ORGANI UPRAVLJANJA

PREDSEDNIK SAVETA FAKULTETA

DR JORDAN ALEKSIĆ
DR JORDAN ALEKSIĆjordan.aleksic@futura.edu.rs

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka.

Svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti ekologije je postigao u naučnim, istraživačkim i razvojnim projektima iz oblasti primenjene ekologije, proceni prirodnog kapitala, proceni ekološkog status teritorije i područja. Rukovodilac i koordinator naučnih, istraživačkih i razvojnih projekata, programa i planova međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera u oblasti ekologije. Posebno je razvio svoje sposobnosti i kompetencije u oblasti ekologije koordinacijom i učešćem u radu ekspertskih timova u oblasti ekologije sa radnim uskustvom na poslovima: vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju, na Univerzitetu Megatrend - Fakultet za menadžment; na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta Kragujevac, i Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini,  rukovodioca Programskog saveta i Projekt koordinatora Mladih istraživača Srbije kao i Ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije. Osnivač je Unije ekologa Srbije kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Futura u kome se oslikavaju problem i primenjena rešenja u oblasti ekologije.

  DEKAN

  DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
  DR BOŽO DRAŠKOVIĆbozo.draskovic@futura.edu.rs

  Dipolomirao je 1977. godine na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Magistarski rad pod nazivom "Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina" odbranio je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981.godine i stekao zvanje magistra.Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1990. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda" i stekao zvanje doktor naukai. 1991. godine postaje naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

  Objavio više naučnih i stručnih članaka. Uredio dve monografije. Rukovodio i učestvovao u izradi više desetina istraživačkih projekata iz oblasti restruktuiranja preduzeća, istraživanja tržišta, procene vrednosti kapitala, stranih direktnih ulaganja

   SEKRETAR

   MARKO VUČENOVIĆ
   MARKO VUČENOVIĆmarko.vucenovic@futura.edu.rs

    PRODEKAN ZA PRIVREDU I MEĐUNARODNU SARADNJU

    DR SVETOZAR KRSTIĆ
    DR SVETOZAR KRSTIĆsvetozar.krstic@futura.edu.rs

     KOORDINATOR OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

     MSC MILOŠ NIKOLIĆ
     MSC MILOŠ NIKOLIĆmilos.nikolic@futura.edu.rs

     Diplomirao je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2014.godine kada upisuje i doktorske studije. Tokom osnovnih studija radio je honorarno kao istraživač javnog mnjenja za Centar za slobodne izbore i demokratiju. Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura postao je u oktobru 2012. godine a asistent 2015.godine na predmetima iz oblasti društvenih nauka.

     KOORDINATOR MASTER AKADEMSKE STUDIJE

     MSC JELENA RADOVANOVIĆ

     KOORDINATOR DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

     DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ RADETA
     DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ RADETADocent

      Diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Opšta fizika 2006. godine diplomskim radom, koji je priznat kao master rad, pod nazivom: “Uticaj ubrzanog starenja na dielektrične relaksacije polietilena visoke gustine (PEVG)”. Master rad je urađen u Laboratoriji za fiziku čvrstog stanja Fizičkog fakulteta. Diplomske akademske studije – studije drugog stepena (master), odsek Opšta fizika, završila je 2007. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz naučne oblasti Fizika kondenzovanog stanja materije pod nazivom: “Stukturalne promene u granularnom materijalu tokom procesa kompaktifikacije ” odbranila je 2014. godine i stekla zvanje doktora fizičkih nauka.

     Od 2014-2017. godine je zapošljena u “R&R electronic D.O.O.”, Beograd i angažovana kao koordinator na istraživačkom projektu “Cold fusion cell” u kompaniji “RALO BLUE SYSTEMS SRL”, BOLZANO VIA DEL MACELLO 30/c cap 39100, Italy. 2015, godine stiče naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodnomatematičkih nauka – fizika na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

      DIREKTOR INSTITUTA

      DR SUNČICA VJEŠTICA
      DR SUNČICA VJEŠTICAsuncica.vjestica@futura.edu.rs

      Diplomirala na Tehnološkom fakultetu, Departmanu za Hemijsko procesno inženjerstvo, u Novom Sadu 1995.godine. Magistarski rad pod nazivom “Uklanjanje prirodnih organskih materija iz podzemne vode koagulacijom” odbranila je u oktobru 2000.godine na Prirodno matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Model upravljanja uticajima procesa proizvodnje podnih obloga na životnu sredinu primenom ocenjivanja životnog ciklusa (LCA)” odbranila je u aprilu 2014.godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

      U periodu od 1995. – 1998.godine radi kao saradnik i asistent pripravnik na Katedri za Hemijsku tehnologiju, Departman za Hemiju, PMF u Novom Sadu. Od 1998. – 2018.godine radi kao procesni inženjer i Menadžer održivog razvoja u Industriji podnih obloga. Od 01.oktobra 2018.godine radi kao docent u oblasti zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu.