NAVIGACIJA

Заштита животне средине

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Основне академске студије заштите животне средине образују и оспособљавају стручњаке на плану интегралне заштите, контролеобнављања и очувања животне средине, заснивајући се на синтези геолошкобиолошких, физичкохемијских, технолошкоинформатичких и правноекономских аспеката и димензија животне средине. Кључна је интеграција и функционално повезивање различитих сазнајних дисциплина у области заштите животне средине, посебно на плану начина и квалитета живота (што је и један од главних циљева сваког образовања). Потреба за стручњацима из области заштите животне средине  у савременом друштву, науци и техници је очита и неспорна: у контексту усложњавања и умножавања спектра загађивања и укупних оптерећења животне средине, као и потребе за свестранијим и потпунијим сазнањима о далекосежним променама у самом језгру нове еколошке парадигме, која има концептуалну систематичност и интегралност у приступу и стратегији заштите и очувања животне средине.

На основним академским студијама заштите животне средине уз неопходна знања из кључних области природних наука (биологије, хемије, физике, геологије…) које су усмерене на основне законитости и одређене аспекте животне средине, стичу се основна и функционална знања о економским и правним принципимакритеријумима и факторима процеса и система заштите животне средине. Савлађивањем техника и метода идентификовања и разумевања динамичних и комплексних процеса у животној средини  постиже се оспособљеност за свестрано сагледавање животне средине, структуре еколошких процесапојава и антропогеног утицаја на стање и промене екосистема. Оспособљавањем за прикупљање, мерење и обраду података, а нарочито извођење база података и њиховим систематизовањем у информационим системима (ГИС), стичу се неопходна знања за контролу и пројектовање процеса, као и одабир метода за сагледавање кључних елемената еколошког статуса, отиска, процена и мера заштите животне средине. Уз примене различитих метода и техника за мерење и анализу, нарочито загађивања и деградације екосистема, студенти ће се оспособити за примену софтвера информационих система (условних алата и инструментарија) за доношење мера и планирање акција и програма интегралне заштите животне средине у складу са принципима и стратегијом одрживог развоја.

Након завршених четворогодишњих студија и освојених минимум 240 ЕСПБ бодова стиче се стручни назив – дипломирани аналитичар заштите животне средине.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет Метрополитан, а реализује Факултет за примењену екологију – Футура. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину основних академских студија заштите животне средине треба да:

а) има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању;

б) полаже пријемни испиткоји се састоји из интервјуа (на основу кога се утврђује степен знања кандидата из кључних области, као и заинтересованост кандидата о различитим аспектима заштите животне средине).

Редослед кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту. На основу критеријума из Конкурса Универзитет Метрополитан Комисија за пријем студената сачињава ранг листу пријављених кандидата. Право уписа на основне академске студије стиче кандидат, који је на ранг листи рангиран у оквиру броја студената предвиђених за упис (до редног броја 41.)

Студије се изводе кроз наставу предмета који су распоређени у семестре. Два семестра чине академску годину. Укупно трајање академских студија је 4 године (8 семестара). У том периоду студент треба да сакупи минимум 240 ЕСПБ бодова.

Завршни рад на основним академским студијама бодује се са 8 ЕСПБ (предмет завршног рада бодује се са 2 ЕСПБ).

Студијски програм даје могућност избора предмета уписаног студијског програма. Студент може изабрати одређени предмет из понуђене групе предмета уписаног студијског програма. Пријављивање изборних предмета се врши по правилу приликом уписа године. Настава из датог предмета организоваће се ако укупан број студената на изабраном предмету буде већи од лимита предвиђеног студијским програмом из ког је изабрани предмет.

Постоји могућност преласка са једног на други студијски програм користећи систем преноса бодова за предмете истих или сродних области студија.

