Osnovne akademske studije zaštite životne sredine obrazuju i osposobljavaju stručnjake na planu integralne zaštite, kontrole, obnavljanja i očuvanja integriteta i kvaliteta životne sredine, zasnivajući se na sintezi geološko-bioloških, fizičko-hemijskih, tehnološko-informatičkih i pravno-ekonomskih aspekata i dimenzija životne sredine. Težište je na jedinstvu prirodnog, društvenog i duhovnog, odnosno da su ljudi samo deo životnog sistema planete Zemlje, pa je održavanje tog sistema prava zaštita životne sredine, odnosno suština te zaštite. Ključna je integracija i i funkcionalno povezivanje različitih saznajnih disciplina u oblasti zaštite životne sredine, posebno na planu načina i kvaliteta života (u čemu je i jedan od glavnih ciljeva svakog obrazovanja). Potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine u savremenom društvu, nauci i tehnici je očita i nesporna: s jedne strane, u kontekstu usložnjavanja i umnožavanja spektra zagađivanja i ukupnih opterećenja životne sredine, kao i s druge strane, potrebe za svestranijim i potpunijim saznanjima o dalekosežnim promenama u samom jezgru nove ekološke paradigme (Environmental science), koja ima konceptualnu sistematičnost i integralnost u pristupu i strategiji zaštite i očuvanja životne sredine.

 

Uz znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologije, hemije, fizike, geologije…) koje su usmerene na osnovne zakonitosti i određene aspekte životne sredine, stiču se osnovna i funkcionalna znanja o ekonomskim i pravnim principima, kriterijumima i faktorima procesa i sistema zaštite životne sredine. Savlađivanjem tehnika i metoda identifikovanja i razumevanja dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini postiže se osposobljenost za svestrano sagledavanje životne sredine, kroz tokove geneze i prepoznavanje strukture procesa, fenomena i uticaja na stanje i promene ekosistema. Osposobljavanjem za prikupljanje, merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje baza podataka i njihovim sistematizovanjem u informacionim sistemima (GIS), stiču se neophodna znanja za kontrolu i projektovanje procesa, kao i odabir metoda za sagledavanje ključnih elemenata ekološkog statusa, otiska, procena i mera zaštite životne sredine. Uz primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu, naročito zagađivanja i degradacije prostora, studenti će se osposobiti za primenu softvera informacionih sistema (uslovnih alata i instrumentarija) za donošenje mera i planiranje akcija i programa integralne zaštite životne sredine u skladu sa principima i strategijom održivog razvoja.

Nakon završenih četvorogodišnjih studija i osvojenih 240 ESPB bodova dobija se stručni naziv – diplomirani analitičar zaštite životne sredine.

 

Studijski program Osnovne akademske studije zaštite životne sredine (organizovan po sistemu 4+1) osposobljava studente za ključne poslove koji su efikasna primena znanja ne samo o zaštiti životne sredine, već i na planu upravljanja i unapređenja životne sredine u kontekstu globalne strategije održivog razvoja.

 

Cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine je da obrazuje i osposobi stručnjake visokih kompetencija koji će vršiti svestrano sagledavanje, merenja i kontrolu ključnih elemenata životne sredine radi identifikovanja i obrade ekoloških podataka, preduzimanja i sprovođenja mera zaštite okoline u skladu sa principima održivog razvoja. Podsticanjem i razvojem kreativnih sposobnosti uz ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama postiže se efikasno savlađivanje savremenih metoda za određivanje ekoloških indikatora i agenasa u svim sferama životne sredine.

 

 

PRIMENJENA EKOLOGIJA
OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 2016/2017
R.br Naziv predmeta Semestar ESPB Naziv predmeta Semestar ESPB
Obavezni predmeti Izborni predmeti
I GODINA
1. Ekologija I 7 Ekološka politika I 6
2. Osnove ekonomije I 7 Kvantitativne metode I 5
3. Informatika I 6 Engleski jezik A I 5
4. Upravljanje resursom otpada I 5      

5.

Izborni A          
6. Biologija životne sredine II 7 Zagađivanje i zaštita zemljišta II 6
7. Hemija životne sredine II 7 Biostatistika i eksperimentalni dizajn II 5
8. Socijalna ekologija II 6 Engleski jezik B II 5
9. Degradacija ekosistema i renaturalizacija II 5      

10.

Izborni B          
II GODINA
11. Fizika životne sredine III 7 Upravlјanje vodnim resursima III 6
12. Zaštita biodiverziteta III 7 Ekološki informacioni sistemi III 6
13. Zaštita geodiverziteta III 6 Ruralna ekologija III 6
14. Fizičko zagađivanje životne sredine III 6      
15. Izborni C III        
 
16. Osnovi fizičke hemije IV 7 Zagađivanje i zaštita vazduha IV 6
17. Obnovljivi izvori energije IV 6 Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine IV 5
18. Reciklažna indrustrija IV 7 Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine IV 6
19.
Humana ekologija
IV 5 Engleski jezik C IV 5
20. Izborni D IV        
III GODINA
21. Ekotoksikologija V 7 Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa V 6
22. Menadžment životne sredine V 7 Baze podataka V 5
23. Ekološko pravo i prirodni resursi V 6 Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema V 5
24. Izborni E V   Ekologija mikroorganizama V 6
25. Izborni F V   Opšta psihologija V 5
 
26. Ekohidrologija VI 7 Transgranična zagađenja životne sredine VI 6
27. Životna sredina i održivi razvoj VI 6 Menadžment zaštićenih prirodnih dobara VI 5
28. Integrisani GIS VI 7 Zdravlje i životna sredina VI 5
29. Izborni G VI   Ekološka etika VI 5
30. Izborni H VI   Pedagogija sa didaktikom VI 5
IV GODINA
31. Ekosistemske tehnologije VII 7 Prirodni hazard VII 6
32. Ekoklimatologija VII 7 Metodika nastave nauke o životnoj sredini VII 5
33. Upravljanje projektom zaštite životne sredine VII 7 Zaštita ugroženih vrsta VII 5
34. Izborni I VII        
 
35. Metodologija naučnoistraživačkog rada VIII 7 Bioremedijacija VIII 6
36. Nauka o životnoj sredini VIII 7 Vrednovanje prirodnih resursa VIII 5
37. Izborni J VIII   Akcidenti u životnj sredini VIII 5
38. Stručna praksa VIII 5      
39. DIPLOMSKI RAD VIII 10      
Pozovite nas