PORTFOLIO

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Metropolitan je visokoobrazovna akademska i naučna institucija, koja svoju misiju realizuje nastavnim i naučnim, obrazovnim i stručnim radom i istraživanjima. Misija Fakulteta je da pruži, unapredi i promoviše znanje, da predstavlja intelektualni izazov, motiviše kreativnost i podrži želju za usavršavanjem i sticanjem znanja u cilju konkretnog i merljivog društveno-ekonomskog doprinosa.

            U cilju ostvarenja svoje misije Fakultet:

 • sprovodi i unapređuje istraživački rad u oblasti prirodnih i društvenih nauka, u okviru nacionalnih, regionalnih i međunarodnih projekata;
 • podstiče interdisciplinarne, primenjene naučne i razvojne projekte u saradnji sa državnim institucijama, privredom, privatnim i civilnim sektorom u zemlji i regionu, u cilju davanja doprinosa ukupnom održivom društveno-ekonomskom razvoju zemlje i regiona,
 • održava visok nivo i fleksibilnost osnovnih, master i doktorskih studija po standardima vikokoobrazovne ustanove, koje prate evropske trendove i inicijative sa multidisciplinarnim pristupom, uzimajući u obzir potrebe društva za kadrovima određenih profila.

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Metropolitan osnovan je 2005. godine i akreditovan kao visokoškolska ustanova za realizaciju sledećih studijskih programa (http://futura.edu.rs/wordpress/akreditacija):

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 1. Zaštita životne sredine
 2. Ekonomija životne sredine

MASTER AKADEMSKE STUDIJE

 1. Zaštita životne sredine
 2. Integralno upravljanje prirodnim resursima
 3. Upravljanje rizicima u životnoj sredini i
 4. Ekonomija životne sredine i klimatske promene

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE 

 1. Održivi razvoj i životna sredina

 

KONTAKT

 

 

Adresa

Beograd, Požeška 83a, Republika Srbija

Telefon, fax, e-mail:

Tel.: +381 11 3541 439

Fax: +381 11  3541 453

E-mail: info@futura.edu.rs

Odgovorno lice

Prof. dr Božo Drašković, dekan

DELATNOST

 

 

 

Visoko obrazovanje

8542- Visoko obrazovanje

Naučno istraživačka delatnost  

Rešenje o akreditaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, broj:660-01-00021/2018-14/1 od 27.06.2018. godine, za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti  u oblasti prirodno matematičkih i društvenih nauka – nauke o zaštiti životne sredine i ekonomija prirodnog kapitala.

U okviru Fakulteta osnovan je Institut Futura, kao projektna organizaciona jedinica. Zadatak Instituta Futura je izvršavanje naučnoistraživačkih zadataka u oblasti osnovnih, razvojnih i primenjenih istraživanja i konsaltinga. Rezultati naučnoistraživačkog rada okrenuti su privredi i društvu u najširem smislu reči

Organizacija

EDIT Point

EDIT / Edukacija, Demonstracija, Inovacija i Trening  predstavlja jedan od prvih inovaciono-poslovnih inkubatora u oblasti primenjene nauke o zaštiti životne sredine. Osnovna ideja je da se studentima omogući obuka i praksa, u cilju razvoja veština koje su im neophodne u daljem radu.

 

EDIT 1 – Resurs Centar, Sremska Mitrovica

EDIT 2 – Hidro-biološka stanica, Beograd

EDIT 3 – IT Inkubator, Beograd i Kraljevo

EDIT 4 – Centar za biodiverzitet i ruralni razvoj, Dimitrovgrad

 

Kroz rad u ovim centrima studenti uče o primeni naučnih saznanja na terenu, od spoljnih eksperata fakulteta koji su zaposleni i u javnom i u privatnom sektoru.

 

Centar za održivi ruralni razvoj

U okviru Centra za održivi ruralni razvoj realizuju se projekti ostvarivanja ekonomskih, ekoloških i socijalnih ciljeva održivog razvoja, u čemu multifunkcionalna poljoprivreda i ruralni razvoj imaju posebno mesto.  Dugogodišnju uspešnu saradnju Centar ostvaruje sa Poljoprivrednim Univerzitetom u Nitri, kao i sa drugim partnerskim institucijama (www.corr.rs).  

 

Centar za karijerno vođenje studenata

Centar za karijerno vođenje studenata obezbeđuje karijerno vođenje i savetovanje studentima tokom i nakon studija. Centar predstavlja most između studenata i privrednih subjekata, odnosno institucija i pravnih lica iz okruženja, koja se bave pitanjima zaštite životne sredine i potencijalna su stručna i profesionalna odrednica studenata nakon završetka studija.

Rad Centra je usklađen sa Strategijom karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.   Centar  obezbeđuje pristup informacijama koje imaju za cilj lični i profesionalni razvoj studenata, sručnu i studijsku praksu (www.karijera.futura.edu.rs).

REFERENCE

 

NACIONALNI PROJEKTI i studije

 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

 

R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2011-2019

Ekoremedijacija degradiranih prostora produkcijom agro-energetskih useva (TR31078)

Nosilac

2.