Студијски програм Основне академске студије заштите животне средине оспособљава студенте за кључне послове и ефикасну примену знања не само о заштити животне средине, већ и на плану управљања и унапређења животне средине у контексту глобалне стратегије одрживог развоја. Специјалистима заштите животне средине су све више потребна шира знања о животној средини, посебно о месту човека и његових делатности у њој. Генерално, неопходна је нова методологија система заштите, управљања и очувања животне средине. Наука о животној средини у практичном смислу често се своди на „заштиту природе“. Међутим, то је нова наука која представља даљи развитак класичне екологије, усмеравајући се ка интегралним еколошким принципима и критеријумима базираним на умрежавању сазнања природних наука са социо-економским и информатичко-техничким информацијама и аспектима животне средине. Наставни план и програм обухвата најсавременије сазнајне дисциплине које су се појавиле и уздижу у области науке о заштити животне средине. Овако конципиран студијски програм обезбеђује стицање компетенције које су постале вишеструко друштвено оправдане за обезбеђивање што вишег нивоа одрживости развојних стратегија и акционих планова моделовања и практичног деловања на заштити и унапређењу животну средине.

Потреба за оваквим профилом стручњака постоји у институцијама ангажованим на успостављању и унапређењу система заштите животне средине, заштите природе (заштићена природна добра), научноистраживачким и технолошким институцијама, корпорацијама и агенцијама, јавним комуналним предузећима, консултантским институцијама из области заштите животне средине, све разгранатијем невладином сектору на плану заштите животне средине и што је такође од изузетног значаја,  институцијама за образовање становништва. Нове животне потребе и вредности уз све веће интересовање науке за управљање природним процесима доводе до систематског занимања за укупни утицај човека на животну средину. У том смислу ове студије су према избору области и тема из оквира заштите животне средине (уз укрштање предмета из природних и друштвених наука) значајна основа за наставак и успешно овладавање знањима и способностима, првенствено на плану активне заштите и ефикасног унапређења кључних аспеката животне средине. Студије имају и специјализовану улогу јер оспособљавају студенте за деловање на плану екоремедијације и ренатурализације деградираних екосистема, спровођењем интегралне заштите животне средине, као и управљањем и контролом квалитета појединих  сегмената животне средине.

Циљ студијског програма основних академских студија заштите животне средине је да образује и оспособи стручњаке високих компетенција који ће вршити свестрано сагледавање, мерења и контролу кључних елемената животне средине ради идентификовања и обраде еколошких података, предузимања и спровођења мера заштите природе у складу са принципима одрживог развоја. Ако се детаљније и дубље заинтересујемо шта се све подразумева под појмом заштите животне средине наићи ћемо не само на недовољна или површна, него и на нетачна објашњења. То су последице недостатака одговарајућег образовања, као и сувише уопштене и делимичне, тачније волунтаристичке обавештености о великом броју чињеница битних за научне и стручне дисциплине и практичне поступке. У контексту одрживости животне средине главни улог је опстанак живота и интегритет људске заједнице, што је стратешки циљ, специфична тежина и озбиљност система заштите животне средине, као и њен даљи развој усклађен са капацитетима амбијента људског живљењаПодстицањем и развојем креативних способности уз овладавање специфичним практичним вештинама постиже се ефикасно савлађивање савремених метода за одређивање еколошких индикатора и агенаса у свим сферама животне средине:

  • овладавање методама утврђивања стања и праћења промена у животној срединиуз стицање знања и вештина да се процене и примене модели и концепти за плодотворно разрешавање садашњих и будућих еколошких изазова (пре свега, стандарди квалитета и принципи одрживости);
  • стицање знања из различитих области система заштите животне срединеи његовог постављања и примене, посебно у областима превенције, контроле и ризика еколошких стања и проблема, упознавања постулата из природних, техничких и хуманистичких наука, укључујући и примене нових методологија за анализе и дефинисање система, пројектовање и моделовање стања и даљег развоја.

Уз остваривање наведених научних и стручних циљева треба да се:

  • развије аналитичко, критичко и самокритичко мишљење и динамичан приступна плану сагледавања и решавања еколошких проблема;
  • овлада применом савремене аналитичке опреме ипрограма (уз израду семинарских радова и пројеката, претраживање интернета и др. база података и учествује у самосталном и тимском истраживачком раду)
  • остварисарадња и измена информација са осталим стручњацима посебно из области биотехнологије, али и других примењених наука на плану сагледавања проблема у заштити животне средине из спектра природних и друштвених наука и предлагања и реализовања одговарајућих системских и конкретних решења.

