Dr Marina Vukin

Docent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Urbana ekologija, ekošumarstvo, zdravstvene funkcije šumskih ekosistema

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala 1991. godine na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju odbranila 2016. na Fakultetu za primenjenu ekologiju ,,Futura“ i stekla naučni naziv doktora nauka iz oblasti Nauke o životnoj sredini. Tokom naučno-istraživačkog rada posebno je radila na istraživanjima zaštićenih prirodnih područja i šuma posebne namene. Učestvovala je u međunarodnom projektu saradnje ’SOUTH EAST EUROPE’, u okviru programa ‘NATURA 2000–BE NATUR’ (2014), te u naučnim projektima u okviru Programa istraživanja u oblasti tehnološkog razvoja Ministarstva nauke Republike Srbije. Kao član ekspertskog tima CTD-3 d.o.o. Beograd, u periodu 2011-2022. godine, učestvuje u izradi elaborata za proglašenje 11 banjskih područja i klimatskih mesta u Srbiji i 4 programa razvoja turizma banjskih lečilišta i pojedinih opština u Srbiji. Bila je konsultant pri izradi Studije zaštite ‘Arboretum Šumarskog fakulteta‘ Zavoda za zaštitu prirode Srbije (2009-2014). Od 2013. godine obavlja funkciju tehničkog urednika i sekretara redakcije naučnog časopisa ‘ŠUMARSTVO-FORESTRY’. Učesnik je internacionalnog treninga iz oblasti zdravstvenih programa u prirodnim područjima u organizaciji INFOM Tokio (Ueno More, Japan, 2019). Član je ekspertskog tima asocijacije FTSEE, po ugledu na svetske škole inovativnih zdravstvenih programa u prirodi (‘Forest Medicine’).

PROFESIONALNA KARIJERA: U istraživačko zvanje istraživača-saradnika izabrana 2007. godine i reizabrana 2010. godine na Institutu za šumarstvo u Beogradu. Na Univerzitetu u Kragujevcu Prirodno-matematičkom fakultetu izabrana 2020. godine u naučno zvanje naučnog saradnika u oblasti prirodno-matematičkih nauka – biologije. Na Univerzitetu Metropolitan Beograd Fakultetu za primenjenu ekologiju ’Futura’ u zvanje docenta za uže naučne oblasti: Primenjena ekologija, Biologija životne sredine, Upravljanje prirodnim resursima, Zaštita, očuvanje i unapređenje genetičkih i bioresursa, Degradacije i renaturalizacije, Klimatske promene, Održivi razvoj; izabrana 2022. godine.