Dr Svetlana Živković Radeta

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Opšta fizika 2006. godine diplomskim radom, koji je priznat kao master rad, pod nazivom: “Uticaj ubrzanog starenja na dielektrične relaksacije polietilena visoke gustine (PEVG)”. Master rad je urađen u Laboratoriji za fiziku čvrstog stanja Fizičkog fakulteta. Diplomske akademske studije – studije drugog stepena (master), odsek Opšta fizika, završila je 2007. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz naučne oblasti Fizika kondenzovanog stanja materije pod nazivom: ,,Stukturalne promene u granularnom materijalu tokom procesa kompaktifikacije” odbranila je 2014. godine i stekla zvanje doktora fizičkih nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 2014. do 2017. godine radi u “R&R electronic D.O.O.” Beograd i biva angažovana kao koordinator na istraživačkom projektu “Cold fusion cell” u kompaniji “RALO BLUE SYSTEMS SRL”, BOLZANO VIA DEL MACELLO 30/c cap 39100, Italy. G. 2015. stiče zvanje naučni saradnik u oblasti prirodno-matematičkih nauka – fizika na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.