Božo Drašković

Redovni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine i društveno humanističke nauke

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Dipolomirao je 1977. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad pod nazivom ,,Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina” odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981. godine i stekao zvanje magistra. Na istom fakultetu 1990. odbranio i doktorsku disertaciju pod naslovom ,,Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda” i stekao zvanje doktor nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2012. godine), vanredni profesor (od 2017. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Lider preko 20 međunarodnih projekata u oblasti zaštite prirode i upravljanja prirodnim resursima.

Pozovite nas