Ana Ivanović Šašić

Istraživač

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Fizička hemija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je 2004. godine na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom tokom studija 9,35 kao student generacije. Na istom fakultetu odbranila je 2007. magistarsku tezu pod naslovom „Primena multivarijacione metode u rekonstrukciji atraktora i u analizi fizičko-hemijskih faktora zagađenja atmosfere”, a 2010. doktorsku disertaciji pod naslovom „Razvoj metoda za kvantifikaciju haosa u nelinearnim reakcionim sistemima”, koji se bavi i primenom metode planiranja i dizajniranja eksperimenata koja ima široku primenu u prirodnim naukama.

PROFESIONALNA KARIJERA: U Institutu za Nuklearne nauke „Vinča” bila je zaposlena  2004-2006 godine. U Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju – Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo zaposlena je od 2006. godine. U zvanje istraživač –saradnik izabrana je 2007. godine, dok je 2010. godine izabrana u naučno zvanje: naučni saradnik. U zvanje viši naučni saradnik izabrana je 2015. godine. Trenutno je zaposlena kao viši naučni saradnik na projektima broj 45001 i 172015, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Pozovite nas