PROFESORI I ASISTENTI

DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
DR BOŽO DRAŠKOVIĆRedovni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA:  Sistem zaštite životne sredine i društveno humanističke nauke

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Dipolomirao je 1977. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Magistarski rad pod nazivom "Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina" odbranio je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981.godine i stekao zvanje magistra.Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1990. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda" i stekao zvanje doktor nauka. 1991. godine postaje naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

DR MIRJANA BARTULA
DR MIRJANA BARTULAVanredni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Upravljanje zaštićenim područjima, ekosistemske usluge, invazivne vrste

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1997. godine) i magistrirala (2001. godine) na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirala 2011. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Treninzi: EBRD trening o ekološkim, zdravstvenim, bezbednosnim i socijalnim politikama i procedurama, Beograd (2016); Planiranje ekoturizma u zaštićenim prirodnim područjima, JICA, Japan, (2010); Integrisano upravljanje rečnim slivovima, IHE - UNESCO, Delft, Holandija (2010); Integrisano upravljanje rečnim slivovima, Wageningen, Holandija (2009); Evropski fondovi i evropske institucije i politike u oblasti ruralnog razvoja, Milieukontakt International, Brisel (2008); Seminar o učešću javnosti i pristupu informacijama, REC & Resources for the Future Washington &School of Law NY, EPA HQ Vašington i EPA Njujork (2008).

PROFESIONALNA KARIJERA: Docent (od 2012. godine), vanredni profesor (od 2017. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Lider preko 20 međunarodnih projekata u oblasti zaštite prirode i upravljanja prirodnim resursima.

DR LUKA TODOROVIĆ
DR LUKA TODOROVIĆVanredni profesor

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društvena-humanistička oblast

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao 1978. godine na Fakultetu političkih Univerziteta u Beogradu,  Magistarski rad pod nazivom ''Preduzeća u koncepcijama ekonomskih reformi u Jugoslaviji, 1993. godine'' odbranio je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1993.godine i stekao zvanje magistra. Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2007. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom'' Tranzicija u Srbiji i uloga malih i srednjih preduzeća" i stekao zvanje doktor nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Bio je zaposlen u Srednjoškolskom centaru Foča kao profesor sociplogije i filozofije i to u periodu od 1978-1979. godine.Nakon toga zapošljava se u ŠIPAD „Maglić“ Foča kao novinar i to 1980-1982. godine, a od 1983-1992. godine obavlja poslove glavnog i odgovornog urednika svih oblika informisanja u RO „Zrak“ Sarajevo gde je radio do početka rata u BiH. Po dolasku u određeni period obavlja poslove samostalnog preduzetnika, a od 2004-2008. godine obavlja funkciju glavnog i odgovornog urednika Zemunskih novina. Od 2008.godine zaposlen je na Univerzitetu Union pa na Univerzitetu „Union – Nikola Tesla“ – Fakultetu za menadžement nekretnina u Beogradu.

DR SUNCICA VJEŠTICA
DR SUNCICA VJEŠTICADocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Životni vek proizvoda (LCA), Cirkularna ekonomija/Bioekonomija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala (1995. godine), magistrirala (2001. godine) i doktorirala (2014. godine) na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Asistent (od 1995. godine), Procesni inženjer (od 1998. godine), Menadžer održivog razvoja  (od  2003. godine), Docent (od 2018. godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA. Član Privredne komore Srbije od 2007.godine. Član Upravnog odbora Instituta za pesticide i zaštitu životne sredine od 2019.godine.

