Studijski program master akademskih studija EKONOMIJA ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKE PROMENE ima za cilј da elaborira odnose ekonomije i politike zaštite životne sredine, da razvije sposobnosti razumevanja životne sredine, resursa ekonomije, konceptualne osnove i praktične alate analize, kvantifikacije i interpretacije indikatora klimatskih promena, ali i razumevanja klimatskih promena, uklјučujući i njene naučne, ekonomske i političke dimenzije. Poseban naglasak je na identifikaciji pristupa prilagođavanja: pristup socijalne ranjivosti, pristup otpornosti (upravlјanje za pobolјšanu otpornost ekosistema) i cilјni pristup prilagođavanju (usmerenost na akcije prilagođavanja konkretnim rizicima klimatskih promena).

Profil stručnjaka, nakon završenih  jednogodišnjih master akademskih studija, treba da odgovori na sve izraženije zahteve da se utvrde klјučni uzroci u kreiranju politike rešenja savremenih ekoloških problema. Ekonomska analiza je nezaobilazna, posebno danas, za utvrđivanje korisnosti, troškova i procene efikasnosti različitih instrumenata politike zaštite životne sredine, ali i dizajniranju novih intervencija kao što su plaćanja za usluge ekosistema (payments for ecosystem services-PES), zagađenja vazduha, veza između životne sredine i održivog ekonomskog razvoja.

Sposobnost definisanja i planiranja rešenja steći će se kroz uspostavlјanje sistema kvaliteta i standardizacije, kao sistema ekološke bezbednosti, putem primena odgovarajućih standarda i pravnih regulativa, uspostavlјanjem preventivnih mera i uvođenjem nadzora, kao trajnog delovanja na planu:

 • procene, identifikacije i prilagođavanja rizicima klimatskih promena, procene uticaja antropogenog delovanja na životnu sredinu, modelovanja klimatskih promena, integrisanog ekološkog monitoringa, upravlјanja rizicima klimatskih promena i u stvaranju sistema ekološkog menadžmenta;
 • prevencije svih negativnih lјudskih aktivnosti (pogotovo proizvodnih) koje imaju značajan uticaj na prirodne ekosisteme, uz kontrolu ekoloških performansi organizacija, institucija i kompanija;
 • efikasne primene korektivnih akcija u slučajevima kada je ravnoteža već narušena, posebno kada su posledice klimatskih promena već vidlјive;
 • efektivnog procesa donošenja odluka koje regulišu uticaj lјudskih aktivnosti na prirodne vrednosti i resurse, s tim da kapaciteti i potencijali životne sredine za održiv ekonomski razvoj ne budu narušeni putem pravovremenog i efikasnog identifikovanja, planiranja, implementacije i nadzora korektivnih mera i ukupne regulative u oblasti klimatskih promena i zaštite životne sredine u celini.

U sadašnjem trenutku nedovolјan je broj stručnjaka sa kompeticijama za procenu i upravlјanje klimatskim promenama u životnoj sredini.  Potreba za master analitičarima zaštite životne sredine, profilisanih za ekonomiju životne sredine i klimatskih promena, postoji u mnogim državnim institucijama, u organima državne uprave, inspekcijskim službama i istraživačkim centrima različitih državnih, privatnih i javnih preduzeća, u projektnim timovima (kod izrade planske i urbanističke dokumentacije, studija procena uticaja na životnu sredinu, studija zaštite pojedinih područja itd), u konsultantskim firmama (ne samo iz oblasti zaštite životne sredine), već sve više u sferi tzv. ekoindustrije i investicionog programa, nevladinom sektoru koji preferira javnost i efikasnu zaštitu i unapređenje životne sredine i ekološku edukaciju stanovništva.

Dokumentacija za akreditaciju preuzmite ovde

Struktura studijskog programa

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

Tip predmeta

Status predmeta

Aktivna nastava

Ostali časovi

ESPB

P

V

DON

SIR

Prva godina

 1.  

KP1NKP

Nauka o klimatskim promenama

I

NS

O

3

2

1

0

 

7

 1.  

KP1SEA

Socio-ekomski aspekti klimatskih promena

I

SA

O

2

2

1

0

 

7

 1.  

Primer KP1KPB

IP1
Klimatske promene i očuvanje biodiverziteta

I

NS

I

2

2

0

0

 

6

 1.  

KPSIR1

Samostalni istraživački rad

I

 

O

0

0

0

5

 

5

 1.  

KP1URZ

Upravlјanje rizicima u skladu sa klimatskim promenama

II

TM

O

2

3

1

0

 

6

 1.  

KP1MNR

Metodologija naučno-istraživačkog rada

II

TM

O

3

3

1

0

 

7

 1.  

Primer KP1MKP

IP2
Modelovanje klimatskih promena

II

SA

I

3

3

1

0

 

7

 1.  

KP1ZRD

Završni rad

II

 

O

 

 

 

 

 

15

Ukupno časova (predavanja+vežbe, DON, SIR, ostali časovi) i ESPB na godini

15

15

5

5

 

60

Ukupno časova aktivne nastave na godini

40

 

 

Ukupno časova aktivne nastave, ostali časovi i bodova za sve godine studija

40

 

60

Lista izbornih predmeta

Red.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Semestar

ESPB

 1.  

KP1SEB

Sistem ekološke bezbednosti

I

6

 1.  

KP1KPB

Klimatske promene i očuvanje biodiverziteta

I

6

 1.  

KP1AKP

Analiza i interpretacija klimatoloških podataka

I

6

 1.  

KP1ETE

Klimatske promene i energetske tehnologije

II

7

 1.  

KP1PUK

Prilagođavanje i ublažavanje posledica klimatskih promena

II

7

 1.  

KP1MKP

Modelovanje klimatskih promena

II

7

Ukupno ESPB                                                                                                                 

39

Pozovite nas