2011-2019

Istorija srpske filozofije (ON 179064)

Partner

Realizovani projekti

3.

2011-2018

Proučavanje biljnih patogena, artropoda, korova i pesticida u cilju razvoja metoda bioracionalne zaštite bilja i proizvodnje bezbedne hrane (TR31043)

Partner

4.

2011-2018

Fizika uređenih nanostruktura i novih materijala u fotonici (ON171005)

Partner

5.

2011-2018

Istraživanje klimatskih promena i njihovih uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaj, adaptacija i ublažavanje (III43007)

Partner

6.

2011-2018

Ekološka i virusološka istraživanja prisustva emerging zoonoza u rezervatima prirode Republike Srbije

(TR37015)

Partner

7.

2009-2010

Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu (TR20208)

Nosilac

 

 

 

 

 

Drugi donatori

 

R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA I DONATOR

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2018-2019

Integracija adaptacija i mitigacija klimatskih promena u sektorske lokalne politike (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

 

2.

2018-2019

Integrisani monitoring sistema ekološke bezbednosti I rana prevencija rizika u životnoj sredini (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

Realizovani projekti

3.

2017-2018

Elementi za razvoj sistema upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla na teritoriji grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

4.

2017-2018

Analiza potencijala korišćenja obnovljivih izvora energije na teritoriji grada Novog Sada (Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine)

Nosilac

5.

2017-2018

Implementacija nove delatnosti u poslovanje JKP „Vodovod“ Užice – biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci, uz praktičnu i teorijsku obuku kadra (Vodovod Užice)

Nosilac

6.

2015-2016

Degradacioni procesi u akumulacijama i toku Drine i bilansiranje zagađenja (JP EPS)

Nosilac

7.

2014-2016

Revitalizacija Topčiderske reke biološkim sistemima za prečišćavanje zagađenih voda

(Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Partner

8.

2015-2016

Ekoremedijacioni plan ”brownfield” investicionih lokacija JP EPS (JP EPS)

Nosilac

9.

2013-2015

Studija ekološkog statusa opštine Svilajnac (Opština Svilajnac)

Nosilac

10.

2013-2015

Projektovanje atmosferske kanalizacije Paraćin (Opština Paraćin)

Nosilac

11.

2011-2013

12 ekoloških zapovesti (Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda)

Nosilac

12.

2011-2013

Naš kraj čist kao raj

(Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja RS)

Partner

13.

2011-2013

Ekosistemski procesor

Vizitorski centar „Ludaš“, 2011-2013

Nosilac

14.

2010-2011

Katastar prirodnih vrednosti Grada Kraljevo (Opština Kraljevo)

Partner

15.

2010-2011

Izrada integralnog katastra zagađivača opštine Inđija (JKP Komunalac Inđija)

Nosilac

16.

2010-2011

Katastar prirodnih vrednosti Opštine Ražanj (Opština Ražanj)

Nosilac

17.

2010-2011

Program ekoremedijacija: Degradirani prostori Republike Srbije (Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja RS)

Nosilac

18.

2008-2009

Idejni i glavni projekat sistema za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda sa područja naselja Gudurica u opštini Vršac (Opština Vršac)

Nosilac

19.

2008-2009

Katastar prirodnih vrednosti opštine Petrovac na Mlavi (Opština Petrovac na Mlavi)

Nosilac

20.

2008-2009

Idejni i glavni projekat za sakupljanje i odvođenje otpadnih voda naselja Mesići i idejni projekat sistema za prečišćavanje otpadnih voda naselja Mesić i fabrike vode ”Moja voda” (JKP Vršac)

Nosilac

21.

2008-2009

Izrada projektno tehničke dokumentacije glavnog projekta za sanaciju odlagališta čvrstog komunalnog otpada opštine Golubac (Opština Golubac)

Nosilac

22.

2008-2009

Katastar čvrstog otpada i degradiranih prostora  Sokobanje

(Opština Sokobanja)

Nosilac

23.

2008-2009

Podizanje kapaciteta JP PEU «RESAVICA« na uvođenju održivih procedura u upravljanju otpadom

(JP PEU „Resavica“)

Nosilac

24.

2008-2009

Ekonomija prirodnog kapitala: Prirodni i stvoreni kapital “SRP Zasavica”

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Nosilac

25.

2008-2009

Ekološki profil Opštine Kikinda

(Opština Kikinda)

Nosilac

26.

2008-2009

TREK-Trening za ekološki svesnu Srbiju

(Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS)

Partner

27.

2008-2009

Projekat kanalizacije za 3 sela Opštine Žagubica

(Opština Žagubica)

Nosilac

28.

2008-2009

Generalno rešenje skijališta Beljanica

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

29.

2008-2009

Elaborat o opravdanosti proglašenja turističkog prostora Beljanica-Resava

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

30.

2006-2007

Studija opravdanost proglašenja turističkog prostora Gvozdena Vrata

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga Republike Srbije)

Nosilac

31.

2006-2007

Studija opravdanosti proglašenja turističkog prostora Maljen Suvobor

(Ministartstvo tiruzma, trgovine u usluga RS)

Nosilac

32.