DR ZLATKO DRAGOSAVLJEVIĆ
DR ZLATKO DRAGOSAVLJEVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne stedine                       

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Dipolomirao je 1993. godine na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2006. godine na Fakultetu za uslužni biznis Evropskog Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002.godine i stekao zvanje magistra tehničkih nauka. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, 2011. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Ekološko-ekonomski aspekti vrednovanja neobnovljivih prirodnih resursa na primeru eksploatacije uglja i stekao zvanje doktor nauka o životnoj sredini. U zvanje docent za užu naučnu oblast društveno humanističke nauke izabran je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.                                              

PROFESIONALNA KARIJERA: Bio je zaposlen u Javnom preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja „RESAVICA“, na pozicijama Inženjer pripravnik, Inženjer u proizvodnji, Upravnik rudnika, Tehnički direktor rudnika i Direktor Rudnika mrkog uglja „Rembas“ Glavni inženjer za proizvodnju, Rukovodilac službe zaštite na radu, Pomoćnik direktora zakvalitet i Direktor Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja „Resavica“, od 1993-2010. Godine. Od 2010-2012.godine, obavljao je funkciju Državnog sekretara Vlade Republike Srbije Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura je radi kao predavač na osnovnim i master studijama od 2012. godine.

DR ALEKSANDAR GORDIĆ
DR ALEKSANDAR GORDIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA:  Sistem zaštite životne sredine i društveno humanističke nauke

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1991), magistrirao (1996) i doktorirao (2003) na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

PROFESIONALNA KARIJERA: Dužnost stručnog sekretara fakultetskog Instituta za filozofiju volonterski je vršio od 1996. do 2009. godine, aktivno učestvujući u pripremanju institutskih naučnih publikacija. Od 2012. godine angažovan je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

DR ZORAN VUJOVIĆ
DR ZORAN VUJOVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1981. godine), magistrirao (1984. godine) i doktorirao (1987. godine) na Tehnološko- metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Bio je angažovan kao asistent-saradnik na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odeljenja u Užicu, i kao profesor na Višoj školi za obrazovanje radnika, kasnije Višoj tehničkoj školi u Užicu. Biran je za docenta, a potom i za vanrednog profesora na Učitelјskom fakultetu u Užicu, kao i u zvanje Viši naučni saradnik na Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina ITNMS. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Sistem zaštite životne sredine izabran je 2012. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

DR SVETOZAR KRSTIĆ
DR SVETOZAR KRSTIĆDOCENT

OBLAST ISTRAŽIVANJA: ekološka ekonomija, plava ekonomija, ljudski resursi,zelena zanimanja

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1983. godine, magistrirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2004., doktorirao na Fakultetu za hotelski i turistički menadžment Univerziteta Singidunum, Beograd,

Položeni stručni ispiti: Pravosudni ispit 1987, za brokera i dilera u osiguranju 2008, Ispit za rad u oblasti zapošljavanja 2018

Završio kurseve Ministarstva Trgovine Narodne Republike Kine  u 2015 i 2016 godini u Pekingu na temu Slobodne zone i Pospešivanje saradnje u okviru inicijative Pojas i put

PROFESIONALNA KARIJERA: Direktor Interne banke PPK Odžaci, Izvršni direktor za ekonomske poslove Simpo Vranje, Potpredsednik Vlade Srbije, Predsednik Upravnog odbora Simpo Vranje, direktor Republičkog zavoda za tržište rada, Izvršni direktor Privredne komore Beograda član Upravnih odbora i Nadzornih odbora u više kompanija, od 2017 docent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Beograd, Član predsedništva Društva ekonomista Beograda, počasni član Razvojne akademije poljoprivrede Srbije, Potpredsednik JEFL( Jewelery Extended Fashion Liege) Shenzen

DR NEBOJŠA KNEŽEVIĆ
DR NEBOJŠA KNEŽEVIĆDocent
DR DRAGOSLAV BUDIMIROVIĆ
DR DRAGOSLAV BUDIMIROVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini i sistem zaštite životne sredine OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu 1991. godine na Organsko-tehnološkom odseku, smer Tehnologija polimernih materijala. Doktorsku disertaciju na temu "Nove forme adsorpcionih materijala na bazi modifikovanih ugljeničnih nanocevi za uklanjanje jona arsena, olova i kadmijuma iz vode" odbranio je 2017. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu i time stekao naučni stepen Doktor nauka-Inženjerstvo zaštite životne sredine.

