Cilj studijskog programa Master akademske studije Upravljanje rizicima u životnoj sredini je da obrazuje i osposobi novi profil stručnjaka u kontekstu sve veće potrebe za analizu i upravljanje rizicima u životnoj sredini koji proizilaze usled sve većeg tehnološkog ponašanja, odnosno opterećenja razvoja.

U sadašnjem trenutku nedovoljan je broj stručnjaka sa kompeticijama za procenu i upravljanje rizicima u životnoj sredini.  Potreba za ovakvim profilom stručnjaka postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima (kod izrade prostorno-planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja i rizika na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), u konsultantskim firmama (ne samo iz oblasti zaštite životne sredine), već sve više u sferi tzv. ekoindustrije i investicionog programa, nevladinom sektoru koji preferira javnost i efikasnu zaštitu i unapređenje životne sredine i ekološku edukaciju stanovništva.

U tom smislu ovaj program je dizajniran s ciljem da se obuče stručnjaci za efikasno i efektivno upravljanje u domenu ne samo zaštite i sprečavanja, već sve više u pravcu tzv. duboke prevencije, sistemskih rešenja i mera očuvanja životne sredine, prirodnih  resursa i stvorenih dobara. Svrha programa je da se edukuju analitičari sposobni da rešavaju mnogobrojna pitanja u visoko kompleksnoj i promenljivoj oblasti procene rizika životne sredine, kontrole,  nadzora i preventivnog delovanja. Studenti će se osposobiti za delovanje u timovima, za pronalaženje rešenja korišćenjem savremenih metoda, integrisanih koncepata i efektivnih instrumenata, efikasnog predviđanja i procedura delovanja.

Sposobnost definisanja i planiranja rešenja steći će se kroz uspostavljanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavljanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

  • procene rizika u životnoj sredini, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja rizika u životnoj sredini, integrisanog ekološkog monitoringa, upravljanja rizicima u životnoj sredini i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;
  • prevencije svih negativnih ljudskih aktivnosti (pogotovo proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;
  • efikasne primene korektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena;
  • efektivnog procesa donošenja odluka koje regulišu uticaj ljudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv ljudski razvoj ne budu narušeni putem pravovremenog i efikasnog identifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblasti zaštite životne sredine.

Studenti stiču svestran i produbljeni nivo razumevanja i osposobljenosti  za ključne alate i tehnike istraživanja i široku primenu u praksi upravljanja rizicima u životnoj sredini na lokalnom, regionalnom, nacionalnom nivou i nivou prekogranične saradnje.

Omogućava dinamično i strukturalno definisanje uslova, uticaja i faktora na planu:

  • sagledavanja široke lepeze zagađenja i puteva degradacije medijuma životne sredine; detekcije, identifikacije i dinamike hemijskih agenasa unetih u životnu sredinu i osnovnim fizičko-hemijskim faktorima koji utiču na takvo ponašanje;
  • modela analize ekološkog rizika u životnoj sredini kroz osnovne faze formulacije, analize i kategorizacije rizika; identifikovanje ciljeva procene rizika, ukupan opseg procene i njen fokus, istraživanje opsega ekološkog zagađenja i odnos između zagađujućih materija i resursa na koje one utiču, identifikovanje verovatnoće štete povezane sa datim zagađujućim materijama
  • najboljih dostupnih tehnika upravljanja rizikom kroz formulisanje i sprovođenje politike smanjenja društvenog rizika određene ekološke opasnosti
  • korišćenja naprednih informacionih tehnologija za simulaciju ekoloških procesa i procesa koji se odigravaju u životnoj sredini i/ili neposredno je ugrožavaju.

Dokumentacija za akreditaciju preuzmite ovde

Raspored predmeta po semestrima   preuzmite Lista predmeta Master URZS

Izborna nastava na studijskom   preuzmite ovde