Cilj studijskog programa Master akademskih studija Integralno upravljanje prirodnim resursima je da se studenti obrazuju za integralno upravljanje prirodnim vrednostima i resursima radi programiranog očuvanja, održivog korišćenja i unapređenja njihovog kvaliteta u skladu sa uslovima i merama zaštite životne sredine. Strateški cilj je osposobljavanje za integrisanu zaštitu prirodnih vrednosti i resursa sprovođenjem mera za očuvanje njihove raznovrsnosti, kvaliteta, optimalnog stanja kao i prirodnih pojava i procesa, odnosno njihove međuzavisnosti kao preduslova održavanja prirodne ravnoteže.

Izuzetno širok spektar koje obuhvata zaštita i očuvanje prirodnih vrednosti i resursa zahteva novu metodologiju integralnog pristupa i strukturalnu primenu strategije utvrđene na sagledavanju, usmeravanju i kontroli svih elemenata prostora, uz jasno određenje i široko razumevanje uzroka socijalno-ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih, etičkih i drugih problema i promena u odnosu savremenog čoveka i životne sredine. Da bi se dostigao nivo održivog razvoja koji će omogućiti funkcionalnu i trajnu vezu između opterećenja prirode i kvaliteta životne sredine, rastuće ljudske populacije i sve složenije tehnosfere, neophodno je uspostaviti kao ključna težišta ukupnog razvojnog procesa:

  • integralno upravljanje kroz zaštitu, očuvanje i unapređenje geološke (hidrogeološke, hidrološke, geomorfološke, pedološke i klimatske), biološke (genetičke, specijske i ekosistemske) i predeone raznovrsnosti;
  • usklađivanje ljudskih aktivnosti (ekonomskih i društvenih razvojnih planova, programa i projekata) sa održivim korišćenjem obnovljivih i neobnovljivih prirodnih resursa i dugoročnim očuvanjem prirodnih ekosistema i prirodne ravnoteže;
  • sprečavanje destruktivnih ljudskih aktivnosti i delatnosti koje mogu dovesti do trajnog osiromašenja geološke, biološke i predeone raznovrsnosti, (odnosno do poremećaja sa dugoročno negativnim posledicama po prirodu i ljudsko društvo) uz znalačko i odgovorno praćenje stanja u prirodi (ekološki monitoring);
  • unapređenje stanja narušenih delova prirode i predela (renaturalizacija) i unapređenje metodologija i postupaka za upravljanje i nadzor;
  • naučno predviđanje budućih dešavanja radi blagovremenog preduzimanja preventivnih mera i projektovanja odgovarajućih korektivnih mera.

Master akademske studije Integralno upravljanje prirodnim resursima osposobljavaju studente za viši nivo poimanja i razumevanja „prirodnih zakona“ koji će kroz istraživanja ili primenu u praksi omogućiti svestranu analizu stanja, promena oblika i korišćenje prirodnih resursa, uspostavljanje nadzora životne sredine, uz procene uticaja i rizika, kao i iznalaženje postupaka i metoda za očuvanje i unapređenje prirodnih resursa. Na osnovu konceptualnog sjedinjavanja pojmova „životne sredine“, „prirodnih resursa“ i „održivog razvoja“ proizilazi zasnovanost na teoriji ekosistema i težnja ka novim nivoima racionalne valorizacije i efikasnog nadzora i kontrole. Usvajanjem ovog diskursa ovladava se nizom upravljačkih strategija usmerenih ka održivom korišćenju prirodnih resursa i njihovom potpunijem vrednovanju, za efikasno upravljanje rizikom sa težištem na očuvanju ukupne raznovrsnosti (diverziteta) i globalnom pristupu u sagledavanju ukupne problematike razvoja i nalaženju sistemskih rešenja za očuvanje i unapređenje životne sredine.

Dokumentacija za akreditaciju preuzmite ovde

 Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program drugog nivoa studija Master akademske studije zaštite životne sredine preuzmite ovde

Izborna nastava na studijskom programu drugog nivoa Master akademske studije zaštite životne sredine preuzmite ovde

Pozovite nas