PROFESIONALNA KARIJERA: Životnom sredinom se bavi aktivno od 2003. godine. Bio je Zamenik sekretara Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda u periodu 2009-2013. godina. Poseduje licencu odgovornog projektanta tehnoloških procesa Inženjerske komore Srbije. Na Fakultetu za primenjenu ekologiju zaposlen je od 2018. godine u zvanju docenta za uže naučne oblasti Nauka o životnoj sredini i Sistem zaštite životne sredine.

DR LAYTH NESSEF
DR LAYTH NESSEFDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društveno humanističke nauke                    

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine. Magistarsku tezu pod naslovom „Svetska tržišta prirodnih fosfata i položaj zemalja proizvođača“ odbranio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 1995. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Političke posledice migracija izazvanih ekoloskim katastrofama” odbranio je 2018. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.                                 

PROFESIONALNA KARIJERA: Radio je kao prevodilac u Ambasadi Iraka u Beogradu u periodu od 1999. do 2003. godine. Radio je kao asistent na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura i obavljao poslove saradnika – konsultanta ECPD (Evropski centar za mir i razvoj). Radio je kao saradnik Unije ekologa od 2015. do 2018. godine. Od 2018. godine, radi kao docent u oblasti društveno-humanističkih nauka na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

DR NADA KOSANOVIĆ
DR NADA KOSANOVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društvena-humanistička oblast

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Srpskom Sarajevu, na smeru za Spoljnu trgovinu i finansije 2003. godine. 2005. godine završila je poslediplomske studije na fakultetu za Preduzetni menadžment „Braća Karić'' u Novom Sadu odbranom magistarske teze pod naslovom „Značaj primene NASSR koncepta i analize rizika u fabrici za preradu mesa i prerađevina od mesa Kosanović DOO“ . Doktorsku disertaciju pod nazivom „Kvalitet hrane kao faktor konkurentnosti agroprivrede Republike Srbije“ odbranila je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, 2009. godine.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 2005. godine radi u Institutu za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu do 2018.godine. Učestvovala je na mnogim kongresima i naučnim skupovima iz oblasti poljoprivrede koji su održani u našoj zemlji i inostranstvu. Član je  Naučnog društva agrarnih ekonomista Balkana (NDAEB), učestvovala je i bila član Odbora za razvoj i istraživanja Privredne komore Vojvodine, Odbora za poljoprivredu Sremske privredne komore i predsednik grupacije Klanične industrije Srema. Dobitnik je nagrade Sremske privredne komore za najboljeg preduzetnika Srema za 2006. godinu i nagrade Privredne komore Vojvodine za značajna privredna dostignuća u 2008. godini koja joj je dodeljena 2009. godine. Učestvovala je kao član ekspertskog tima  na izradi Master plana održivog razvoja Fruške gore 2012- 2022. godine za oblast brendiranje područja i proizvoda,  čiji je naručilac bila Vlada AP Vojvodine.

DR IVAN LOVRE
DR IVAN LOVREDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Društvena-humanistička oblast

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao je na ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu 2006. godine. Master studije je završio sa odbranjenim master radom na temu „Fiskalni sistem i fiskalna politika Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji“2008.godine na istom fakultetu. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Analiza efikasnosti u javnom sektoru“ odbranio je 2016. godine na Univerzitetu EDUKONS u Sremskoj Kamenici, Fakultetu za poslovnu ekonomiju.

