Zaštita životne sredine 2016/2017

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja integriteta i kvaliteta životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Težište je na jedinstvu prirodnog, društvenog i duhovnog, odnosno da su ljudi samo deo životnog sistema planete Zemlje, pa je održavanje tog sistema prava zaštita životne sredine, odnosno suština te zaštite. Ključna je integracija i i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (u čemu je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna: s jedne strane, u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i s druge strane, potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme (Environmental science), koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

Uz znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geologije…) koje su usmerene na osnovne zakonitosti i određene aspekte životne sredine, stiču se osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine. Savlađivanjem tehnika i metoda identifikovanja i razumevanja dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini postiže se osposobljenost za svestrano sagledavanje životne sredine, kroz tokove geneze i prepoznavanje strukture procesa, fenomena i uticaja na stanje i promene ekosistema. Osposobljavanjem za prikupljanje, merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje baza podataka i njihovim sistematizovanjem u informacionim sistemima (GIS), stiču se neophodna znanja za kontrolu i projektovanje procesa, kao i odabir metoda za sagledavanje ključnih elemenata ekološkog statusa, otiska, procena i mera zaštite životne sredine. Uz primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu, naročito zagađivanja i degradacije prostora, studenti će se osposobiti za primenu softvera informacionih sistema (uslovnih alata i instrumentarija) za donošenje mera i planiranje akcija i programa integralne zaštite životne sredine u skladu sa principima i strategijom održivog razvoja.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova dobija se stručni naziv – diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

Studijski program Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (organizovan po sistemu 4+1) osposobljava studente za ključne poslove koji su efikasna primena znanja ne samo o zaštiti životne sredine, već i na planu upravljanja i unapređenja životne sredine u kontekstu globalne strategije održivog razvoja.

 

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine je da obrazuje i osposobi stručnjake visokih kompetencija koji će vršiti svestrano sagledavanje, merenja i kontrolu ključnih elemenata životne sredine radi identifikovanja i obrade ekoloških podataka, preduzimanja i sprovođenja mera zaštite okoline u skladu sa principima održivog razvoja. Podsticanjem i razvojem kreativnih sposobnosti uz ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama postiže se efikasno savlađivanje savremenih metoda za određivanje ekoloških indikatora i agenasa u svim sferama životne sredine.

 

PRIMENJENA EKOLOGIJA
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2016/2017
R.brNaziv predmetaSemestarESPBNaziv predmetaSemestarESPB
Obavezni predmetiIzborni predmeti
I GODINA
1.EkologijaI7Ekološka politikaI6
2.Osnove ekonomijeI7Kvantitativne metodeI5
3.InformatikaI6Engleski jezik AI5
4.Upravljanje resursom otpadaI5   

5.

Izborni A     
6.Biologija životne sredineII7Zagađivanje i zaštita zemljištaII6
7.Hemija životne sredineII7Biostatistika i eksperimentalni dizajnII5
8.Socijalna ekologijaII6Engleski jezik BII5
9.Degradacija ekosistema i renaturalizacijaII5   

10.

Izborni B     
II GODINA
11.Fizika životne sredineIII7Upravlјanje vodnim resursimaIII6
12.Zaštita biodiverzitetaIII7Ekološki informacioni sistemiIII6
13. Zaštita geodiverzitetaIII6Ruralna ekologijaIII6
14.Fizičko zagađivanje životne sredineIII 6   
15.Izborni CIII    
 
16.Osnovi fizičke hemijeIV7Zagađivanje i zaštita vazduhaIV6
17.Obnovljivi izvori energijeIV6Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredineIV5
18.Reciklažna indrustrijaIV7Tehnološki procesi u zaštiti životne sredineIV6
19. Humana ekologijaIV 5Engleski jezik CIV5
20.Izborni DIV    
III GODINA
21.EkotoksikologijaV7Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursaV6
22.Menadžment životne sredineV7Baze podatakaV5
23.Ekološko pravo i prirodni resursiV6Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistemaV5
24.Izborni EV Ekologija mikroorganizamaV6
25.Izborni FV Opšta psihologijaV5
 
26.EkohidrologijaVI7Transgranična zagađenja životne sredineVI6
27.Životna sredina i održivi razvojVI6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobaraVI5
28.Integrisani GISVI7Zdravlje i životna sredinaVI5
29.Izborni GVI Ekološka etikaVI5
30.Izborni HVI Pedagogija sa didaktikomVI5
IV GODINA
31.Ekosistemske tehnologijeVII7Prirodni hazardVII6
32.Ekoklimatologija VII7Metodika nastave nauke o životnoj srediniVII5
33.Upravljanje projektom zaštite životne sredineVII7Zaštita ugroženih vrstaVII5
34.Izborni IVII    
 
35.Metodologija naučnoistraživačkog radaVIII7BioremedijacijaVIII6
36.Nauka o životnoj srediniVIII7Vrednovanje prirodnih resursaVIII5
37.Izborni JVIII Akcidenti u životnj srediniVIII5
38.Stručna praksaVIII5   
39.DIPLOMSKI RADVIII10