OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Koordinator za osnovne akademske studije

Miloš Nikolić

e-mail: milos.nikolic@futura.edu.rs

tel: +381 60 69621 21

Naziv studijskog programa Osnovne akademske studije zaštite životne sredine

PRIMENJENA EKOLOGIJA

Trajanje studijskog programa 4 godine

(VIII semestara)

ESPB 240

(60 ESPB po godini)

Zvanje Diplomirani analitičar zaštite životne sredine
Naziv studijskog programa Osnovne akademske studije ekonomija životne sredine

EKOLOŠKA EKONOMIJA

Trajanje studijskog programa 4 godine

(VIII semestara)

ESPB 240

(60 ESPB po godini)

Zvanje Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine

Cilj studijskog programa

Obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka  za integralnu zaštitu, kontrolu, obnavljanje i očuvanje integriteta i kvaliteta životne sredine sa težištem na sintezi strukture geofizičke, biohemijske, informatičko-tehnološke i pravno-ekonomske analitike životne sredine.

 

Vrsta studija i ishod procesa učenja

Osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine (osam semestara). Uz sticanje znanja iz ključnih oblasti prirodnih nauka (biologija, hemija, fizika, geologija…) koje su usmerene na zaštitu životne sredine, stiču se i osnovna znanja o pravnim, ekonomskim i političkim principima i kriterijumima zaštite životne sredine. Savlađivanjem odovarajućih predmetnih sadržaja vrši se osposobljava za identifikovanje i razumevanje dinamičkih i kompleksnih procesa u životnoj sredini. Time se postiže osposobljavanje za svestrano sagledavanje životne sredine kroz identifikaciju, genezu i strukturu procesa i tokova, kao i uticaja na stanje i promene ekosistema. Savlađivanjem metoda za merenje i obradu podataka, a naročito izvođenje projekcija i procena stiče se neophodno znanje za projektovanje i kontrolu procesa, kao i odabir metoda za analizu ključnih elemenata i struktura u rešavanju ekoloških problema. Pored primene različitih metoda i tehnika za merenje i analizu zagađivanja i degradacije, osposobiće se za primenu softvera informacionih sistema kao ključnih alata i instrumentarija za donošenje mera i akcija na planu zaštite životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

 

Stručni, akademski, odnosno naučni naziv

Nakon završenih osnovnih studija i osvojenih 240 ESP bodova dobija se stručni naziv – Diplomirani analitičar zaštite životne sredine (smer PRIMENJENA EKOLOGIJA). odnosno Diplomirani analitičar ekonomije životne sredine (smer EKOLOŠKA EKONOMIJA).

 

Uslovi za upis na studijski program

Upis kandidata se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje UNIVERZITET METROPOLITAN, a realizuje Fakultet za primenjenu ekologiju. Da bi kandidat konkurisao za upis na I godinu Osnovnih akademskih studija zaštite životne sredine (Primenjena ekologija) treba:
a) da ima završeno srednjoškolsko obrazovanje;
b) da polaže prijemni ispit (test opšte provere znanja i intervju).
Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Na osnovu kriterijuma iz Konkursa Univerzitet Metropolitan Komisija za prijem studenata sačinjava rang listu prijavljenih kandidata. Pravo upisa na osnovne akademske studije stiče kandidat, koji je na rang listi rangiran u okviru broja studenata predviđenih za upis, (do rednog broja 81.)

 

Način izvođenja studija

Studije se izvode kroz nastavu predmeta a prema akreditovanom studijskom programu. Predmeti su jednosemestralni i čine ih obavezni i izborni predmeti. Dva semestra čine akademsku godinu. Ukupno trajanje akademskih studija je 4 godine (8 semestara), za koje vreme student treba da sakupi 240 ESPB.

ODLUKA O ORGANIZACIJI KONFERENCIJE DIPLOMSKIH RADOVA STUDENATA