Концепција и стратегија Факултета за примењену екологију, као носиоца образовних активности из области одрживог развоја и заштите животне средине изражава суштину све већих потреба за стручњацима специфично профилисаним за деловање у систему интегралне заштите животне средине, односно остваривања што вишег нивоа одрживости квалитета живота и перформанси даљег развоја.

Структура студијског програма

Редни бројШифраНазивСем.Обавезни/
Изборни
ПРВА ГОДИНА
I семестар
1.601БИООснове биологије1.Обавезни
2.6Е1ЕЖСЕкономија животне средине и ресурса1.Обавезни
3.601ИСЗИнформациони системи у заштити животне средине1.Обавезни
4.601УРОУправЉање ресурсом отпада1.Обавезни
5.Изборни блок 1 (1 од 2):1.
601ЕНАЕнглески језик А1.Изборни
601ЕПОЕколошка политика1.Изборни
II семестар
6.601ЕКОЕкологија2.Обавезни
7.601ХЕМХемија животне средине2.Обавезни
8.601СОЦСоцијална екологија2.Обавезни
9.6Е1УРЗУправЉање ресурсом земЉишта2.Обавезни
10.Изборни блок 2 (1 од 2):2.
601ЕНБЕнглески језик Б2.Изборни
602ФЗСФизичко загађивање животне средине2.Изборни
III семестар
1.602ФИЗОснове физике животне средине3.Обавезни
2.602БДВЗаштита биодиверзитета3.Обавезни
3.602ГЕОЗаштита геодиверзитета3.Обавезни
4-5.Изборни блок 3 (2 од 4):3.
602ЕНЦЕнглески језик Ц3.Изборни
6Е2ФПНФилозофија природних наука3.Изборни
602РУЕРурална екологија3.Изборни
602ТПЗТехнолошки процеси у заштити животне средине3.Изборни
IV семестар
6.603БЗПБазе података4.Обавезни
7.602ОИЕОбновЉиви извори енергије4.Обавезни
8.602РЕИРециклажна индустрија4.Обавезни
9-10.Изборни блок 4 (2 од 4):4.
6Е2ВПСБиолошки високо вредни производни системи4.Изборни
602ЗВАЗагађивање и заштита ваздуха4.Изборни
603ЕМОЕкологија микроорганизама4.Изборни
602ЕНДЕнглески језик Д4.Изборни
V семестар
1.603ГИСГеографски информациони системи5.Обавезни
2.603МЖСМенаџмент животне средине5.Обавезни
3.603ЕПРЕколошко право и природни ресурси5.Обавезни
4.Изборни блок 5 (1 од 2):5.
603ЗУШЗаштита и унапређење шумских и ловних ресурса5.Изборни
603УЕСОчување и унапређење урбаних екосистема5.Изборни
VI семестар
5.603ЕТКЕкотоксикологија6.Обавезни
6.603ПУЖПроцена утицаја на животну средину6.Обавезни
7.603ЕХЛЕкохидрологија и очување водних ресурса6.Обавезни
8.603МПДМенаџмент заштићених природних добара6.Обавезни
9.Изборни блок 6 (1 од 2):6.
6Е3ОТРОдрживи туризам у служби руралног развоја6.Изборни
603ЕЕТЕколошка етика6.Изборни
VIII семестар
1.6З1ЕРМЕкоремедијација7.Обавезни
2.6Е4ПГЕКлиматске промене и глобална економија7.Обавезни
3.604УПЗУправЉање пројектом заштите животне средине7.Обавезни
4.604ЕД2ЕДИТ – стручна пракса7.Обавезни
5.Изборни блок 7 (1 од 2):7.
604ХАЗПриродни хазард7.Изборни
6Е4ЕИЕЕкологија и енергетика7.Изборни
VIII семестар
6.604ОМЛОснове методологије8.Обавезни
7.604ЕСМЕкосистемски мониторинг8.Обавезни
8.Изборни блок 8 (1 од 2):8.
6И1ГЛЕГлобална екологија8.Изборни
603ВПРВредновање природних ресурса8.Изборни
106ЕЖПЗРПредмет завршног радаОбавезни
11.6ЕЖРАДЗавршни дипломски рад8.Обавезни