Dr Aleksandar Gordić

Docent

Dr Aleksandar Gordić (rođen 1967. godine), posle završenih osnovnih studija filozofije na Filozofskom fakultetu u Beogradu aprila 1991, izabran je 1992. za asistenta-pripravnika na predmetu Opšta metodologija. Godine 1997. (posle odbrane magistarskog rada 1996. na ovom fakultetu) unapređen je u zvanje asistenta na istom predmetu, a 2001. reizabran. Nakon odbrane doktorata na Filozofskom 2002. godine, od 2003. nalazio se u zvanju docenta za naučnu oblast Filozofija, otkada je držao nastavu na predmetima Opšta metodologija i Uvod u filozofiju i opštu metodologiju (kasnije Osnovi filozofije i opšte metodologije). Povremeno je obavljao nastavu i na drugim predmetima za studente filozofije (Logika), sociologije (Filozofija društvenih nauka), etnologije (Opšta metodologija nauka) i pedagogije i psihologije (Logika sa metodologijom). Bio je mentor oko 30 diplomskih radova i jedne doktorske disertacije.

Dužnost stručnog sekretara fakultetskog Instituta za filozofiju volonterski je vršio od 1996. do 2009. godine, aktivno učestvujući u pripremanju institutskih naučnih publikacija. Od 1994. do 1996. bio je član Komisije za udžbenike Filozofskog fakulteta, a zatim fakultetske Komisije za izdavačku delatnost. Od 2002. do 2008. godine bio je član Komisije za naučnoistraživački rad Filozofskog fakulteta.

U periodu 1995–2000. dr Aleksandar Gordić bio je saradnik na projektu Savremena filozofija (05T01, Ministarstvo nauke RS), a od 2004. do 2010. učesnik projekta Eksplanatorni jaz u filozofiji i nauci Ministarstva nauke (i zaštite životne sredine) Republike Srbije, oba pri fakultetskom Institutu za filozofiju. Od početka 2011. do sada (2017) saradnik je na projektu Istorija srpske filozofije, koji finansira Ministarstvo nauke i prosvete RS.

Preveo je i priredio više desetina knjiga iz oblasti filozofije i srodnih disciplina, a samostalni je autor jedne knjige i oko 60 naučnih studija, članaka i osvrta u stručnim časopisima, monografijama, zbornicima i drugim publikacijama.

 

Od jeseni 2012. godine, kada je izabran za docenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura (Univerzitet Singidunum), držao je nastavu (časove, konsultacije i ispite) iz Metodologije naučnoistraživačkog rada na osnovnim, master i doktorskim studijama, kao i iz izbornih predmeta Psihologija, Pedagogija sa didaktikom i Metodika nauka o životnoj sredini (na osnovnim studijama). Za pomenute predmete i za nekoliko drugih predmeta prihvaćenih za novoakreditovane smerove na osnovnim i master studijama sastavio je nastavne programe (kurikulume), a redovno je učestvovao i u ostalim nastavnim aktivnostima na Fakultetu.

U proteklih pet godina učestvovao je na desetak naučnih skupova (s međunarodnim učešćem), sa rezimeima i saopštenjima. Istovremeno je objavio preko 10 naučnih radova u stručnim publikacijama iz oblasti filosofije, sociologije, prava, filologije i srodnih disciplina (navedeni u bibliografiji). Učestvovao je u priređivanju i pripremi za štampu dvadesetak knjiga i zbornika iz društveno-humanističkih nauka (npr. Dela Stanislava Vinavera, u 18 tomova), kao i u redigovanju jednog broja zbornika i priručnika Fakulteta Futura.

Pozovite nas