PROFESIONALNA KARIJERA: U periodu od 2007-2008. godine angažovan je u zvanju stručni saradnik na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija u Novom Sadu gde je izvodio vežbe iz tri predmeta: Osnovi ekonomije, Principi javne administracije i Sociologija. U periodu od 2008-2010. Univerzitet EDUKONS – saradnik u nastavi i izvodio vežbe na više predmeta: Menadžment u javnim uslugama, Makroekonomija, Ekonomika javnog sektora. U periodu od 2010 do 2012. Eduka centar iz Novog Sada ga je angažovao kao predavača iz 2 predmeta: Makroekonomija i Savremena politička ekonomija. Od 2017-2019. angažovan je kao sekretar u Republičkom zavodu za sudska veštačenja, Novi Sad, gde je radio na poslovima pravne prirode, ažuriranja ugovora, kreiranja sistematizacije radnih mesta i organizacione strukture, saradnik na veštačenjima iz ekonomsko-finansijske oblasti. Izabran je u zvanje naučnog saradnika na Institutut za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu 2018. godine.

DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ-RADETA
DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ-RADETADocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA:  Diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Opšta fizika 2006. godine diplomskim radom, koji je priznat kao master rad, pod nazivom: “Uticaj ubrzanog starenja na dielektrične relaksacije polietilena visoke gustine (PEVG)”. Master rad je urađen u Laboratoriji za fiziku čvrstog stanja Fizičkog fakulteta. Diplomske akademske studije – studije drugog stepena (master), odsek Opšta fizika, završila je 2007. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz naučne oblasti Fizika kondenzovanog stanja materije pod nazivom: “Stukturalne promene u granularnom materijalu tokom procesa kompaktifikacije ” odbranila je 2014. godine i stekla zvanje doktora fizičkih nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 2014-2017. godine je zapošljena u “R&R electronic D.O.O.”, Beograd i angažovana kao koordinator na istraživačkom projektu “Cold fusion cell” u kompaniji “RALO BLUE SYSTEMS SRL”, BOLZANO VIA DEL MACELLO 30/c cap 39100, Italy. 2015, godine stiče naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodnomatematičkih nauka – fizika na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

DR DUŠAN MIJOVIĆ
DR DUŠAN MIJOVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini   

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao je na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Geološkom odseku, grupa za hidrogeologiju 1991. godine. Takođe, na istom fakultetu odbranio je magistarsku tezu pod nazivom: „Hidrogeologija granodiorita Srbije“1996. godine i stekao naziv magistar tehničkih nauka u oblasti geologije – regionalna hidrogeologija i hidrohemija. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Metodologija hidrogeoloških istraživanja u prostornom planiranju i upravljanje podzemnim vodama“ odbranio je 2003. godine na Rudarsko geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktor tehničkih nauka, oblast geologija.

PROFESIONALNA KARIJERA: Svoj profesionalni angažman od 1994. godine ostvarivao je u Zavodu za zaštitu prirode Srbije, gde je od stručnog saradnika stigao do savetnika. Nakon sticanja zvanja doktora nauka, 2004. godine imenovan je na mesto načelnika Odeljenja za geodiverzitet, i tu funkciju je obavljao sve do 2017. godine.

DR JELENA VELIČKOVIĆ
DR JELENA VELIČKOVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o životnoj sredini

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru za Molekularnu biologiju i fiziologiju 2011. godine diplomskim radom pod nazivom: “Prenatalni uzroci mentalne retardacije”. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Analiza polimorfizama gena za receptor za vitamin D i gena asociranih sa trombofilijom kod žena sa idiopatskim infertilitetom” odbranila je 2017. godine na Biološkom fakultetu,  i stekla zvanje doktora bioloških nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Tokom 2015. i 2016. godine bila je uključena kao istraživač u bilateralnom projektu sa Medicinskim fakultetom u Ljubljani pod nazivom „DNK tipizacija drevnih skeletnih ostataka u cilju identifikacije“.

DR RADOMIR MANDIĆ
DR RADOMIR MANDIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Zaštita životne sredine, ekologija, zaštita prirode, biodiverzitet

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao (1985) na Prirodno matematičkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, magistrirao (1997) na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu i doktorirao (2018) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: Sekretar Republičke konferencije Mladih istraživača Srbije (1987-1990), republički inspektor za zaštitu prirode i životne sredine Ministarstva za zaštitu životne sredine, Srbije (1990-1993), direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije (1993-2002), direktor u privatnim preduzećima (2002-do 2017), savetnik direktora Zavoda za zaštitu prirode Srbije (2017- april 2018.)