2006-2007

Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Ub

(Opština Ub)

Nosilac

33.

2006-2007

Katastar čvrstog otpada Opštine UB

(Opština Ub)

Nosilac

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

R.B.

Period

NAZIV PROJEKTA I DONATOR

STATUS FAKULTETA

Aktuelni projekti

1.

2018-2019

GRACE (GRowing Advanced industrial Crops on marginal lands for biorEfineries))

(BBI JU & H2020)

 

Partner

 

2.

2017-2021

COST CA16208: Knowledge conversion for enhancing management of European riparian ecosystems (CONVERGES)

(European Cooperation for Science and Technology)

 

Partner

 

Realizovani projekti

3.

2015-2018

Visegrad for Serbia: Bridging the gap between education and environmentally-friendly development in practice

(Visegrad University Studies Grants

IVF-International Visegrad Fund)

Nosilac

4.

2014-2015

Prekogranična saradnja u upravljanju rizicima u životnoj sredini u regionu Drina-Sava

(EU Delegacija, SWG, kroz program Peple2People)

Partner

5.

2014-2018

COST FP1305: Linking belowground biodiversity and ecosystem function in European forests (BioLink)

(European Cooperation for Science and Technology)

Partner

6.

2015-2016

SK-SRB-2013-0031 Revitalization of small agricultural farms through energy crops cultivation and biomass production (bilateralna saradnja sa Slovačkom)

Nosilac

7.

2013-2015

CSOs support to public administration in IPA Rural Development II with focus on Measure 202

(The Delegation of the EU to the Republic of Serbia-civil society)

Partner

8.

2013

Forests and Mountain Protected Areas Project for Bosnia and Herzegovina (World Bank, GEF)

Partner

9.

2012-2015

COST ES1101: Harmonizing Global Biodiversity Modelling (HarmBio)

(European Cooperation for Science and Technology)

Partner

10.

2012-2014

Visegrad for Serbia:Rural ecology best practices

(Visegrad University Studies Grants

IVF-International Visegrad Fund)

Nosilac

11.

2012

Podrška lokalnom socio-ekonomskom razvoju kroz razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima

(IPA Pomoć civilnom društvu)

Partner

12.

2011-2013

EMOCLIP – Institutional Partnership for Environmental Modeling and Climatology (Swiss National Science Foundation)

Nosilac

13.

2011-2012

Upravljanje građevinskim zemljištem

(EU, Exchange 3)

Partner

14.

2011-2012

Zajednički napori za upravljanje rekom Pek

(EU, Exchange 3)

Partner

15.

2011

Taxonomic and geographical assessment of species in preparation for compiling of the red list fauna and flora of Republic of Srpska

(Global Environment Facility (GEF), through International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), within Forest and Mountain Protected Areas Project)

Partner

16.

2010-2011

Uporedna istraživanja adaptilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu Južne Slovačke i Srbije

(bilateralna saradnja sa Slovačkom)

Nosilac

17.

2010-2014

Internacionalizacija – Kreiranje zelenih radnih mesta (European Social Fund)

Partner

18.

2010-2014

COST Action: Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary

(European Cooperation for Science and Technology)

Partner

19.

2010-2014

COST Action: Hybrid Energy Storage Devices and Systems for Mobile and Stationary

(European Cooperation for Science and Technology)

Partner

20.

2010-2014

Western Balkan Rural Extension Network through Curriculum Reform  – W.B.R.E.N.

(Delegation EU to the Republic of Serbia – TEMPUS)

Partner

21.

2009

Creation and promotion of the tourist route with roman specific Via Danubii in the cross border area Băile Herculane (Romania) – Veliko Gradište (Serbia)

(CBC Romania – Serbia 2009)

Partner

22.

2009

ECO status of the river Tamiš

(CBC Romania – Serbia 2009)

Partner

23.

2009

Pan-European Biodiversity Picnic

(CEEWeb and UNEP Regional Office for Europe)

Nosilac

 

 

Naučni skupovi:

1.       Konferencija: Od zelene ka plavoj ekonomiji, 2018

2.       Konferencija: Brownfield investicione lokacije – ekoremedijacioni modeli i ekonomska valorizacija, 2017

3.       Konferencija – Inovacioni modeli ekosistemskog inženjerstva, 2016

4.       Konferencija – EKOLOŠKE I SOCIJALNE INOVACIJE: izazovi primenjenih nauka, 2016

5.       Međunarodna konferencija ECOIDS – Ekološko unapređenje devastiranih lokacija u funkciji održivog razvoja, 2014

6.       Konferencija sa međunarodnim učešćem Degradirani prostori i ekoremedijacije, 2011

7.      Međunarodna konferencija Ekoremedijacije, 2008

Akademski kampovi

 1. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2017
 2. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2016
 3. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2015
 4. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2011
 5. Ekološki akademski kamp “Ja volim Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2010
 6. Ekološki akademski kamp “Ja volim Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2009
 7. Ekološki akademski kamp “Ja volim Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2008
 8. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2007
 9. Ekološki akademski kamp “Sačuvajmo Dunav“, Beograd, Veliko Ratno Ostrvo, 2006