ORGANI UPRAVLJANJA

PREDSEDNIK SAVETA FAKULTETA

DR JORDAN ALEKSIĆ
DR JORDAN ALEKSIĆjordan.aleksic@futura.edu.rs

Diplomirao 1974. godine na smeru Međunarodni odnosi na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu. Magistarski rad odbranio je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1985. i stekao akademski stepen magistra društveno-političkih nauka. Na Pravnom fakultetu u Beogradu 1988. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora nauka.

Svoje dugogodišnje iskustvo u oblasti ekologije je postigao u naučnim, istraživačkim i razvojnim projektima iz oblasti primenjene ekologije, proceni prirodnog kapitala, proceni ekološkog status teritorije i područja. Rukovodilac i koordinator naučnih, istraživačkih i razvojnih projekata, programa i planova međunarodnog, nacionalnog, regionalnog i lokalnog karaktera u oblasti ekologije. Posebno je razvio svoje sposobnosti i kompetencije u oblasti ekologije koordinacijom i učešćem u radu ekspertskih timova u oblasti ekologije sa radnim uskustvom na poslovima: vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju, na Univerzitetu Megatrend - Fakultet za menadžment; na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta Kragujevac, i Filološkom fakultetu Univerziteta u Prištini,  rukovodioca Programskog saveta i Projekt koordinatora Mladih istraživača Srbije kao i Ministar za zaštitu životne sredine u Vladi Republike Srbije. Osnivač je Unije ekologa Srbije kao i glavni i odgovorni urednik časopisa Futura u kome se oslikavaju problem i primenjena rešenja u oblasti ekologije.

  DEKAN

  DR BOŽO DRAŠKOVIĆ
  DR BOŽO DRAŠKOVIĆbozo.draskovic@futura.edu.rs

  Dipolomirao je 1977. godine na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Magistarski rad pod nazivom "Teorijske koncepcije ekonomije prelaznog perioda N.I.Buharina" odbranio je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1981.godine i stekao zvanje magistra.Na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 1990. godine, odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Zakonitosti i tendencije ekonomije prelaznog perioda" i stekao zvanje doktor naukai. 1991. godine postaje naučni saradnik u Institutu ekonomskih nauka u Beogradu.

  Objavio više naučnih i stručnih članaka. Uredio dve monografije. Rukovodio i učestvovao u izradi više desetina istraživačkih projekata iz oblasti restruktuiranja preduzeća, istraživanja tržišta, procene vrednosti kapitala, stranih direktnih ulaganja

   SEKRETAR

   MARKO VUČENOVIĆ
   MARKO VUČENOVIĆmarko.vucenovic@futura.edu.rs

    PRODEKAN ZA PRIVREDU I MEĐUNARODNU SARADNJU

    DR SVETOZAR KRSTIĆ
    DR SVETOZAR KRSTIĆsvetozar.krstic@futura.edu.rs

     KOORDINATOR OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

     MSC MILOŠ NIKOLIĆ
     MSC MILOŠ NIKOLIĆmilos.nikolic@futura.edu.rs

     Diplomirao je na Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu 2012. godine. Master studije završio na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura 2014.godine kada upisuje i doktorske studije. Tokom osnovnih studija radio je honorarno kao istraživač javnog mnjenja za Centar za slobodne izbore i demokratiju. Saradnik u nastavi na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura postao je u oktobru 2012. godine a asistent 2015.godine na predmetima iz oblasti društvenih nauka.

     KOORDINATOR POSLEDIPLOMSKE AKADEMSKE STUDIJE

     DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ RADETA
     DR SVETLANA ŽIVKOVIĆ RADETADocent

      Diplomirala je na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na odseku Opšta fizika 2006. godine diplomskim radom, koji je priznat kao master rad, pod nazivom: “Uticaj ubrzanog starenja na dielektrične relaksacije polietilena visoke gustine (PEVG)”. Master rad je urađen u Laboratoriji za fiziku čvrstog stanja Fizičkog fakulteta. Diplomske akademske studije – studije drugog stepena (master), odsek Opšta fizika, završila je 2007. godine na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, iz naučne oblasti Fizika kondenzovanog stanja materije pod nazivom: “Stukturalne promene u granularnom materijalu tokom procesa kompaktifikacije ” odbranila je 2014. godine i stekla zvanje doktora fizičkih nauka.

     Od 2014-2017. godine je zapošljena u “R&R electronic D.O.O.”, Beograd i angažovana kao koordinator na istraživačkom projektu “Cold fusion cell” u kompaniji “RALO BLUE SYSTEMS SRL”, BOLZANO VIA DEL MACELLO 30/c cap 39100, Italy. 2015, godine stiče naučno zvanje Naučni saradnik u oblasti prirodnomatematičkih nauka – fizika na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

      DIREKTOR INSTITUTA

      DR SUNČICA VJEŠTICA
      DR SUNČICA VJEŠTICAsuncica.vjestica@futura.edu.rs

      Diplomirala na Tehnološkom fakultetu, Departmanu za Hemijsko procesno inženjerstvo, u Novom Sadu 1995.godine. Magistarski rad pod nazivom “Uklanjanje prirodnih organskih materija iz podzemne vode koagulacijom” odbranila je u oktobru 2000.godine na Prirodno matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Model upravljanja uticajima procesa proizvodnje podnih obloga na životnu sredinu primenom ocenjivanja životnog ciklusa (LCA)” odbranila je u aprilu 2014.godine na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

      U periodu od 1995. – 1998.godine radi kao saradnik i asistent pripravnik na Katedri za Hemijsku tehnologiju, Departman za Hemiju, PMF u Novom Sadu. Od 1998. – 2018.godine radi kao procesni inženjer i Menadžer održivog razvoja u Industriji podnih obloga. Od 01.oktobra 2018.godine radi kao docent u oblasti zaštite životne sredine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta Singidunum u Beogradu.