DR MILENA COSIĆ
DR MILENA COSIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Metalurgija. Magistarsku tezu pod nazivom „Proučavanje procesa dobijanja podeutektičkih aluminijum – silicijum legura iz sekundarnih sirovina “ odbranila je na TMF na Katedri za livarstvo 2004. godine, dok je zvanje istraživač saradnik stekla 2006. na institutu ITNMS. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Korelacija parametara Rheocasting procesa–strukture i svojstva nadeutektičkih aluminijum-silicijum legura“ odbranila je na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, na Katedri za metalurško inženjerstvo 2014. godine, i stekla naučni stepen doktor tehničkih nauka iz oblasti metalurgije

PROFESIONALNA KARIJERA: Zvanje Naučni saradnik iz oblasti materijala i hemijskih tehnologija stekla 2015. godine na Instititu  za hemiju, tehnologiju i metalurgiju. Od 2004-2005. god. bila je zaposlena na Visokoj inženjerskoj školi strukovnih studija Tehnikum Taurunum, kao asistent na predmetima Tehnički materijali i Tehnologija materijala, a od 2006-2011. god. bila je predavač na predmetima Tehnički materijali i pogonske materije, Mašinski materijali i Hemija i hemijske štetnosti.

DR MILENA MILOJEVIĆ
DR MILENA MILOJEVIĆDocent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu, Univerziteta u Beogradu 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Uticaj starosti gusaka i faze produktivnog ciklusa na inkubacione osobine jaja i kvalitet guščića” odbranila je 2019. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje doktora biotehničkih nauka.

PROFESIONALNA KARIJERA: Aktivno je učestvovala na više naučnih skupova nacionalnog i međunarodnog karaktera i objavila 12 naučno – istraživačkih radova iz oblasti živinarstva u časopisima nacionalnog i međunarodnog značaja.

DR MILENA KNEŽEVIĆ
DR MILENA KNEŽEVIĆDocent
MSC MILICA MILJKOVIĆ
MSC MILICA MILJKOVIĆ

PREDMET: Engleski jezik

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirala 2013.godine na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Master rad iz književnosti pod nazivom “Kralj Lir: Putem ludila do spoznaje” odbranila je 2014.godine na Filološkom fakultetu u Beogradu i dobija zvanje master profesor jezika i književnosti. Iste godine učestvuje u realizaciji monodrame “Milunka Savić” u galeriji Narodnog muzeja u Čačku.

PROFESIONALNA KARIJERA: Iskustvo stiče radom u mnogobrojnim školama engleskog jezika, kako domaćim tako i stranim. U aprilu 2019.godine postaje predavač na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

MSC MILOŠ NIKOLIĆ
MSC MILOŠ NIKOLIĆAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Ekološka politika, socijalna ekologija, održivi razvoj 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2014. kada upisuje doktorske studije. Završio kurs „Sustainable Livelihoods and Mainstreaming with Market“ organizovan od strane Instituta za razvoj preduzetništva (Entrepreneurship Development Institute) iz Ahmedabada i realizovan u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Vlade Indije preko Programa za tehnološku i ekonomsku saradnju (ITEC).

PROFESIONALNA KARIJERA: U civilnoj organizaciji Unija ekologa UNECO stiče 5 godina iskustva u oblasti implementacije i učešća na nacionalnim i međunarodnim projektima. Od 2012. godine saradnik u nastavi je na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura a asistent od 2015.godine na predmetima iz oblasti društvenih nauka.

