obavlјanje empirijskih radova iz ekonomije, sa posebnim naglaskom na procenu i monetarno vrednovanje resursa, ali i procenu i monetarna  vrednovanja ekološke štete.

Potreba za diplomiranim analitičarima zaštite životne sredine, ovog profila, postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima kod izrade planske  dokumentacije i studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja, u konsultantskim firmama iz oblasti zaštite životne sredine, ekoindustrije i investicionih programa, u nevladinom sektoru.

Dokumentacija za akreditaciju preuzmite ovde                                                                              

Struktura studijskog programa

 

PRIMENJENA EKOLOGIJA
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2016/2017
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1. Ekologija I 7 Ekološka politika I 6
2. Osnovi ekonomije I 7 Kvantitativne metode I 5
3. Informatika I 6 Engleski jezik A I 5
4. Upravljanje resursom otpada I 5      

5.

Izborni A          
6. Biologija životne sredine II 7 Zagađivanje i zaštita zemljišta II 6
7. Hemija životne sredine II 7 Biostatistika i eksperimentalni dizajn II 5
8. Socijalna ekologija II 6 Engleski jezik B II 5
9. Degradacija ekosistema i renaturalizacija II 5      

10.

Izborni  B          
II GODINA
11. Fizika životne sredine III 7 Upravlјanje vodnim resursima III 6
12. Zaštita biodiverziteta III 7 Ekološki informacioni sistemi III 6
13. Zaštita geodiverziteta III 6 Ruralna ekologija III 6
14. Fizičko zagađivanje životne sredine III  6      
15. Izborni C III        
 
16. Osnovi fizičke hemije IV 7 Zagađivanje i zaštita vazduha IV 6
17. Obnovljivi izvori energije IV 6 Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine IV 5
18. Reciklažna indrustrija IV 7 Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine IV 6
19.
Humana  ekologija
IV  5 Engleski jezik C IV 5
20. Izborni D IV        
III GODINA
21. Ekotoksikologija V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 6
22. Menadžment životne sredine V 7 Baze podataka V 5
23. Ekološko pravo i prirodni resursi V 6 Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema V 5
24. Izborni E V   Ekologija mikroorganizama V 6
25. Izborni F V   Opšta psihologija V 5
 
26. Ekohidrologija VI 7 Transgranična zagađenja životne sredine VI 6
27. Životna sredina i održivi razvoj VI 6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobara VI 5
28. Integrisani GIS VI 7 Zdravlje i životna sredina VI 5
29. Izborni G VI   Ekološka etika VI 5
30. Izborni H VI   Pedagogija sa didaktikom VI 5
IV GODINA
31. Ekosistemske tehnologije VII 7 Prirodni hazard VII 6
32. Ekoklimatologija VII 7 Metodika nastave nauke o životnoj sredini VII 5
33. Upravljanje projektom zaštite životne sredine VII 7 Zaštita ugroženih vrsta VII 5
34. Izborni I VII        
 
35. Metodologija naučnoistraživačkog rada VIII 7 Bioremedijacija VIII 6
36. Nauka o životnoj sredini  VIII 7 Vrednovanje prirodnih resursa VIII 5
37. Izborni J VIII   Akcidenti u životnj sredini VIII 5
38. Stručna praksa VIII 5      
39. DIPLOMSKI RAD VIII 10      
Pozovite nas