MSC SLOBODAN STEFANOVIĆ
MSC SLOBODAN STEFANOVIĆAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Ekoremedijacija, mikoremedijacija

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirani biolog, diplomirao 2010. godine na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorske studije upisao 2013. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura

PROFESIONALNA KARIJERA: U periodu od 2010. do 2016. godine radio kao nastavnik biologije na zameni u većem broju osnovnih i srednjih škola. Od 2016. godine zaposlen u zvanju  asistenta na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

MSC TIJANA ČOPORDA MASTILOVIĆ
MSC TIJANA ČOPORDA MASTILOVIĆAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Podzemne vode i vodni resursi

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomu-master stekla je na Rudarsko-geološkom fakultetu (2004.godine), odseku geologija, smeru za hidrogeologiju pod zvanjem diplomirani inženjer geologije za hidrogeologiju. Potom upisala diplomske akademske studije – master,  na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, nakon čega je stekla još jedno zvanje, analitičar za zaštitu životne sredine-master (2011.godine). Nakon toga upisuje doktorske studije u oblasti zaštite podzemnih voda, na Rudarsko-Geološkom fakultetu, Univerziteta Beograd (2011.godine).

PROFESIONALNA KARIJERA: Na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura aktivno zaposlena od 2009 godine kao asistent i stručni saradnik u izradi naučno-istraživačkih projekata, naročito u oblasti geologije i zaštite i unapređenja voda, i to sa aspekta menandžmenta, ekonomije, prava i ekoremedijacije. Po završetku međunarodne radionice i

MSC IVANA ŠEKLER
MSC IVANA ŠEKLERAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Nauka o zaštiti životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Osnovne i master akademske studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Doktorske akademske studije na smeru Odživi razvoj i životna sredina upisala 2015. godine.
PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi na FPE Futura bila je do 2017. godine kada stiče izbor u zvanje asistenta. Poslove saradnika a zatim i koordinatora Centra za karijerno vođenje studenata FPE Futura obavljala je od 2014. do 2017. godine kada postaje koordinator master akademskih studija FPE Futura.

MSC ALEKSANDRA VUJANIĆ
MSC ALEKSANDRA VUJANIĆAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Zeleno računovodstvo, ekološko-ekonomski instrumenti 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala na Institute Franco-American de Management (IFAM), Paris (2001 godine), magistrirala na Nazavisnom Univerzitetu Banja Luka, Ekonomski fakultet (2014 godine) i stekla zvanje magistar ekonomije iz oblasti menadžmenta. 2016. godine upisala doktorske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. Prošla specijalističke obuke za eksternu i internu reviziju, menadžment operativnih rizika, indikatore rizika, harmonizaciju Basel II standarde, agilne metode i instrumenti u obrazovanju, kontinuitete poslovanja i bankarsko savetovanje.

PROFESIONALNA KARIJERA: Za saradnika u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura izabrana je 2014. godine a asistent 2016.godine na predmetima iz oblasti društvenih nauka.

Od 2007–2014.godine, Komercijalna Banka AD, Beograd - rukovodilac odeljenja upravljanja operativnim rizikom u okviru Sektora upravljanja rizicima, rukovodilac projekta BCP (Planiranje kontinuiteta poslovanja), rukovodilac projekta Standartizovani pristup upravljanja operativnim rizikom. Od 2002– 2007.godine,  Ernst & Young, Beograd - odeljenje revizije preduzeća. Višegodišnje iskustvo na  poslovima eksterne revizije u skladu sa lokalnim računovodstvenim propisima i u skladu sa MRS(preduzeća,banke). Sprovodila je revizorske procedure koje se tiču revizije finansijskih izveštaja klijenta, kao i različite poslove (Due Dilligence) i interne revizije.

MSC DIMITRIJE ALEKSIĆ
MSC DIMITRIJE ALEKSIĆAsistent

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Zelena ekonomija, ekološko-ekonomski instrumenti 

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Fakultetu za menadžment, osiguranje i finansije, Univerzitet UNION, gde je završio i master studije 2012. godine.
Doktorske studije Održivi razvoj i životna sredina upisao 2015. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: Za saradnika u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura izabran je 2007. godine a asistenta 2015. godine na predmetima iz oblasti društvenih nauka. Od 2005 - 2007. godine zaposlen u NVO Unija ekologa UNECO na poslovima finansijskog menadžera i administracije projekata.

MSC GORAN KNEŽEVIĆ
MSC GORAN KNEŽEVIĆ

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Ekologija, ekosistemske tehnologija, monitoring površinskih voda

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirao (2017.godine) i masterirao (2018.godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura. 2018. godine upisao je doktorske studije na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura od 2018. godine, učešće u realizaciji projekata "Biološki aspekt operativnog monitoringa akumulacije Vrutci" (2017-2018.godine) u saradnji sa JKP Vodovod Užice i "Zelenim aktivizmom do održivih likalnih zajednica" u realizaciji Fondacije Green limes (2018.godine).

MSC ALEKSANDAR KOSTIĆ
MSC ALEKSANDAR KOSTIĆSaradnik u nastavi

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Instrumentalne metode analize u zaštiti životne sredine, tehnologija prečišćavanja otpadnih voda i vazduha, reciklažne tehnologije otpada.

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE: Diplomirao (2016.godine)  i masterirao (2018.godine) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura.

PROFESIONALNA KARIJERA: Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura od 2018. godine.

DR SLAVOLJUB STANOJEVIĆ
DR SLAVOLJUB STANOJEVIĆIstraživač

OBLAST ISTRAŽIVANJA: Sistem zaštite životne sredine

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu 1998.godine. Magistarski rad pod nazivom “Stimulacija epizootije klasične kuge svinja na teritoriji opštine Sremska Mitrovica I Šid“ odbranio je 2014.godine na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Doktorski rad pod naslovom: “Evaluacija epizootioloških metoda u postupku određivanja obuhvata imunizacijom protiv klasične kuge svinja u Republici Srbiji” odbranio 2016.godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.

PROFESIONALNA KARIJERA: Od 1997-1998.godine zaposlen u CNN farma za odgoj I eksploataciju živine- Jagodina,zdravstvena zaštita. Od 1998-1999.godine Privatna veterinarska ambulanta “Milan Milosavljević“ Jagodina,zdravstvena zaštita. Od 1999-2002.godine zaposlen u Veterinarskom specijalističkom institutu “Jagodina“,odeljenje mikrobiologije. Od 2002-2004.godine Škola rezervnih vojnih starešina veterinarske službe –Vojska Srbije i Crne Gore- Beograd,veterinar, saradnik u nastavi-predavač. Od 2004-2012.godine, zaposlen u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za veterinu , šef odseka. Od 2012-2018.godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine- Direkcija za nacionalne referentne labaratorije,direktor. Od 2018.godine načelnik je Labaratorije za bezbednost hrane,hrane za životinje i ispitivanje mleka.

DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆ
DR ANA IVANOVIĆ ŠAŠIĆIstraživač

OBLAST ISTRAŽIVANJA:

OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJA: Diplomirala je 2004. godine na Fakultetu za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom tokom studija 9,35 kao student generacije. Na istom fakultetu odbranila je 2007. magistarsku tezu pod naslovom „Primena multivarijacione metode u rekonstrukciji atraktora i u analizi fizičko-hemijskih faktora zagađenja atmosfere”, a 2010. doktorsku disertaciji pod naslovom „Razvoj metoda za kvantifikaciju haosa u nelinearnim reakcionim sistemima”, koji se bavi i primenom metode planiranja i dizajniranja eksperimenata koja ima široku primenu u prirodnim naukama.

PROFESIONALNA KARIJERA: U Institutu za Nuklearne nauke „Vinča” bila je zaposlena od 2004-2006 godine. U Institutu za hemiju, tehnologiju i metalurgiju - Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo zaposlena je od 2006. godine. U zvanje istraživač –saradnik izabrana je 2007. godine, dok je 2010. godine izabrana u naučno zvanje: naučni saradnik. U zvanje viši naučni saradnik izabrana je 2015. godine. Trenutno je zaposlena kao viši naučni saradnik na projektima broj 45001 i 172015, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.